Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

06.08.2021 10:04 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Къурулушлар къулач яя

Автор: Шихав Къайирбеков

Гьар касбучуну оьзюню хас касбу байрам гюню бола. Муна, август айны 8-нде бизин районну къурувчулары да оьзлени касбу байрамыны белгилежек. Мердешленген кюйде, гьар тармакъны касбучусуну касбу байрамыны алдында шо тармакъны вакиллери булан ёлугъуп этилген ишлени, алгъан салынгъанборчланы гьакъында газетни охувчуларына малим этебиз.

Къурувчу халкъ – хозяйство тармакъда, юртланы безендиривде, биналар, оьзге тюрлю объектлени къурувда, пайдаландырывгъа беривде лап да тарыкълы касбучуланы бири.

«Бизин районну къурувчулары оьзлени касбу байрамын ишде не йимик уьстюнлюклер булан къаршылайлар? Бу йыл районну миниципал къурулувларында не йимик эсде къалардай объектлер пайдаландырывгъа берилежек? 2022-нчи йылда районда не йимик ишлени кютмек учун тарыкълы кагъызлар онгарылып тура?».

Шу ва оьзге соравлагъа жаваплар алмакъ учун алдагъы гюнлерде биз районну яшавлукъ-коммунал ва капитал-къурулуш управлениесини начальнигини орунбасары Магьаммат Абсайитов булан ёлугъуп баянлыкълар алдыкъ.

- Магьаммат, биринчилей сизин коллективни касбучуларын етишип гелеген къурувчуну касбу байрамы булан къутлама сюебиз. Сизге ишде уьстюнлюклер, къаркъарагъызгъа къатты савлукъ, агьлюде татывлукъ ва барлыкъ ёрайбыз.

Сизин коллектив хас байрамын ишде не йимик уьстюнлюклер булан къаршылай, гележекни гьакъында не айтма боласыз?

- Къутлавларыгъыз, ёравларыгъыз саялы, баракалла.

Районда артдагъы 3-4 йылны ичинде гьар-тюрлю программалар булан кёп ишлер этилген ва этилип тура. Шо программалар булан районну муниципал къурулувларында этилеген ишлер заманында башлансын, пайдаландырывгъа берилсин учун бизин управлениени касбучулары тарыкълы проект-смета кагъызланы онгарып тийишли къурумлагъа заманында берме гьаракат эте. Объектлени къурулушуну барышына, ишлени сан янына тергевюн болдуралар. Оьрде де эсгерилгени йимик, районну муниципал къурулувларында «Комфорт­ная городская среда», «100 школ» муниципал ва оьзге программалар булан этилген ишлер юртланы гёзеллигине гёзеллик къоша, адамланы арив ял алывуна болушлукъ эте.

Районда этилген ишлени гьакъында айта туруп, бизин районну 3 муниципал къурулувларында «Демография» программа булан къурулгъан ва бу йылны сентябр айыны башында пайдаландырывгъа берилежек Къарабудагъгентде 250 яшгъа, Дёргелиде 200 яшгъа, Жангада 120 яшгъа ери булангъы яшлар бавлары районну халкъы учун уллу савгъат болажакъ деп эсиме геле.

Орамланы онгарывда, асфальт салывда, ватандашланы ичеген таза сув булан таъмин этивде де аз иш этилмеген, энниден сонг да шолай ва оьзге ишлер узатылажакъ.

- Районну территориясында этилген ишлеге биз шагьат болабыз. Районну аппарат жыйынларында 2022-нчи йылда этилме герекли ишлени программалагъа гийирмек, акъча маялар гёрсетмек учун тарыкълы кагъызланы онгармакъны ва тийишли къурумлагъа бермекни районну башчысы М.Амиралиев касбучулардан талап эте. Шо гьакъда не айтма боласыз?

- Гертиден де, бизин район республика оьлчевдеги программалагъа гирмек учун актив кюйде ортакъчылыкъ эте. Гелеген йылгъа капитал ремонт этмек учун бизин районну 7 школасы шо программагъа гирген. Олар: Къурбуки 1 номерли СОШ, Губден СОШ, Паравул 2 номерли СОШ, Дёргели СОШ-1, Манасгент СОШ, Уллубийавул СОШ, Къарабудагъгент Гимназия. Бугюнлерде бизин управлениени касбучулары шо объектлени проект-смета кагъызларын онгарып туралар. Кагъызлар онгарылгъан сонг ДР-ни билим берив министерлигине харжлар гёрсетсин учун берилежек.

«Комфортная городская среда» программа булан районну 5 муниципал къурулувунда орамланы онгарыв, гёзеллешдирив ишлер этилип тура. Шо юртлар: Аданакъ, Гьели, Манасгент, Зеленоморск, Агъачавул. Бу объектлер сентябр айыны башында пайдалардырылывгъа берилежек.

2022-нчи йылда «Городская среда» деген программагъа 3 муниципал къурулувну гийирмек учун проект-смета кагъызланы уьстюнде иш юрюлюп турабыз. Ондан къайры да, республика программалар булан да кёп ишлер этилежек. Бугюнлерде бизин касбучуларыбыз шо ва оьзге программаларда ортакъчылыкъ этмек учун тарыкълы проект-смета кагъызланы уьстюнде тюрлю ишлер ишлеп туралар.

- Магьаммат, районубузда йылдан-йыл кёп къурулушлар, гёзел бавлар, яшлагъа спорт майданчалар къурулуп пайдаландырывгъа берилген ва бугюн-тангала 3 яшлар баву, оьзге объектлер пайдаландырывгъа берилежек. Шо ишлер заманында пайдаландырывгъа бериливде сизин управлениегизни аслам къошумун бирев де инкар этме болмас. Сизин касбу байрамыгъызны алдында ишге намуслу янашагъан ёлдашларыгъызны атларын эсгерсегиз нечик болур?!

- Бизин управлениеде ишлейген ёлдашлар барысы да бажарывлу касбучулар. Оланы бирисини атын эсгерип оьзгесин эсгермей къойсам да дурус болмас. Амма бугюн мен ишге жаваплы янашагъан, тапшурувларын намуслу кютегенбир нече иш ёлдашларымны атларын эсгерейим. Олар технадзорлар: Абакар Жамалутдинов, Жалалитдин Атаев, Магьамматэмин Гьажиев, управлениени иш юрютювчюсю Месмеханум Алхасова, управлениени ведущий касбучусу Альбина Алхасова ва оьзгелери. Олар барыс да тапшурувлагъа жаваплы янашып ишлейген ёлдашлар. Мен бугюн газетде ортакъчылыкъ этегенимден пайдаланып иш ёлдашларымны, районну бары да къурувчуларын етишип гелеген касбу байрамы булан къутлайман. Къаркъараларына къатты савлукъ, ишде уьстюнлюклер, агьлю насип ёрайман!

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

3