Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

09.10.2020 09:02 Пятница
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Имканлыкълары уллу

Автор: Шихав Къайирбеков

Бизин район – Дагъыстан республиканы районларыны арасында оьсген экономикасы булангъы районланы бириси. Районубузну социал-экономика оьсювюне оьзлени къайратлы загьматы, касбу бажарывлулугъу, къурумчулукъ пагьмусу булан аслам къошумун болдургъан ёлдашлар аз тюгюл.

Къарабудагъгентли Абдулмуслим Шагьманаев – шолайланы бириси. Ол – районда гьар тюрлю къуллукъларда ишлеп гелген адам. Къайсы къуллукъда ишлесе де, А.Шагьманаев тапшурулгъан ишге намуслу, жавапчылыкъны гьис этип янашгъан.

А.Шагьманаев районну гьар тюрлю тармакъларында чалышса да, ону загьмат ёлуну авадан яны «Танг» совхозда бригадирден башлап, бёлюкню ёлбашчысыны, хозяй­ствону баш агрономуну къуллугъун кюте туруп гетген.

Район газетни баш редактору А.Гьажиев булан Юрт хозяйство ва ишлетеген промышленностну къуллукъчуларыны касбу байрамыны алдында биз районну юрт хозяйствосуну патриархыны бириси А.Шагьманаев булан ёлугъуп, районну юзюмчюлюк тармагъыны гележеги, нечик этсе юзюмчюлюк тармакъны гётерме болагъаны гьакъда сёз юрютдюк.

Бизин булангъы лакъырын ол булай башлады:

– Мен «Танг» совхозда башлап овошчулукъ бригаданы бригадири болуп иш башладым. Демек, 3 ай сынав болжал булан бригадир болуп ишледим. Мен ёлдашлар булан бирликде алгъа салынгъан планланы яшавгъа чыгъармакъ учун бары бажарывлугъумну салып, гьаракат этип ишлей эдим. Натижаларыбыз да яман тюгюл эди. Мени гьаракатчылыгъымны гьис этип, районну, хозяйство ёлбашчылары мени совхозну бавчулукъ, овошчулукъ бригадасына ёлбашчы этип белгиледилер. Шо йыл емиш­лер болдурувну планын 100 процентден де артыкъ этип толтурдукъ. 500 тон овошлар болдурдукъ. Гетген асруну 70-нчи йылларында совхозда юзюмчюлюк тармакъны гётермек учун бары гюч салынгъан эди. Хозяйствода юзюм бавланы майданлары чалт темплер булан генглешди. Мени 3-нчю бёлюкню начальниги этип бакъдырдылар. Биринчи йыл мен башчылыкъ этеген бёлюк 1700 тон юзюм болдурду.

Хозяйствону юзюмчюлюк бёлюклерини арасында бизин бёлюк ал сыдралардан тюшмей эди. Гьар йыл орта гьисапда 3400-3600 тон юзюм болдура эдик.

Хозяйствону экономикасы йыл сайын беклеше эди. Биз ишлейген девюрде уьлкени, республиканы ёлбашчылары юрт хозяйствогъа яхшы тергев бере эди.

Юзюм бавланы оьсдюрюп къойгъан булан битип къалмай, болдурулгъан продукцияны ишлетме, батдырма да тарыкъ. Шо йылларда «Танг» совхозну 20 минг тон юзюмню къабул этме, ишлетме болагъан эки заводу бар эди. Юзюмню столовой журалары уьлкени промышленный регионларына поезд­лер булан йибериле эди. Янгыз бизин совхоз промышленный районлагъа йылда 1000-1300 тон юзюм йибере эди.

А.Шагьманаев оьтген девюрню уьстюнлюклери гьакъда айта туруп, юзюмчюлюк тармакъны асувлулугъун гётермек учун районда юзюмню къабул этеген, ишлетеген, сакълавгъа салагъан предприятиелер болса, яхшы болагъанын айтды. Ол дагъы да юзюмчюлюкню хайырлылыгъын гётермек учун уьлкени регионлары булан аралыкълар тутуп, юзюмню бузулмагъан кюйде йибереген кюйню этме гьаракат этме тюшегенин эсгерди.

А.Шагьманаев оьзюню лакъырын тамамлай туруп, алда юзюмню ишлетеген, къабул этеген предприятиелер яхшы багьагъа алагъанын англатды.

– Гьали буса заводлар юзюмню сюйген багьа да ала деп эшитемен. Шо тюз тюгюл, агъулу дарманлар, ягъарлыкъ – майлав материалланы багьалары нечик гётерилген,-деди ол.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

7