Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

  • Всего материалов:
    3 332
  • Самый ранний:
    26.11.2016
  • Самый поздний:
    07.08.2020
07.08.2020

Республикада экинчи ердебиз

Артдагъы йылларда бизин районда 10-лар булан федерал, республика программалар ва проектлер яшавгъа гийириле. Шоланы арасында «Демография», «Культура», «Образование» деген милли проектлени, шолар булан янаша – «Мои дороги», «Моя вода», «Комфортная городская среда» деген регион проектлени айрыча эсгерме ярай. Шо программалагъа, проектлеге гёре ерлерде социал объектлер къурула, школалагъа, яшлар бавларына ремонтлар этиле, янгылары къурула, маданият уьйлер янгыртыла. «Комфортная городская среда» деген программа булан 2019-нчу йылда районну юртларында ватандашлар ял алагъан бавланы, жамият ерлени безендиривде кёп ишлер этилген. Юртларыбыз, юртланы орамлары гюн сайын тюрлене, гёзеллеше.
07.08.2020

Ассоциация къурма таклиф этген

Артдагъы 4-5 йылны ичинде районда ябукъ топуракъда овошлар оьсдюрюв чалт темплер булан оьсе. Буссагьатгъы вакътиде, статистика далиллеге къарагъанда, районда 165 гектар майданда теплицалар бар. Бу тармакъда районну овошчулары бай сынав топлай, овошлагъа къуллукъ этивню, аврувланы, зиянлы жанланы алдын алывну яшыртгъын сырларына тюшюне гелелер.
07.08.2020

Ёлугъув оьтгерилди

Июль айны 30-нда «Къарабудагъгент район» муниципал къурулувуну башчысы Магьмут Амиралиев кёп транспорт налог борчлары бар уллу машинлени есилери булан ёлугъув оьтгерген.
07.08.2020

Банкет заллар ачыла

Август айны 4-нде Къарабудагъгент районну башчысы Магьмут Амиралиевни ишчи кабинетинде райондагъы банкет залланы вакиллери булан ёлугъув оьтгерилди. Оьтгерил­ген ёлугъувда районну башчысыны орунбасары С.Сайитов, Каспийск шагьаргъа, Къарабудагъгент районгъа къарайгъан Роспотребнадзор управлениесини ёлбашчысы О.Абачараев, юртланы башчылары ва ихтияр якълав къурумланы къуллукъчулары ортакъчылыгъын болдурду.
07.08.2020

Ёлбашчы сайланды

Гетген жума район Жыйыныны депутатларыны председатели Бекболат Сахаватовну ишчи кабинетинде районну тамазаларыны Советини жыйыны оьтгерилди. Шо чарада Советге ёлбашчы сайламакъ деген масъала арагъа салынып къаралды.
07.08.2020

Эки юбилейин бирче къаршылады

Бир-бир адамлар оьзюню яшав ёллары, яхшы амаллары, иш гьаракаты булан халкъ арада белгили бола, айланадагъыланы сюювюн ва абурун къазанма бажара. Олар оьзлер де юртлуларын, халкъын сююп де, абурлап да биле. Шолай, бизин райондан оьтюп, савлай Дагъыстангъа белгили болгъан адамланы бириси деп, язывчу ва шаир, Къарабудагъгент район газетде 60 йыллагъа ювукъ ишлеген журналист Узлипат Ибрагьимованы гьакъында айтсакъ, дурус болар деп ойлашаман. Къатынгишилени арасында шолай кёп йыллар бир ишде де ишлеп, уьстевюне, шиърулар да язып, китаплар да чыгъаргъан къатынгишилер кёп тюгюл. Узлипат Ибрагьимова буса шоланы барысын да айланадагъылар сукъланардай юрютген. Бизин булан ишлеп, бизге насигьат берип, билмейгенлерибизге уьйретип, бизин, демек, газетни коллективин, оьз агьлюсюндегилер йимик сююп, олардан сююнюп тургъан. Узлипат Ибрагьимова бу йылны апрель айыны 15-нде редакцияда ишлеме башлагъанлы 60 йыл тамамланды. 
07.08.2020

Къакъашура ДЮСШ-де…

Бизин районну юртларындагъы ДЮСШ-лердеги ишлер йылдан-йылгъа алгъа абат ала. Айтагъаным, ДЮСШ-лерде спорт булан машгъул болагъан яшёрюмлени санаву йылдан-йылгъа артып юрюй. Шо саялы болмагъа ярай, спорт школалардагъы спорт инвентарлар да янгыртыла, толумлаша, гьасили, спорт булан машгъул болма сюегенлер учун ДЮСШ-лерде бары да онгайлыкълар болдурулуп юрюй.
07.08.2020

Спортчу яшлар булан ёлукъгъан

Август айны 4-нде Къарабудагъгент юртдагъы «Олимп» спорткомплексинде бизин якълы, айланагъа аты айтылгъан белгили кочабыбыз Магьаммат Исмайылов бизде къонакълыкъда болуп, районну яш спортчулары булан ёлукъду.
07.08.2020

Намуслу кюйде кютгенлер

Бизин Армиябызны сыдраларында кёп тюрлю касбуланы есилери оьзлени борчун намуслу кюйде кюте. Шоланы арасында Ватангъа гьакъ юреги булан къуллукъ этеген гьава десантниклерибизни ишлери гьакъда тезден берли айтыла гелген. Айтагъаным, олар къыргъынлы давланы вакътисинде де намарт душманланы яшынгъан уяларына, кёкден таба хапарсыздан гелип хыйлы пелекет салгъан гезиклери кёп болгъан.
07.08.2020

Уборка тамамлангъан

Айтма тарыкъ, 2020-нчы йылны гьава шартлары юрт хозяйство тармакъны къуллукъчулары учун къайсы яндан да авур бара. Иссилик, къургъакълыкъ артдагъы гюнлерде къысгъа болжаллы, бир-бир ерлерде буз булан бирче болгъан телиянгур юзюмлюклерибизге ва ону тюшюмюне зиян этген участ­каларыбыз бар. Шо авурлукълагъа да къарамайлы, районну юрт хозяйство тармагъыны къуллукъчуларыны къаныгъывлу загьматы, гьаракаты къувандырмай тюгюл.
07.08.2020

Встреча с начальником отдела

18 июля органы государственного пожарного надзора отметили 93-ю годовщину образования. В связи с их профессиональным праздником, мне захотелось поздравить и задать несколько вопросов начальнику отдела поста №1 Губдена Бахмудову Магомадсайгиду Магомедэминовичу. С этой целью я встретился с ним. И мы поговорили об их работе.
05.08.2020

Магомед Исмаилов в гостях в Карабудахкенте

4 августа в с. Карабудахкент состоялась встреча с Магомедом Исмаиловым – российским бойцом смешанного стиля, представителем средней и полутяжёлой весовых категорий, который выступает на профессиональном уровне, начиная с 2011 года.