Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

25.03.2022 10:28 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Бютюнумуми диктант

Гьалиги девюрде тилни ва шону сакъламакъны масъаласы бек итти токътагъан. Демек, янгы алатлар ва къураллар чыкъгъан сонг, бары да халкъ шоланы къолламагъа ва шолардан маълуматлар алмагъа башлагъан. Шо къуралларда буса юрюлеген ва берилеген маълуматлар орус тилде бериле. Шо саялы да, Дагъыстаны ичиндеги бары да миллетлер оьзлени ана тилин сакъламакъны ва оьсюп гелеген наслугъа ону таза ва бар кююнде етишдирмекни гьайын этип айланалар.

Бизин ана къумукъ тилибизни шо масъаласын гётере ва халкъны арасында яя туруп, бир-нече къумукъ фондлар ва республика къурумлар бютюнумуми диктант оьтгермеге гёз алгъа тутдулар. Шо чара 19-нчу мартда, оьтген сонгугюн, республикабызны тахшагьары Магьачкъалада «Россия – мени тарихим» деген тарих паркда оьтгерилди.

Биринчи бютюнумуми диктантны ­оьтгермеге аслу гьалда Солтанмут Тарковскийни атындагъы пагьмулу яшёрюмлени якълайгъан фонду бойнуна алгъан эди. Олай да, шо чараны оьтгермек учун Бурлият Ибрагьимованы атындагъы фонд, ана тилден ва адабиятдан муаллимлени ассоциациясы, «Ёлдаш» газетни редакциясы, А.Салаватовну атындагъы Къумукъ театр ва «Къумукъ сёзлюк» деген проект къуршалгъан эди.

Эсгерилген чара 19-нчу мартда сагьат 10-нда «Россия – мени тарихим» деген тарих паркда ону ортакъчыларын регистрация этив булан башланды. Гертилей де, шо чарагъа бизин къумукъ миллетибизни лап да танывлу алимлери , шаирлери, муаллимлери булан бирче районланы ёлбашчылары, депутатлар, жамият чалышывчулар да бирлешип ортакъчылыкъ этгени, бизин халкъыбызны гьакъ кюйде сыкълаш­дыргъаны гьис этилди.

Шо шатлы чара бу йыл биз оьзюню 150 йыллыгъын белгилейген инг де гёрмекли ва аты белгили машгьур алимибиз, дин чалышывчубуз, шаирибиз, 50-ге ювукъ китапланы автору Абусупиян-апенди Акаевге багъышлангъан эди.

Шо саялы да, оьтген чараны аслу гьалда Буйнакск районну маданият ва билим берив идаралары юрютдю. Озокъда, чараны барышында Къаягент, Къарабудагъгент, Хумторкъали, Хасавюрт районланы маданият къуллукъчулары ва хорлары оьзлени чыгъышларын гёрсетдилер.

Бютюнумуми диктант башлангъынча, Буйнакск районну вакиллери Абусупиян Акаевге багъышлангъан Бадрутдин Магьамматовну ва Багьавутдин Самадовну шиъруларын гёнгюнден охудулар, охувчулар А.Акаевни яшавуна гёре гьазирленген сагьналашдырывну бир гесегин гёрсетдилер.

Олардан сонг Къаягент районну эргишилерини хору, Хумторкъали районну «Сарихум» деген яшланы бийив ансамбли оьзлени чыгъышларын гёрсетдилер.

Дагъыстан пачалыкъ университетни дарсберивчюсю, ИИЯЛ-ни илму къуллукъчусу, филология илмуланы кандидаты Агъарагьим Солтанмуратов бютюнумуми диктантны мурады ва къумукъ тилни байлыгъы гьакъда чараны ортакъчыларына кёп терен ва бай маълуматлар берди.

Шондан сонг шо чараны ортакъчылары, демек, 700-ге ювукъ адам, къумукъ тилде биринчи керен бютюнумуми диктант язды. Озокъда, шо диктант биз оьрде атын эсгерген белгили алимибиз Абусупиян Акаевни гьакъында эди. Диктантны язып битген сонг, ону ортакъчыларына сертификат ва шаир Багьавутдин Самадовну китаплары тапшурулду.

Бютюнумуми диктант тамамлангъан сонг, ону ортакъчылары бизин къумукъ миллетни тарихи, маданияты, адатлары, ашлары, опуракъ гийимлени гьакъда тизилген выставкалар булан ювукъдан таныш болдулар.

Оьтгерилген шо чарада бизин Къарабудагъгент районну вакиллери де гьаракатчы кюйде оьзлени ортакъчылыгъын болдурдулар ва бютюнумуми диктант яздылар.

Халкъыбызны гележеги насипли ва ярыкъ болсун учун, шулай маданият ва адабият чаралар дагъы йылларда да оьтгерилер деп умут этебиз.

Оьз мухбирибиз

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

7