Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

  • Всего материалов:
    255
  • Самый ранний:
    28.04.2017
  • Самый поздний:
    16.09.2022
Найдено 255 объектов
16.09.2022

Гюз чачывну алдында

Районда топуракъланы асувлу къолламакъны, ватандашланы сурсат булан таъмин этивню масъалаларын яшавгъа чыгьара туруп, кёп майданлагъа ашлыкълар чачмакъны гьаракаты этиле.
16.09.2022

Тюшюмлер аслам гёрюне

Гюзню бир айын да тарихге йибере турабыз. Йылны бу заманы юртлу загьматчы учун лап къыставлу ва жаваплы вакъти. Бугюнлерде загьматчыны йыл боюнда тёкген терини, оьсюмлюклеге этген къуллукъларыны гьасиллери чыгъарыла, тюшюмлер къайтарыла. Алданокъ этилген гьасиллеге къарагъанда, ишчилени, механизаторланы тёкген къыйыны зая гетмегенге ошай.
02.09.2022

Сюрюв ишлер

Заман нече де тез гете. Айтагъаным, 2022-нчи йылны ашлыгъыны тюшюмюн къайтарывгъа къуршалгъан авлакъларда ишлейген комбайнлени, оьзге тюрлю юрт хозяйство техниканы къулакъгъа чалынагъан авазлары яхшы тайып да битмеген, гёресиз, гелеген йылны тюшюмюню гьайын этме заман да етишип къалда.
19.08.2022

Учюнчю керен чалына

Артдагъы йылларда районда жамият гьайванлагъа мугькам ем база болдурмакъны гьайын эте туруп кёп йыллыкъ отлар (люцерна) чачывгъа гьаракат артгъан. Гьали бугюнлерде ерлерде гьайванлар учун чалынгъан кёп йыллыкъ отланы 3-нчю керен чалыв юрюле.
19.08.2022

Муна, бирдагъы бир уьстюнлюк

Оьзге ерлерде йимик бизин районда да 2022-нчи йылны тюшюмю учун чачылгъан къылчыкълы гюзлюк ва язлыкъ ашлыкъланы тюшюмюн къайтарыв уьстюнлю кюйде тамамланды.
29.07.2022

Татавуллар тазалана

Юрт хозяйство производствону асувлулугъун гётеривде, участкаланы гелимлигин артдырывда сугъарыв сувну агьамияты уллу. Шо саялы тийишли къурумлар сув къоллавчуланы тайышывсуз кюйде сугъарыв сувланы юрт хозяйство продукталар болдурувчулагъа етишдирмекни гьайын этме гереклер.
29.07.2022

Уялма тарыкъ!!!

Саякъ гьайванланы масъаласы бизин газетни бетлеринде гётерилегени нечесе йыллар бола. Тек шону ахыры болмады. Муна, бугюн­лерде районда къылчыкълы ашлыкъланы тюшюмюн къайтарыв массовый кюйде узатылып тура.
29.07.2022

Салам тайлагъа къысыла

Районда бу йылны тюшюмю учун чачылгъан къылчыкълы аш­лыкъланы бугюнге 11431 гектаргъа ювугъуну тюшюмю къайтарылып битген. Гьасиллер яман гёрюнмей. Касбучулар береген маълуматлагъа гёре орулгъан тарлавлардан язлыкъ къылчыкълы ашлыкълардан орта гьисапда 23, гюзлюклерден 28 центнер тюшюм къайтарыла.
29.07.2022

Гьасиллерден къуванма ярай

Оьзге ерлерде йимик бизин районда да гюзлюк ва язлыкъ къылчыкълы ашлыкъланы тюшюмюн къайтарыв узатыла. Районда артдагъы йылларда кёп майданлар ашлыкълар булан ишлетиле барагъаны кимни де сююндюрмей болмай. Бу йылны тюшюмю учун 14897 гектар майданланы къыл­чыкълы гюзлюк ва язлыкъ ашлыкълар бийлеген. Районда ашлыкъ къайтарыв къурумлу кюйде башланды ва бир тюрлю четимликлени гьисапгъа алмагъанда, ашлыкъ къайтарыв къурумлу кюйде юрюле.
15.07.2022

Мол тюшюмлени гьайы этиле

Абдулмуслим Айдиев башчылыкъ этеген «Б.А.Айдиев» деген сабанчы фермер хозяйствону ишлери гьакъда сёз юрютме урунгъанда, КФХ-гъа кюрчю салгъан «Танг» совхозда бёлюкню ёлбашчысы болуп ишлеген Бийгиши Айдиев шо йылларда районда юзюмчюлюк тармакъны оьсдюрювде, юзюмню мол тюшюмлерин болдурувну яшыртгъын сырларына бютюнлей тюшюнген касбучу деп айтыла эди.
15.07.2022

…. Ахырынчы гектарланы тюшюмю жыйыла

Баъли бав, баъли бав, бавланы баву. Гертилей де, баъли бизин якъларда биринчилей бишеген авлакъ ниъмат. Артдагъы йылларда районда емиш бавланы майданлары чалт темплер булан оьсе. Буссагьатгъы вакътиде районда къумлу тюшюм береген бавланы майданлары 366 гектар майдагъа етишген. Шону ичинде баъли айрыча ерни тута. 158,6 гектарда баъли бавлар бар. Экинчи ер кюреге – 98,7 га. Сонг геле кокан – 43 га, шаптал – 40,3 га, жиебаъли – 25,4га.
15.07.2022

Ашлыкълар къайтарыла

Яйны яллавлу гюнлери. Къыргъа чыкъсанг башынгны майларын иритемукен деп эсинге геле. Тез-тез башынгны сукъма салкъын ер излейсен. Бу исси гюнлер юртлу загьматчылагъа кар этмей. Олар мол тюшюмлени гьайын эте туруп иссиге де, сувукъгъа да тюшгенлер. Бир сёз булан айтгъанда, чыныкъгъан, авурлукълагъа чул билдирмей загьмат тёгелер.