Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

22.04.2019 14:34 Понедельник
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

А. Имакъов: «Гележегибиз учун ишлемеге тарыкъбыз»

Автор: Багьавутдин Самадов

Оьтген йылны боюнда яш ва янгы ёлбашчыланы тангламакъ муратда республиканы оьлчевюнде «Мой Дагестан» деген конкурс ­оьтгерилди. Эсгерилген шо конкурсну гьар тюрлю даражаларындан ва сынавларындан оьтюп, алдынлыкъны алгъан районну ичиндеги абурлу агьлюлени бирисини вакили Алибек Жамалутдинович Имакъов булан «Районну яшаву» газетни баш редакторуну орунбасары Багьавутдин Самадов этген лакъырлашывну охувчуларыбызны тергевюне беребиз.

- Алибек, «Мой Дагестан» деген конкурсда алдынлыкъ алгъанлыгъынг булан гьакъ юрекден къутлайман. Тек эсгерилген конкурсгъа етишгинче, касбу танглавунгну ва яшав ёлунгну гьакъында айтсанг, арив болур эди.

- Къутлавларыгъыз учун баракалла. Мени атам Жамалутдин оьр билим алгъан сонг, оьз заманында районну исполкомуну комсомол комитетинде иш ёлун башлагъан. Бугюнлерде буса ол Къарабудагъгент районну администрациясында жаваплы къуллукъланы бирисинде чалыша. Анам Нюргьаят да ­оьмюр боюнда Къарабудагъгентдеги сугъарыв сувланы (УОС) управлениесинде ишлеп тура. Мени атам оьзюм учун гьар заманда да уьлгю болуп гелген. Мен буссагьатда да ону тарбиясыны тюбюндемен, гьар ишимни ону разилигин алып этемен. Тек магъа касбу сайламагъа заман етишгенде, ону насигьатына тынглап, Къакъашурада савлай оьмюрю савлукъ сакълав идарада чалышып тургъан уллатам, гюнагьларындан Аллагь гечсин, Дагъыстанны ат къазангъан врачы Зайнутдин Имакъовну ёлуна тюшюп, врачны касбусуна ес болмагъа сюймедим. Неге тюгюл, мен англайгъан кюйде, врачны касбусу – бек къыйын касбу. Яшырып да не этейим, мен шолай уллу жавапчылыкъдан тартындым. Бугюнлерде де оьзюмню гележекдеги касбумну белгилей туруп, байлавлукъну тармагъын сайлагъаныма бир де гьёкюнмеймен.

- Йыракъ ерге барып, сагъа оьр охув ожакъда билим алмагъа къыйын болмадымы? Оьр билимлеге еc болуп къайтгьан сонг, къайда иш башладынг?

- Къарабудагъгентдеги гимназияда билим алагъан йылларымда дарс берген муаллимлерим мени тизив билимлеге ес этип чыгъарды. Оьр охув ожакъда охуйгъанда къаныгъывлу кюйде гьаракат этип охудум. Шондан къайры да, оьр охув ожакъда билим алагъан йылларымда яйлыкъ каникулланы вакътисинде юртгъа гелгенде де танглагъан касбума гёре «Вымпелком» деген акционер бирлешивню Магьачкъаладагъы бёлюгюнде ишледим.

Шо бирлешивню ёлбашчыларыны ишге чыкъмагъа байлавлу этилген, чакъырывун, кёп ойлашып турмайлы къабул этдим. Нечик де, «Билайн» ва «Мегафон» байлавлукъну болдурагъан бирлешивлерде мен ишлейген бёлюклеге къуршалгъанлагъа исси гюнню, токътамай явагъан янгурну тюбюнде, борайгъан къаргъа да къарамайлы, ишлемеге тюшген гезиклер кёп болду. Байлавлукъну болдурмакъ учун мен ишлейген бирлешив тапшурагъан бир-бир къуллукъланы кютеген, байлавлукъ ёлланы къурашдырагъан, шоланы проектлерин къурагъан «Центр-Техностройпроект» деген идарагъа ишге чыкъмагъа борчлу болдум. Арадан алты ай оьтюп, иш ёлдашларым сынамакъ учун дагъы да алты ай болжал да гёрсетип, мени эсгерилген бирлешивню ёлбашчысыны къуллугъуна белгиледилер.

- Конкурсну алдынлысы болгъан сонг, республиканы къыйынлары-дертлери сагъа ювукъ болмагъа герек. Бизин республиканы лап да аслу масъалалары деп, сен бир башлап къайсыларын эсгерер эдинг?

- Бир башлап гьакимлик къуллукъланы бир-бир тухум-тайпаны арасында пайлап къоймакълыкъ, олай да ёлбашчыланы белгилейгенде миллетине тергев бермек дурус тюгюл деп гьисап этемен. Бары да даражадагъы гьакимлик къурумларыны чалышывунда ачыкълыкъны болдурмагъа тюше. Шону булан бирге, Дагъыстанны Гьукуматына касбучулар къайсы жамият къатлавундан чыкъгъанлыгъы, къардашлыкъ, дос­лукъ аралыкълар гьисапгъа алынмай, янгыз оьзлени билимлерини сан яны, сынаву, етишген оьрлюклери гьисапгъа алынып къуршалмагъа тарыкъ.

Сонг да, янгы иш ерлер болдурулуп, бюджетни мал чыгъарывчулар, далапчылар ва промышленност толумлашдырсын учун шартлар яратылмагъа тюше. Дагъыстанны Гьукуматы далапчылар оьзлени къазанчын, гелимин яшырмай малим этер йимик имканлыкълар тувдурмагъа, олай да республиканы оьсювюне акъча маялар бакъдырмагъа иштагьлылагъа, шону булан бирге, сабанчылагъа оьзлер болдургъан ашамлыкъ малланы сатмакъ учун онгайлыкълар яратмагъа тарыкъ.

Шондан къайры да, бизин республикада гьалиги шартлагьа жавап береген янгы технологияланы имканлыкълары экономикада ва башгъа тармакъларда толу кюйде пайдаландырылмай.

- Оьтгерилген конкурсну алдынлылары, охув йылны башында охув ожакъларда да болдугъуз. Сен яшёрюмлеге не гьакъда айтдынг, олагъа нечик насигьатлар бердинг?

- Яшёрюмлеге касбу якъдан нечик оьcмеге, билимлерин не ёлда камиллешдирмеге болагъаны гьакъда айтдым. Кёбюсю гьалда бизинкилер ата-анасыны таклифине гёре, оьр охув ожакъланы сайлай. Тек шолайлар аслу гьалда сайлагъан касбусунда оьзлени тапмагъа болмай къалалар. Диплом алгъан булан яшав тюзелип къалмайгъанын, юртуна, элине пайдалы болмакъ учун гьар кимге де бажарывлу касбучу болмагъа къаст этмеге тюшегени гьакъда англатдым.

- Алибек, ишингде уьстюнлюклеге етмекни ёрайман. Савболугъуз!

- Сиз де савболугъуз.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

10