Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

05.02.2021 08:45 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Ишге берилген улан эди

Автор: Абдуллабек Самадов

Мен редакциягъа гелип иш башлагъан йылларымда газетни редакциясы Къонгуравулдагъы Пураят Алиболатоваланы эки къабатлы уьйлеринде ерлешген эди. Гюнагьларындан Аллагь гечгир, Магьаммат Салигьовну редакторлугъу булан шо вакътилерде газет жумада 3 керен чыгъарыла эди. Шо йылларда газетни чыгъармакъ учун макъалалар язывда газетни къуллукъчулары: Узлипат Ибрагьимова, Къурбанали Шамсутдинов, Солтанбек Солтанбеков, Абдуллабек Абдуллабеков, Магьамматбек Османов, Акав Умаев ва олай да оьзге ёлдашлар газетни чыгъывунда актив кюйде ортакъчылыкъ эте эди.

Мен буса шо йылларда газетге сурат чыгъарагъан корреспондент болуп иш башлагъан йылларым эди. Мен оьзюню гьакъында айтып, сизге ювукъдан таныш этмеге сюеген ёлдаш Сагьадулла Юсупов шо йылларда «Карл Марксны» атындагъы колхозда агроном болуп ишлей эди. Мен ону булан колхозну авлакъларында гьабижай чачывну вакътисинде ёлугъуп таныш болгъанман.

Ол шо вакътилерден берли де газетге тюрлю-тюрлю макъалалар язып юрюй эди. Авлакъда юрюлеген ишлени, оланы кютеген ёлдашланы гьакъында Сагьадулла Юсупов айрокъда кёп макъалалар язып геле эди. Сонггъа таба, Сагьадулла Юсуповну бажарывлулугъун гьис этген Магьаммат Салигьов ону газетни редакциясына ишге чакъырды. Шо 1967-нчи йыллар болмагъа ярай. Шо йыллардан башлап Сагьадулла булан биз районну авлакъларында, фермаларында, къотанларында кёп керенлер болуп, шо тармакъларда ишлейген ёлдашланы иш гьаракатын газетни бетлеринде гёрсетип юрюдюк. Сагьадулла Юсупов язывдан ялкъмайгъан улан эди. Шо саялы болмагъа да ярай, ону материл запасы бир де уьзюлмей эди. Эртен ишге гелгени булан столуну артында да олтуруп, язывгъа гирише эди. Сагьадулланы языву, ким де охуп болагъан кюйде, бек арив эди. Йыллар гете туруп, Сагьадулла Юсупов оьзюню ишине уланы Карамитдинни де татгъындырма бажарды. Ол да бизин газетни редакциясына ишге алынып, атасыны яннавурунда «адабият къуллукъчу» болуп хыйлы йыллар загьмат тёкдю. Газетде ишлей туруп, Сагьадулла Юсупов1970-1975-нчи йылларда Оьр Партия школаны журналистлер гьазирлейген факультетин де яхшы къыйматлар булан битдирип, оьр билими булангъы журналист гьисапда газетде ишин узатды. 1990-нчы йылларда редакцияны коллективини таклифине гёре, Сагьадулла Юсуповну анадаш газетибизге редактор этип белгиледилер. Шондан сонггъу йылларда да ол «Мен гьакиммен» деген къылыкъны тутмады. Редакцияны бары да къуллукъчуларын бир гёзден гёрюп, ишин де оьр даражада юрютюп турду. Айтагъаным, Магьаммат Салигьов оьзю редактор болуп ишлейген йылларында да, газетни биринчи бетине язылагъан «Передовой» макъалаланы оьзге ёлдашлагъа тапшурмайлы оьзю язып бере эди. Сагьадулла Юсупов да ондан уьлгю алгъандай, башлапгъы бетни макъалаларын оьзю язып онгара эди. Редакторлукъ ишин юрюте туруп, ол очерклер, репортажлар, зарисовкалар язмагъа да заман таба эди. Кёп гезиклер Сагьадулла гечелерин де къоллап, газетге макъалаланы уьюнде де язып геле эди.

Гьасили, Сагьадулла Юсупов языв ишге бютюнлей берилген ёлдаш эди. Редактор болуп ишлейген вакътисинде де ол «Мен гьакиммен» деген ойну юрегине тутмады. Ишдеги иш ёлдашлагъа даим къурдашына, ёлдашына йимик, батып-базынып янаша эди. Кёп йылланы узагъында анадаш газетибиз сёнмейли чыгъып юрюсюн учун аслам къошумун этген Сагьадулла Юсупов редакцияда ишлей туруп, кёп санавдагъы гьюрметлев грамоталагъа, медаллагъа, баракалла кагъызлагъа ес болгъан. Шо йылланы ичинде огъар «Дагъыстанны маданиятыны ат къазангъан къуллукъчусу» деген гьюрметли ат да берилди, «Загьматны ветераны» деген медаль булан да савгъатланды. Пачалыкъны янындан не савгъатлар берип абурлап-сыйласа да ярайгъан иш ёлдашыбыз бугюнлерде бизин арабызда ёкълугъу 7 йыллар бола. Болса да, газетибиз чыкъма башлагъанлы бу йыл 70 йыл тамамлана. Шу юбилей йылда бизин булан иш уьстде ярты оьмюрюн йиберген иш ёлдашыбыз, къурдашыбыз, ишде насигьатчыбыз Сагьадулла Юсуповну атын уллу гюрмет булан эсгеребиз. Ишин бажарагъан яхшы ёлдаш эди – деп айтмагъа да сюебиз.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

6