Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

10.06.2022 10:26 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Районда сапар булан

Автор: Багьавутдин Самадов

Оьтген хамисгюн ДР-ни Башчысы Сергей Меликов, белгили кюйде, бизин районда иш сапар булан болду. Ону шо сапарында ДР-ни гьар тюрлю министерликлерини ва идараларыны ёлбашчылары, олай да, ДР-ни Пача­лыкъ секретары Магьамматсолтан Магьамматов, ДР-ни Халкъ Жыйыныны депутатлары Магьаммат Магьамматов ва Залбек Далгьатов узатдылар. Районгъа гелген гьюрметли къонакъланы Къарабудагъгент районну башчысы Магьмут Амиралиев, район администрацияны жаваплы къуллукъчулары, ДР-ни Башчысыны ва районну башчысыны прес-къуллукълары къаршыладылар.

ДР-ни Башчысы Сергей Меликов ва ону узатагъанлар инг башлап Къурбуки юртну топуракъларында «Кавказ» федерал ёлну боюнда ерлешген овошлар сакъланагъан «Союз» деген СПоК-да болдулар. Шо СПоК-ну складларына къарагъан сонг, Сергей Меликов юрт хозяйство тармакъда доланагъанлагъа пачалыкъны янындан кёмек болдурмагъа тапшурду. «Союз» деген СПоК-да 1500 тон овошлар ва емишлер сакъланмагъа бола. Шоллукъда, шо хас ерлеге республикабызны гьар тюрлю муниципалитетлеринден емишлер ва овошлар гелтирилежек.

Сонг олар Каспий денгизни боюнда ерлешген «Волна» деген муниципал пляжда, сонг да «Каспий-Марина» ва «Аль-Каср» деген ял алагъан туристлер учун къурулагъан хас базаларда да болдулар. Эсгерилген муниципал пляж, «Местные инициативы» деген проектге гёре, 2019-нчу йылда къурулмагъа башлангъан. ДР-ни туризм министерлигине пляжны къураш­дырмакъ ва безендирмек учун заявка берилген.

«Каспий-Марина» ва «Аль-Каср» деген ял алагъан хас базалар ювукъ арадагъы 4-5 йылны ичинде къурулуп битмеге ва туристлени къабул этмеге герек.

«Герейтюз» деген агрофирма бизин савлай республикабызгъа оьзюню юзюм бавлары ва юзюм сакъланагъан хас ерлери булан белгили. Шо агрофирманы къарабудагъгентли Канзитдиновланы агьлюсю юрюте. Демек, атасындан уланына ва оьзге наслуларына тапшурула юрюй. Айтагъаным, 2019-нчу йылда «Герейтюз» агрофирмада 1500 тон юзюмню пайдаландырмагъа ва 500 минг шишаны чыгъармагъа болагъан чагъыр завод къурулгъан. Гьар йыл шо фирмада орта гьисапда гьар гектардан 130-190 центнер юзюмню тюшюмю алына. Масала, 2021-нчи йылда эсгерилген агрофирма 45 миллион манатны къадарында 2200 тондан артыкъ юзюмню тюшюмюн алгъан. Агрофирма «Герейтюзню» ёлбашчыларыны тилевюн къабул этип, ДР-ни ёлбашчысы Сергев Меликов эсгерилген къурумну республиканы турист маршрутуна къошмагъа оьзюню таклифин берди. Демек, республикабызгъа гелген туристлер гёзел юзюм бавланы, шо юзюмден этилген ичкилени гёрмеге болажакъ.

ДР-ни Башчысы Сергей Меликов, гьар тюрлю министерликлени ёлбашчылары, ДР-ни Халкъ Жыйыныны депутатлары шо гюнгю сапарында районубузну гиччи юртларыны бириси Жангада да болдулар ва онда къурулуп бите турагъан яшлар бавуна тергев этдилер.

Айтагъаным, «Демография» деген милли проектге гёре, «Билим беривню ­оьсювю» деген пачалыкъ программагъа кюрчюленип, пачалыкъны тапшурувуна гёре, РФ-ни якълав министерлигини табилигине гиреген «ГВСУ №4» 120 яшны тарбияламагъа болагъан яшлар бавуну къурулувун узатып тура.

2022-нчи йылда шо ишлени юрютмек учун 25,5 миллион манатны къадарында харж гёрсетилген. Бугюн-буссагьат къурулув ишлени 70 проценти тамамлангъан.

Къурулув бирлешивню вакиллерини сёзлерине гёре, Жангада къурулагъан яшлар баву 2022-нчи йылны ахыры болгъунчагъа ишленмеге ва тамамланмагъа тарыкъ.

Сонг олар Губден юртда «Маданият» деген милли проектге ва республика инвестиция программагъа гёре мукъаятлы къурулгъан гёзел маданият уьюне бардылар. Онда ерли гиччипавлар гелген гьюрметли къонакъланы Дагъыстанны тюрлю-тюрлю халкъларыны тиллеринде къаршыладылар. ДР-ни ёлбашчысы, къурулгъан гёзел маданият уьйге оьр багьа бере туруп, шону ичинде яшлар, яшёрюмлер ва уллулар ерли халкъны адатларын ва маданиятын уьйренмеге ва наслудан-наслугъа тапшурмагъа тарыкълыгъын ­ачыкълашдырды. Шо ерде ачыкъ болгъан кюйде, ювукъ болжалны ичинде маданият уьйге тарыкъ-герек къураллар ва алатлар берилежек, олай да ону айлана ягъы безендирилежек.

