Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

14.08.2020 09:24 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Ёллар онгарыла

Автор: Абдуллабек Самадов

Республикабызны ичиндеги ёлланы онгарып, аман сакълавгъа багъышлангъан Пачалыкъ программагъа гёре, республикада хыйлы ишлер этилип, юрюлюп тура. Шо программагъа гёре иш юрютеген бизин райцентрдагъы ёлланы аманлыгъын болдурагъан 17 номерли ДЭП-ни ёлбашчылары да бугюнлеге ерли хыйлы мезгилдеги федерал, муниципал ёлланы онгарып туралар.

Шо гьакъда бизин булан лакъырлаша туруп. эсгерилген къурумну баш инженери Болат Муташев программагъа гёре ёлларда этилинип турагъан ишлени гьакъында ачыкълашдырып хабарлады.

Биз бираз алда Къакъашурагъа барагъан 5 чакъырым ёлну тегишлеп, янгы асфальт салып онгардыкъ. Гьали шо ёл бойну тарыкълы ерлерине ёл белгилер (знаклар) да салып, августну 25-ине пайдаландырывгъа бютюнлей бережекбиз. Бугюнлерде буса биз аслу гючню Манас-Сергокъала, Первомайск ёлланы онгарывгъа бакъдыргъанбыз. Буссагьатгъы вакътиге ерли асфальт салынып онгарылма герекли 6 чакъырым ёлну 3,5 чакъырымын тюзлеп, тегишлеп, биринчи къатлав асфальт салынып битген. Шо иш бугюнлерде къыставуллу кюйде давам этиле. 1-нчи къатлав асфальт салынып тюзленген сонг, шону уьстюне 5 сантиметр къалынлыкъда бирдагъы къатлав асфальт салажакъбыз.

Эсгерилген аслу ёлланы­ онгарывну вакътисинде бизин ишчи коллективни уьюрлери шо аслу ёлдан баш алагъан, къошум ёлланы башларын да онгарып юрюй. Шо ишлени кютмек учун бизин бары да техникабыз, таман даражада ишчилерибиз бар.

Бугюнлерде бизге асфальтны яйып юрюйген янгы техника да гелтирилген. Шону натижасында гёз алгъа тутгъан ишлерибизни юрюшю хыйлы чалтлашажакъ. Айтагъаным, планлы кюйде, оьрде эсгерилген ёлларыбызны ишлерин бир ай алда тамамлап, пайдаландырывгъа бермеге умутубуз бар,-дей Болат Муташев. Озокъда, ишлени юрюшюн, барышын айтып, шо ишлени этип яшавгъа чыгъарып юрюйген ёлдашланы атларын эсгермесек, бир де дурус болмас. Масала, асфальт яйывчулар: Нюрмагьаммат Къаранаев, Магьамматсалам Тавлуев, Магьамматрасул Гьасанов, Завур Минатуллаев, мастер Макъсум Айгумов, асфальт ташыйгъан шофёрлар: Муратбек Алиев, Абакар Паталиев, Гьайбулла Агъаев ва олай оьзге ёлдашлар Пачалыкъны программасына гёре ишлей туруп, шулай оьз борчларын гёрсетилген болжалдан алда тамамламакъ учун бары да гьаракатын бакъдырып иш этелер.

Эсгерилген шо къурумну ёлбашчылары, ишчилери янгыз федерал ёлланы онгарыв булан тамамланып къалмай. Юртланы ичиндеги школаланы, яшлар бавланы ва олай да оьзге бузукъ ерлени асфальт этип онгармагъа да заман табалар. Шоланы гьаракатына къарап, ёлларыбыз заманны талапларына жавап береген кюйде болажагъына биз де инанабыз.

Суратда: Къарабудагъгентдеги 17 номерли ДЭП-ни баш инженери Болат Муташев

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

2