Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

18.09.2020 09:20 Пятница
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Ишлер къыставуллу юрюле

Республиканы ёлбашчыларыны «Мой Дагестан – Мои дороги» деген проектлерин гёз алгъа тутуп ишлей туруп, бизин райондагъы оьзюне бажарывлу ёлбашчы Вагьапгьажи Алиев башчылыкъ этеген «ДЭП-17» ёллагъа къарайгъан къурумну коллективи бугюнлерде ишлерин къурумлу кюйде юрютюп туралар. Айтагъаным, эсгерилген къурум минтрансны ва раймуниципалитетни программасына гёре къурулгъан план-графикге гёре, ишлерин юрюте туруп, бугюнлеге районну юртларында хыйлы ишлер этип туралар.

Юртланы ичиндеги 30-дан да артыкъ орамлагъа асфальт тутуп, юртланы гёзеллигин артдырмакъ учун, эсгерилген къурумну 30-дан да артыкъ адам къуршалгъан коллективи белбувуп дегенлей загьмат тёгелер. Масала, Къурбуки юртда 2 орамгъа, 5 минг квадрат майдангъа; Губден юртда да Мутаевни аты къоюлгъан ва «Садовая» орамларына 6,5 минг квадрат майдангъа асфальт салып тегишлегенлер.

Бугюнлерде олар Дёргели юртну орамларын беземек учун гиришип ишлейлер. Шонда юрюлеген ишлени уьстюне барып гёрмек учун алдагъы гюн, 17-нчи сентябрде, къурумну баш инженери Болат Муташев де булан бирче биз Дёргели юртда болдукъ. Гертилей де, ёлланы тегишлеп асфальт салыв ишлер мунда бек къурумлу юрюле. Айтагъаным, школагъа, медресеге, больницагъа, юрт администрациягъа барагъан ёл шагьар ёлларындан да арив деп айтма ярай. Биз баргъан вакътиде эсгерилген къурумну ёлчулары школаны алдындагъы майданчаны асфальт салып, тегишлеп тура эдилер. Этилинмеген шо ишлеге гьар гюнлюк тергевюн бакъдырып юрюйген администрацияны ёлбашчысы Гьамзат Гьамзатов, ону хозяйство ишлеге къарайгъан орунбасары Ширажутдин Бекболатов, олай да шонда жыйылгъан оьзге дёргелилилер де къошулуп, эсгерилген къурумну ёлбашчыларындан башлап бары да ишчилерине де юртлуланы атындан разилигин билдирип, баракалла бердилер. Болат Муташев сёзюн узата туруп, бугюнлерде юртну орамларыны 8 минг квадрат метр ери асфальт тутулуп тегишленгенин, дагъы да жумамежитини айланасын да асфальт салмакъ учун тегишленип турагъанын ачыкъ этди.

“Шонда да асфальт салып битген сонг, бизин коллектив Паравул, Гьели, Аданакъ, олай да Къарабудагъгент юртланы орамларын асфальт этивге къуршалажакъ. Биз этеген бу ишлер барысы да юртларда яшайгъан ватандашлардан жыйылгъан транспорт налоглар къолланып этилинегенин бирибизге де унутма ярамакй. Шо гьакъда бизге районну башчысы Магьмут Амиралиев де гьар жыйында айтып, эсибизге салып юрюй. Шо саялы да, юртларыбызны гёрюнюшю бизден жыйылгъан налоглар булан гёзеллешегенни бизге унутма ярамай” деп, Болат Муташев оьзюню сёзюн тамамлады.

Гертилей де, оьрде эсгерилген ёллагъа къарайгъан коллективни бугюнлердеги гьаракатына къарагъанда, олар план булан этилинме герекли ишлерин бу йылны ноябр айыны 25-нде тамамлажагъына инанма гьал бар.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

4