Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

05.03.2022 10:33 Суббота
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Ана тилде диктант

Автор: Нюрсагьадат Изамутдинова

Белгили кюйде, январ айны 21-нден февраль айны 21-не ерли, бары да ерлерде йимик, бизин районда да ана тиллени айлыгъы юрюлдю. Савлай айны узагъында районну юртларыны школаларында, яшлар бавларында, китапханаларда ва башгъа идараларда Ана тилни Халкъара гюнюне багъышлангъан чаралар оьтгерилди.

Шо чараланы узата туруп, февраль айны 25-нде Къарабудагъгент район администрацияны жыйынлар оьтгерилеген залында Ана тиллени Халкъара гюнюне багъышланып биринчи керен къумукъ тилде диктант оьтгерилди. Диктантны ­оьтгермекни сиптечилери Къарабудагъгент район администрация, «Районну яшаву» газет ва Къарабудагъгент гимназияны вакиллери эди. Ана тилде диктант язывда район администрацияны, школаланы, китапханаланы, музейлени, район газетни ва башгъа идараланы къуллукъчулары булан бирче чакъырылып гелген къонакълар: Россияны Халкъ артисти Айгум Айгумов, шаир ва язывчу Латип Гьажакъаев, Россияны ат къазангъан артисти Байсолтан Осаев, «Ёлдаш» газетни баш редактору, язывчу Гебек Къонакъбиев, район жамият палатасыны уьюрю Ибадулла Ибадуллаев ва башгъа къонакълар ортакъчылыкъ этди.

Чараны башында Къарабудагъгентни эргишилерини хору ана тилге, ватангъа багъышлангъан бир нече йырланы йырлады.

Ёлугъув чараны ачгъан ва юрютген Къарабудагъгент администрацияны башчысыны орунбасары Жалалутдин Жамалутдинов башлап жыйылгъанланы Ана тилни халкъара гюню булан къутлады ва ана тилни агьамиятлыгъы гьакъда маъналы лакъыр этди. Сонг сёйлеген А.Гьажиев ана тилибиз гьакъда, ону аямагъа ва билмеге гереги гьакъда хабарлады. Сонг сёз берилген къонакълар да ана тилни асиллиги, милли маданиятыбызны, къумукъ белгили адамларыбызны гьакъында хабарлады.

Оьзлени сёйлевлеринде олар жагьил районлуланы ана тилде сёйлеме, ана тилни сюйме ва якълама чакъырды. Сёз берилген яш наслуну насигьатчысы, ана тил дарсланы кёп йылланы узагъында юрютген муаллим Умусалимат Бутаева ана тилни агьамияты гьакъда айта туруп, ону сакълав жагьил ата-аналардан гьасил экенин эсгерди.

Ана тилни гьакъындагъы сёзню узата туруп, Ж.Жамалутдинов ана тилни якъламакъ учун оьз къошумун этме, ойларын айтма гелген къонакълагъа баракалла билдирди. Олай да, шулай маъналы ёлугъувну бойнуна алгъан ва къурумлу оьтгерген район газетни баш редактору А.Гьажиевге разилигин англатды.

Оланы сёйлевлеринден сонг А.Гьажиев ана тилде диктантны оьт­гермеге Къарабудагъгент гимназияны директоруну илму-методика ишлеге къарайгъан орунбасары Ругьаният Мусаеваны чакъырды. Диктант язывда оьзюню ана тилден билимлерин тергеме сюеген адамлар ортакъчылыкъ этди.

Диктант язып битген сонг, район­гъа гелген къонакълар «Районну яшаву» газетни редакциясына барды.

Редакцияда дёгерек столну айланасында бирдагъы керен ана тилни якълавну масъалалары арагъа салынып ойлашылды.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

5