Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

15.01.2021 09:32 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Журналистлер булан ёлукъгъан

Автор: Шихав Къайирбеков

Печатны гюнюню алдында, демек, январ айны 12-нде, Магьачкъала шагьарда Дагъыстан республиканы Башчысыны заманлыкъгъа борчларын кютеген Сергей Меликов федерал, республика ва ерли масса маълумат къуралланы вакиллери – журналистлер булан ёлугъув оьтгерген. Чарада ДР-ни Гьукуматыны Председателини орунбасарыны заманлыкъгъа борчларын кютеген Анатолий Карибов, ДР-ни Башчысыны ва Гьукуматыны Администрациясыны ёлбашчысыны биринчи орунбасары Мурат Къазиев, ДР-ни Башчысыны ва Гьукуматыны Администрациясыны маълумат сиясатгъа къарайгъан управлениесини ёлбашчысы Рашит Акавов, ДР-ни Башчысыны ва Гьукуматыны прес-къуллугъуну ёлбашчысы Низами Гьажибалаев, ДР-ни маълумат ва печат министри къарабудагъгентли Умаросман Гьажиев, Дагъыстанны журналистлерини Союзуну председатели Али Камалов ва оьзге ёлдашлар ортакъчылыгъын болдурдулар.

Чараны башында Сергей Меликов масса маълумат къуралланы вакиллерин оьзлени касбу байрамы булан къутлагъан. Масса маълумат къураллагъа дёртюнчю гьакимлик деп негьакъ айтылмай. Сергей Меликов сёзюн давам эте туруп: «Маълумат аралыкълар юрюлюп турагъан гьаракатгъа, къабул этилеген масъалаланы сан янына, оланы чечиливюне, яшавгъа чыгъывуна яхшы ва бириси яндан да таъсир этме бола, етип гелеген байрам гьалиги жамиятда масса маълумат къуралланы агьамиятлылыгъы артып таъсирлиги арта»,-деген. СМИ – айлана якъда болуп турагъан агьвалатланы гёрсетеген янгыз гюзгю болуп къалмай, гьакимиятгъа жамият арада бар агьвалатланы, сигналланы етишдиреген тарыкълы къурал.

ДР-ни Башчысыны заманлыкъгъа борчларын кютеген С.Меликов Дагъыстанда масса маълумат къуралланы ролю гьакъда айта туруп, тарихге гетген йыл савлай уьлкеде йимик, бизин регионда да авур йыл болду, кёп четимликлерден оьтме тюшдю. Масса маълумат къуралланы вакиллери бу къыйынлы заманларда оьзлени касбу бажарывлулугъун гёрсетип, Дагъыстандагъы гьалны тюз суратлап гёрсетме бажаргъанын аянлашдырды.

Дагъыстан жамиятыны яшавунда масса медианы ролю гьакъда айта туруп, Сергей Меликов республикада пандемия булангъы гьалны алдын алыв янгыз докторланы, ­оьзге аврувну алдын алма тарыкълы къурумланы къуллукъчуларыны гьаракаты, бажарывлулугъу булан янаша масса маълумат къуралларыны къуллукъчуларыны къошумун да айрыча эсгерген. Олар халкълагъа аврув булангъы гьалны мекенли етишдирме, Роспотребнадзорну талапларын къатты кюйде яшавгъа чыгъарма герегин тюз англатма бажаргъанын эсгерген. Гьали буса масса маълумат къуралланы вакиллерине коронавирус инфекция аврув булан ябушув юрютювде ­халкъланы арасында вакцинацияны ва оьзге чараланы агьамиятын тюз етишдирме гьаракат этме тюшежегин англатгъан.

ДР-ни Башчысыны къуллугъуну заманлыкъгъа борчларын кютеген С.Меликов чарада республикада милли проектлени яшавгъа чыгъарывда масса маълумат къураллагъа айрыча ер бериле. Милли проектлер республиканы халкъыны яшав гьалын, маданиятын, турушун яхшылашдырывда уллу агьамияты бар, тек оьсген регион болмакъ учун шо харжланы бажарывлу, асувлу кюйде къоллама герегин аянлашдыргъан.

Сергей Меликов журналистлер булангъы ёлугъувунда дагъыстанлы журналистлер Уллу Уьстюнлюкню 75 йыллыкъ юбилейин лайыкълы къаршылавда этген къошумун да айрыча эсгерген.

Регионну ёлбашчысы бирдагъы агьамиятлы теманы гётерген. — Биз гелеген жума ДАССР къурулгъанлы 100 йыллыкъ юбилейин белгилежекбиз. Шо агьвалатны бир гюн булан битдирип къоймай, савлай 2021-нчи йылны Дагъыстанны 100 йыллыгъы деп узатма, шо агьвалатгъа байлавлу байрам чараланы этилегени гьакъында маълумат къураллардан таба ватандашлагъа етишдиривню давамлашдырып турма герексиз,- деген ол.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

1