Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

Республика Дагестан/Карабудахкентский район
9 декабря 2019, пн 2019.12.09 09:03:21
16+

«Будни района»

1024

Новости

Районну башчысы къутлай

06.12.2019 10:29
3 декабр – Юристни гюню Гьюрметли юристлер ва юрист тармакъны къуллукъчулары! Мен сизин касбу байрамыгъыз – Юристни гюню булан гьакъ юрекден къутлайман. Юрист ишни юрютмек айрыча къыйын, неге тюгюл сизин касбугъуз уллу жавапчылыкъны талап эте. Касбу борчугъузну тюз кютме герекни гьакъында унутмагъыз! Профессионал ишигизде оьрлюклеге етишмеге, сизин къыйын ва халкъ учун этилеген ишигизде сизге аманлыкъ, уьстюнлюк­лер ва янгы оьрлюклер ёрайман.
06.12.2019

Планланы яшавгъа чыгъарма тарыкъ

Шихав КЪАЙИРБЕКОВ 3-нчю декабрде район администрацияны жыйынлар оьтгерилеген залында жуманы гьар талатгюнлеринде болагъан гезикли генгеш оьтгерилди. Генгешни районну башчысы Магьмут Амиралиев ачды ва юрютдю. Онда районну башчысыны орунбасарлары, бёлюклерини ёлбашчылары, юртланы башчылары ортакъчылыгъын болдурдулар. Районну башчысы М.Амиралиев жыйынны гюнлюк низамын малим этди. Шо гюнгю чарада районда 2020-нчы йылны тюшюмю учун гюзлюклер чачывну, 2019-нчу йылны гюзюнде емиш, юзюм тереклер, тюеклер чачывну планларыны яшавгъа чыгъыву арагъа салынып ойлашылды. Бу масъалагъа байлавлу районну юрт хозяйство управлениесини ёлбашчысы Шагьабутдин Мустапаев гьисап берди.
06.12.2019

Дёргели юртда

Алдагъы гюн районну башчысы Магьмут Амиралиев иш сапар булан Дёргели юртда болгъан. Демек, ол гезикли керен «Комфортная городская среда» деген программагъа гёре этилеген ишлеге тергевюн болдургъан.
06.12.2019

Дагъы да оьрлюклер ёрайбыз!

Декабр айны 3-нде Россия Федерацияны Генеральный прокуратурасында Юристни гюнюне багъышлангъан байрам оьтгерилген. Чарада Россияны бары да юрист Бирлешивлерини вакиллери ортакъчылыкъ этген.
06.12.2019

Районну башчысыны гьаракаты

Барыбызгъа да белгили кюйде, бу йылны июль айыны 31-нде «Къарабудагъгент район» муниципал къурулувуну тавтюп зонасында гючлю ел булан, буз, янгур явуп, зарал болгъаны эсибизде.
06.12.2019

Райцентр безене ва тюрлене

Районну юртларында республикада иш гёреген программалагъа къошулуп этилип турагъан, гележекде де шолай программалагъа къошулуп гьар тюрлю тармакъларда зор ишлер этме, юртланы гёзеллигин дагъыдан-дагъы яхшылашдырма къаст бар.
06.12.2019

Бир заманда да унутулмажакъ!

Алдагъы гюн, демек, декабр айны 3-нде, Къарабудагъгент район адатлангъан маданият Центрында Белгисиз солдатны гюнюне багъышланып «Сени атынг белгисиз, сени Къоччакълыгъынг оьлмежек !» деген баш булан чара оьтгерилди.
06.12.2019

Коррупциягъа къаршы...

Алдагъы гюнлерде Къарабудагъгент районну прокуратурасыны къуллукъчуларыны сиптечилиги булан Къарабудагъгент гиямназияда муаллимлер ва охувчулар булан ёлугъув оьтгерилди.
06.12.2019

Профилактика дарс

Алдагъы гюнлерде Къарабудагъ­гент 2 номерли орта школада оьсюп гелеген яшланы терроргъа къаршылыкъ билдирив ойларын тувдурмакъ, терактлар болса не этмеге герегин уьйретмек, гьар тюрлю белгисиз затлагъа ва адамлагъа тергевлю болмагъа уьйретмек муратда «Всем миром против терроризма» деген профилактика дарс оьтгерилди.
06.12.2019

Акцияда ортакъчылыкъ этди

Ноябр айны 28-нде Къарабудагъгент 2 номерли орта школаны 7-нчи класларыны охувчулары ёл юрюшде болгъан хатабалагьланы натижасында зараллангъанланы эсделигини Бютюндюнья гюнюне багъышлангъан акцияда ортакъчылыкъ этди. Олар ГАИ постну къырыйындагъы федерал трассада тематика флешмоб къуруп оьтгерди.
06.12.2019

Саякъ гьайванланы гийирмек учун…

Кёпден берли Къарабудагъгент­ни жамиятына айтылып, буварылып тура буса да, юртну орамларында саякъ къалып, оьзбашына айланагъан гьайванлар бугюнде де ёлугъа.
06.12.2019

Гьелиде спорткомплекс

Артдагъы бир нече йылдан берли бизин Къарабудагъгент районда спорт-масса ишлени юрютювге яхшы тергев берилме башлагъаны гьис этиле.
06.12.2019

Спорт майданча къурула

Къарабудагъгент районну Дёргели юртунда ерли гьакимиятны сиптечилиги булан юртну спортчу яшёрюмлери учун бары да онгайлыкълары булангъы спорт майданча къурулма башлангъан.
06.12.2019

Уллубийавул школада – ярмакю

Алдагъы гюн Уллубийавул юртну орта школасында 5-11-нчи класланы охувчуларыны арасында «гюзню аламатларына» багъышланып ярмакю оьтгерилген.
06.12.2019

Сююмлю муаллим

Дюньяда нече тюрлю касбулар бар буса да, шоланы инг де аслусу оьзюню асил ва сыйлы емишлерин гёрме болагъан касбу муаллимники. Муаллимни касбусу къыйын экенине де къарамайлы, ишин намуслу кюйде юрютеген муаллимлер аз тюгюл.
06.12.2019

Сугъарыв сувну гьайы этиле

Юрт хозяйство производствону асувлулугъу, алынагъан тюшюмлени къадары туврадан-тувра табии шартлардан гьасил болагъаны ­ачыкъ. Ишлетилеген топуракълар сугъарылмай, сабанлыкълар къургъакъ топуракълагъа чачыла буса, бютюнлей болмаса да, авадан яны чакъны шартларындан амалгъа геле.
06.12.2019

Жая булан атышывдан ярыш

Спортну жая булан атышыв къайдасы арт вакътилерде бизин Къарабудагъгент районда аякъгъа туруп гюч ала бара. Айтагъаным, спортну шо къайдасындан бизде чакъда-чакъда ярышлар оьтгериле. Шо ярышларда ортакъчылыкъ этме сююп гелеген яшёрюмлени санаву да айдан-айгъа артып юрюй.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.