Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

16.04.2021 09:25 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Михаил Мишустин Дагъыстангъа гелген

Автор: Шихав Къайирбеков

Россия Федерацияны Гьукуматыны Председатели Михаил Мишустин ишчи сапар булан апрель айны 14-нде Дагъыстангъа гелген.

Магьачкъаланы аэропортунда Гьукуматны башчысын уьлкени вице-премьери Юрий Трутнев, Темиркъазыкъ Кавказ Федерал Округда Президентни толу вакили Юрий Чайка, Дагъыстан республиканы башчысыны заманлыкъгъа борчларын кютеген Сергей Меликов ёлдашлар къаршылагъан.

Сапарыны башында РФ-ни Гьукуматыны председатели бырынгъы Дер­бент шагьарда болгъан. Дагъыстанны гьакимбашы Сергей Меликов Михаил Мишустинге Нарынкъала бекликни гёрсетген. Оьр къонакъ гёргенинден гьайран къалгъанын яшырмагъан.

Россия Федерацияны Гьукуматыны Председателини Дербент шагьаргъа этген ишчи сапарыны программасында аслу ерде Дербент хас шагьар больницагъа тергевюн болдурмакъ эди. Больница 1975-нчи йылда къурулгъан бинада ерлешген. Кёп профилли медицина къурумну 586 койка ери бар.

Гьукуматны Председатели больницаны бёлюклерин айлангъан, операция этеген бёлюкде реконструкция этив ишлени барышы булан ювукъдан таныш болгъан. Больницаны ёлбашчылары булан больницаны янгы медицина къураллар булан толумлаш­дырывну гьакъында сёз юрютген.

Ондан къайры да Михаил Мишустин больницаны медицина къуллукъчулары булан къысгъаракъ лакъыр этген. Ол оьзюню медицина къуллукъчулар булан оьтгерген къысгъа болжаллы лакъырында шагьар больницагъа тарыкълы къураллар булан кёмек этежегин билдирген, уьлкени савлукъ-сакълав министри оьзлени сёзлерин эшитип турагъанын айтгъан.

Гьукуматны председатели больницаны медицина къуллукъчуларыны ватандашланы савлугъун болдурувдагъы гьаракатына тийишли багьа берген. Айрокъда, пандемия аврувну алдын алывда больницаны врачларыны къайратлы загьматына, къоччакъ кюйде чалышгъанына баракалла билдирген.

- Коронавирус гьали де бизин арабыздан тайып битмеген, тек биз сизин булан, сизин касбу бажарывлулугъуз, ишге берилгенлигигиз булан бирликде аврувну алдын алма болажакъгъа инанаман,-деген М.Мишустин.

Михаил Мишустин Дербент шагьар больницагъа этген сапарында медицина къуллукъчуланы къыйынлыкъларына, талапларына да тынглагъан. Масала, Дербент шагьарда алгъасавлу медицина кёмегин болдурагъан пунктну старший врачыны борчларын кютеген Руслан Семендеров булай масъаланы гётерген:

- Бугюнге “Скорая помощь” бёлюкню балансында 29 автомашин бар. Оланы 3-юсю токътагъан. Экисини иш ресурслары тезден битген, бир янгы автомашинни меценант Сулейман Керимов савгъат этген. 15 машинибиз пайдаландырывда экени 7 йылдан кёп бола, бютюнлей оьзлени иш ресурсларын кютген.

Къулакъасып тынглагъан сонг, М.Мишустин: “Сиз нече адамны къуллукъларын кютесиз?”-деген соравну берген.

Р.Семендеров 255 минг адамны къуллукъларын кютегенин ташдыргъан.

- Ватандашланы медицина къуллукъларын оьр даражада кютмек учун сизге нече машин тарыкъны билемисиз?

Ону соравуна жавап бере туруп, Р.Семендеров 16 машин тарыкъ экенин айтгъан. Россия Федерацияны Гьукуматыны председатели М.Мишустин бу масъаланы чечмек учун гьаракат этежегин билдирген.

Михаил Мишустин Дербент шагьар больницаны касбучулары берген оьз­ге соравлагъа, талаплагъа да тынглагъан сонг, халкъланы савлугъун болдурмакъ учун, олар тёгеген загьматны гёрген сонг, булай гётерилген ругь булан ишлейген коллективге автотранспорт, оьзге тарыкъ­лы алатлар булан кёмек этежегине инандыргъан.

РФ-ни Гьукуматыны председатели М.Мишустин Дербент шагьарда биринчи гезик. Гертилей де, шагьарны гёзеллиги, ону тарихи, тарих байлыкъ­лары дагъыдан-дагъы оьсме, чечекленме имканлыкълары бары ону гьайранлыкъгъа къалдыргъан.

Россия Федерацияны Гьукуматыны председатели Михаил Мишустин оьзюню Дагъыстангъа этген ишчи сапарыны ахырында Дагъыстан республиканы башчысыны заманлыкъгъа борчларын кютеген Сергей Меликов булан да ёлукъгъан.

Сергей Меликов РФ-ни Гьукуматыны председатели Михаил Мишустинни Дагъыстангъа этген сапарыны гьасиллерин чыгъарып сёйлей туруп, булай деген:

- Бугюнгю аслу масъала – Дагъыстан республиканы ювукъ йылланы ичинде социал-экономика оьсювюн болдурмакъ муратда 3-нчю мартда Совет Федерацияны заседаниясында республика берген таклифлени федерал къурумлар булан бирликде яшавгъа чыгъывуна болушлукъ этмек. Дербент шагьарны оьсювюн болдурмакъ – шо гьаракатны бир бутагъы.

ДР-ни башчысыны заманлыкъгъа борчларын кютеген Сергей Меликов оьзюню сёзюн тамамлай туруп, Гьукуматны башчысы республиканы оьсювюн болдурмакъ учун биз берген сиптелени якълайгъанны, больницагъа тарыкълы къураллар алма харжлар булан кёмек этежегин англатгъан.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

3