Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

25.02.2022 09:41 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

“Ана тилни гьайбатлыгъы”

Автор: Нюрсагьадат Изамутдинова

Белгили кюйде, 21-нчи февральда Ана тилни халкъара гюню оьтгериле. Шо гюнге байлавлу болуп, Россияны бары да школаларында ана тилни айлыгъы белгилене. Демек, гьар ким оьзюню ана тилин билмеге, сюймеге, уьйренмеге ва наслулагъа таза тапшурмагъа тарыкълыгъы гьакъда айтыла ва оьзге чаралар ­оьтгериле.

Шоллукъда, 21-нчи февральда Къарабудагъгент юртну ЦТКНР-ни бинасында “Ана тилни чеберлиги” деген баш булан Ана тилни халкъара гюнюне багъышлангъан чара отгерилди. Шо чара район даражада оьтгерилди деп айтмагъа ярай.

Айтагъаным, чарада районну жамият палатасыны ёлбашчысы Абдулгьамит Мамагишиев, ДР-ни маданият тармагъыныны ат къазангъан къуллукъчусу Зугьра Абакарова, журналист ва шаир, “Районну яшаву” газетни баш редакторуну орунбасары Багьавутдин Самадов, оьзлени муаллими Гюлжанат Тонаеваны ёлбашчылыгъы булан гелген Паравул 1 номерли орта школаны охувчулары, сонг да, юрт китапхананы къуллукъчулары ва Къарабудагъгент 1 ва 3 номерли орта школаланы охувчулары ­оьзлени ортакъчылыгъын болдурдулар.

Чараны онгаргъан ва юрютювчю баш китапханачы Азинат Пашаева оьзюню гиришив сёзюнде ана тилни, республикабызда сёйлейген кёп тюрлю миллетлени вакиллерини гьакъда айтгъан сонг, чараны аслу къонагъы журналист ва шаир Багьавутдин Самадовну яшав ва яратывчу ёллары гьакъда маълуматлар берди.

Чараны барышында чыгъып сёйлеген Абдулгьамит Мамагишиев, Зугьра Абакарова ва оьзге ёлдашлар ана тилни чеберлиги, байлыгъы, асувлулугъу, тарбиясы гьакъда айтгъан сонг, Б. Самадовну шиърулары ва асарлары гьакъда баянлыкълар бердилер. Демек, олар эсгерген кюйде, журналист ва шаир Б. Самадов республикабыздан тышгъариге де белгили болгъан. Ону шиърулары тюрк, азербайжан, уьзбек, башкъырт, балкъар ва башгъа тиллеге гёчюрюлген ва шо уьлкелени халкъына яйылгъан.

Чарада сёз берилген ва чыгъып сёйлеген Паравул 1 номерли орта школаны муаллими Г. Тонаева ва охувчулары да Б. Самадовну гьар тюрлю темалагъа язылгъан шиъруларын чебер ва гёнгюнден охудулар. Олардан сонг Къарабудагъгент 1 ва 3 номерли орта школаланы охувчулары да Б. Самадовну ва оьзге къумукъ шаирлени шиъруларын къаравчуланы тергевюне бердилер.

Оьтгерилген чараны ахырында шаир ва журналист Багьавутдин Самадовгъа да сёз берилди. Ол оьзюню сёйлевюнде ана тил – хазна ва байлыкъ экенлигин бирдагъы керен эсгерди. Шо тил инсанны оьсювюне ва тарбиясына лап да бек таъсир этегенин аян этди. Олай да, ол шу чараны онгаргъан, тизген ва оьтгерген жаваплы къуллукъчулагъа оьзюню баракалласын билдирди. Сонг да, ана тилни таза ва сюзюк кюйде сакъламагъа, наслудан-наслугъа тапшурмагъа чакъыра туруп, Багьавутдин Самадов оьзюню артда язылгъан бир-нече шиърусун охувчулагъа малим этди.

Чараны гьасилин чыгъара туруп сёйлеген районну маданият ва туризм бёлюгюню ёлбашчысы Найида Мурзаева охувчулагъа муаллимлерден билим ва тарбия алмагъа, муаллимлеге охувчулагъа билим бермеге ва тилни уьйретмеге, шаир Багьавутдин Самадовгъа буса — оьзюню янгы китаплары булан халкъны къувандырмагъа ва адабиятны оьсювюне къошумун болдурмагъа чакъырды.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

3