Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

18.03.2022 09:54 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Къоччакълыкъ унутулмай

Автор: Нюрсагьадат Изамутдинова

Къарабудагъгентдеги тарих эл ахтарыв музейде «Къоччакълыкъ даимликге эсибизде къалажакъ» деген терроргъа къаршы чара оьтгерилди. Чарада юрт китапхананы, маданият бёлюгюню къуллукъчулары, районну тамазаларыны Советини ёлбашчысы Абдулгьамит Мамагишиев, Агъай Къаплановну атындагъы хорну ортакъчылары, Къарабудагъгент 3 номерли орта школаны муаллимлери ва охувчулары ортакъчылыкъ этди.

Чара Къарабудагъгентде 10 йыл алда болгъан бек уллу къайгъылы агьвалатгъа багъышланып юрюлдю.

Чараны юрютювчюсю Ханза Алиева районда болгъан тюрлю къайгъылы агьвалатланы гьакъында хабарлады, халкъны аминлиги учун къурбан болгъанланы атларын эсгерди.

2012-нчи йылны март айыны 6-нда гече 22 сагьат 10 минутда юртгъа гиреген ердеги тергев постда уллу атылтыв болгъанда, иш уьстдеги полицияны къуллукъчулары, жап-жагьил уланлар жан берди.

Геч вакъти белгисиз къатынгиши постну янындагъы полицияны къуллукъчулары токътайгъан ерге ювукъ гелме айланагъанда, полицияны къуллукъчулары ону токътатма сюйген. Шо заман къатынгиши къаркъарасына бекленген атылтыв алатны атылтгъан. Шону натижасында, демек рагьмусуз терактдан 5 жагьил улан, полицияны къуллукъчулары, алгъан авур яраларындан жан бердилер. Олар: полицияны лейтенанты Солтанагьматов Шамил Загьирович, полицияны старший сержанты Мигьратов Руслан Мустапаевич, полицияны сержанты Исаев Магьамматпазил Гьубайдуллаевич, полицияны младший сержанты Гьажиев Жамал Нюрмагьамматович, рядовой Жанмурзаев Имам Юсупович.

Яшайым деп турагъан жагьил уланланы яшаву чакъсыз къыркъылды. Яш уланланы юрегиндеги яшавгъа уллу умутлары ва сююнчлери бир мюгьлетде уьзюлдю, тозулду, яшавлары къыркъылды, ата-аналарыны, агьлюлерини, дос-къардашыны юреклери ярылды… Авур къайгъы савлай юртну, районну халкъын къайгъыгъа бёледи. Жагьил уланлар халкъыны парахатлыгъы учун жанларын къурбан этди. Яшлар аталарсыз, ата-аналар уланларсыз, къызардашлар эркъардашларсыз къалды…

Теракт болгъан ерге тезликде ДР-ни, Президенти Магьамматсалам Магьамматов ва Халкъ Жыйыныны депутаты Магьамматсолтан Магьамматов етишди. Олар авурлукъ тюшген агьлюлер, оланы дос-къардашлары булан ёлугъуп, къайгъырышды. Агьлюлеге болагъан кёмегин этежегин англатды.

Шо йыл полицияны старший сержанты Руслан Мигьратовгъа (оьлген сонг) борчун кютювде гёрсетген игитлиги ва къоччакълыгъы саялы Къоччакълыкъны ордени тапшурулду.

Халкъны яшавун сакъламакъ учун къурбан болгъан юртлуларыбызны биз бир заманда да унутмажакъбыз. Оланы къоччакълыкълары районлулар учун уьлгю болуп токътай.

Гележек наслулар оланы игитликлерин унутмасын, даимликге эсинде сакъласын учун биз, уллулар, оьзюбюз болагъан гьаракатны этмеге герекбиз,-деди чараны барышында ону юрютювчюсю. Сёз берилген А.Мамагишиев яшёрюмлени районну, юртну къоччакъкъларыны атларын эсде сакъламагъа чакъырды. Район маданият ва туризм бёлюгюню ёлбашчысы Н.Мурзаева оьзюню сёйлевюнде гележек наслугъа районлуланы къоччакълыкъларын унутмасын учун чакъда-чакъда айта, эсине сала турмагъа тюрлю чалар оьтгермеге герегин эсгерди.

Къарабудагъгент 3 номерли орта школаны охувчулары дюньяда парахатлыкъ болдурма тарыгъы гьакъда чакъырывлар этдилер, оьзлер районлуларыны къоччакълыкъларын унутмажагъына инандырды.

Къарабудагъгент тарих ва эл ахтарыв музейни къуллукъчулары, Руслан Мигьратов къоллагъан къуралларын, агьлюсюню архивиндеги суратларын алып гелгени саялы, ондан къалгъан къатын Зайира Мигьратовагъа баракалла билдирди.

Къарабудагъгент тарих-эл ахтарыв музейни къуллукъчуларыны шулай патриот ругьда тарбиялавгъа байлавлу чараланы оьтгеривдеги гьаракаты макътавгъа лайыкълы.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

2