ДР-ни Башчысы Сергей Меликов полицияны къуллукъчуларына ва асгерде эл намусун кютегенлеге айрыча агьамият берегени барыбызгъа да ачыкъ. Шоллукъда, шо гюнгю сапарында ол оьзю кёп сююп ва абур этип, Россияны Игити Абдулмалик Магьамматовну ожагъына бардылар. Онда, гьаманда йимик, гелген гьюрметли къонакъланы Абдулмаликни къызы ва дос-къардашы бек исси кюйде къаршыладылар. Сергей Меликов оьзюню сёйлевюнде Абдулмалик Магьамматов йимик къоччакъ уланларыбыз булан халкъыбыз ва бютюн элибиз оьктем болагъанын ачыкъ этди.

Районубузну Дёргели юртунда артдагъы йылланы узагъында кёп тюрлю яхшы яндан алмашынывлар болуп тура. Айтагъаным, юртну администрациясы ва маданият уью ерлешген бинасы мекенли кюйде онгарылды ва янгыртылды, юртда янгы школа къурулгъан, юртлулагъа ял алмакъ учун жамият майданчалар ва бавлар къурулгъан ва безенген.

Шолар булан дазуланып къалмайлы, Дёргели юртда 200 гиччипавну тарбияламагъа болагъан яшлар баву ва 10 койкасы булангъы участка больница къурулгъан. Шо гюн сапарны барышында ДР-ни Башчысы Сергей Меликов ва ДР-ни савлукъ сакълав министри Татьяна Беляева участка больницаны ачдылар. Сапарда ­оьзюню ортакъчылыгъын болдургъан ДР-ни Пачалыкъ секретары Магьамматсолтан Магьамматов халкъ учун чалышагъан республиканы ва район администрацияны ёлбашчыларына разилигин ва баракалласын билдирди. Дёргелиде къурулагъан яшлар баву «Демография» деген милли проектге гёре къурула. Шону РФ-ни якълав министерлигини табилигине гиреген «ГВСУ №4» деген къурулуш бирлешив къургъан. Умуми алгъанда бюджетни чыгъышларыны къадары 173 миллион манатдан артыкъ. Эсгерилген яшлар бавуну айлана ягъы да безенген. Дёргелидеги яшлар баву бу йыл сентябр айны 1-нде гиччипавланы къабул этмеге гьазир.

Оьтген хамисгюн оьзюню сапарында ДР-ни Башчысы Сергей Меликов ва ону узатагъан ёлдашлар Къарабудагъгент юртдагъы социал объектлеге де оьзлени тергевюн болдурдулар. Инг башлап, олар «Олимп» деген спорткомплексге бардылар. Шо спорткомплексде спортну 10 тюрлю журасында 1000-ге ювукъ яшёрюм спорт булан машгъул. Эсгерилген спорткомплексде бек арив биналар, футбол ва волейбол майданчалар, чапмакъ учун сокъмакълар, 300 къаравчу олтурмагъа болагъан трибуна бар. «Олимп» спорткомплексни умуми майданы – 5 гектар. Шону районну администрациясы ижарагъа алгъан. Эсгерилген спорткомплексни пачалыкъны еслигине сатып алмакъ муратда ону еси булан сёйлешивлер оьтгерилип тура.

Къарабудагъгентде гирип гелеген пост ГАИ-ни янында къурулуп бите турагъан яшлар бавуну янгы бинасы бар. Шо яшлар бавун да, «Демография» деген милли проектге кюрчюленип, РФ-ни якълав министерлигини «ГВСУ №4» къурулуш хас бирлешивю къура. Шо гюн ачыкъ болгъан кюйде, бина къурулуп битген, сув, ярыкъ ва газ тартылгъан. Яшлар бавунда котельный, сув резервуар, сувну тазалайгъан къураллар, спортмайданча, нас-алагъожаны жыягъан ва топлайгъан майданча, гиччипавлар учун ойнамагъа хас ерлер бар.

Шо бинада гиччипавлар учун 8 гюп бар. Олар онда сентябр айны 1-нден башлап законгъа гёре тарбияланмагъа ва билим алмагъа герек.

ДР-ни Башчысы Сергей Меликов сав гюн бизин районубузда иш сапар булан болду. Ол шо сапарында юрт хозяйство, туризм тармакъларда юрюлеген ишлеге, билим берив, маданият биналаны къурулушуна оьзюню айрыча агьамиятын берди.

Оьтгерилген сапарны гьасилин чыгъара туруп, ДР-ни Башчысы Сергей Меликов ва ону узатагъан жаваплы ёлдашлар Къарабудагъгент районну администрациясыны башчысыны иш кабинетинде ге­нгеш оьтгерди. ДР-ни ёлбашчысы С.Меликов бизини районубузда бугюнлерде юрюлюп турагъан ишлеге, айрокъда туризм ва социал тармакъгъа, оьр багьа берди, районну башчысы Магьмут Амиралиевге ва оьзлени ишлерин намуслу ва тюзевлю юрютеген гьар тюрлю къурумланы ёлбашчыларына разилигин ва баракалласын билдирди.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

17