Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

10.07.2020 08:52 Пятница
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Савгъатгъа лайыкълылар

Автор: Калимат Элмурзаева

Июль айны 3-нде Къарабудагъгент район администрацияны жыйынлар юрюлеген залында июн айны 21-нде белгиленеген, бу йыл бираз гечигип, Медицина къуллукъчуланы гюнюне багъышлангъан шатлы чара оьтгерилди. Чараны Къарабудагъгент район администрацияны социал-сиясат управлениесини ёлбашчысы Гюлжанат Темирова ачды ва юрютдю. Шатлы чарада «Къарабудагъгент район» муниципал районну башчысы Магьмут Амиралиев, районну башчысыны биринчи орунбасарлары Агьмат Гьажиев ва Ибрагьим Абдулмеджитов, район администрацияны бёлюк­лерини ёлбашчылары ва жаваплы къуллукъчулары, ДР-де Роспотребнадзорну Каспийск ва Къарабудагъгент районну территориал бёлюгюню ёлбашчысы Омар Абачараев, Къарабудагъгент район ЦРБ-ни ёлбашчысы Расул Гьиравов, районну медицина къуллукъчулары ва башгъа ёлдашлар ортакъчылыкъ этди.

Дюньяны башгъа ерлеринде йимик, бизин уьлкебизде де уьч айны узагъында коронавирус инфекция яйылып, адамлагъа кёп къоркъунчлар тувулунду. Районну ичинде шо аврув гирмеген бир ожакъ да къалмагъандыр десе, ялгъан болмай.

Коронавирус инфекцияны алдын алмакъ учун бизин республикада ва районда кёп тюрлю ишлер оьтгердилер.

Нечакъы карантин билдирсе де, «Къыргъа чыкъмагъыз! Уьйде олтуруп туругъуз!»-деп буварса да , халкъ инанмады, хантав турду.

Шо саялы да аз заманны ичинде аврув районну халкъына нечакъы бола буса да бек яйылды.

Бизин район больницаны ва юртлардагъы медицина идараланы къуллукъчулары уьч айны узагъында шо гюч­лю яйылгъан коронавирус аврувгъа къаршы ябушуп, районну ватандашларына кёмегин болдурду.

Коронавирус инфекция булан авруп гелген адамланы къутгъармакъ учун оьзлени къолундан гелеген бары да гьаракатны этди, гечесин-гюнюн бир этип аврувлагъа бакъды. Медицина къуллукъчулар, оьзлер де авруйгъан кюйде уьюн-агьлюсюн, яшларын да къоюп, жумалар булан больницада турду.

Авруй туруп, йыгъылгъынча дегенлей ишлеп тургъан медицина къуллукъчулар, оьзлер де больницагъа ятма борчлу болдулар.

Олар нечакъы гьаракат этип ишлесе де, райондагъы кёбюсю ватандашлар шо вакъти яшавдан гетди. Бары да халкъгъа кёмек этмеге бажарылмады.

Къарабудагъгент район больницада коронавирус инфекцияны алдын алмакъ учун 290 койка ер ачылды.

Район администрацияны ва спонсорланы янындан нечесе минг етишип болмайгъан, чарасыз ожакълагъа сурсат продукталар, хас къорув алатлар булан кёмек этилди.

Шо айланы узагъында бизин районда коронавирус инфекция аврувну алдын алыв инг де аслу масъала болуп токътады.

Шо масъала кёбюсю гьалда медицина къуллукъчуланы бойнуна тюшдю. Олар барысы да бир йимик оьзлени касбу бажарывлугъун, ишине берилгенлигин гёрсетди.

Оланы иши герти макътавгъа лайыкълы экени бизин учун ачыкъ болду.

Оьтгерилген шатлы чараны аслу мурады коронавирус инфекция булан ябушгъан докторланы савгъатламакъ, олагъа макътавлар ва якълав этмек эди. Чараны юрюшюнде Къарабудагъгент районну башчысы Магьмут Амиралиев залгъа жыйылгъан бары да медицина къуллукъчуланы касбу байрамы булан къутлай туруп, олагъа коронавирус инфекциягъа къаршы ябушувда ортакъчылыкъ этгени саялы, гьакъ юрекден баракалласын бил­дирегенни эсгерди.

- Бизин районлулар коронавирус инфекция яйылгъан вакъти бары да бир болуп шо яйылгъан аврувгъа къаршы ябушду. Гьар ватандаш оьзю болгъан кёмегин этди.

Озокъда, ишни инг авур янын медицина къуллукъчулар кютдю. Олар оьзлени аямай халкъны савлугъуну гьайын этди, ишине толу кюйде берилди, -деди М.Амиралиев.

Олай да, Магьмут Амиралиев оьзюню ва районлуланы атындан шо къыйын заманлар Къарабудагъгент райондан чыкъгъан меценатлагъа 5 миллион манатдан да къолай акъчагъа дарманланы алмагъа кёмек этген саялы, районлу КАМАЗ гьайдавчулагъа авруйгъанлар учун кёп тарыкълы дарманланы алып гелип кёмек этгени саялы районну бары да халкъыны атындан баракалла билдирегени гьакъда айтды.

Чарада сёйлеген Къарабудагъгент район ЦРБ-ни башчысы Расул Гьиравов районну башчысы Магьмут Амиралиевге шо къыйын заманлар больницагъа кёмек этгени саялы оьзюню ва коллективини атындан баракалла билдирди.

Олай да, Расул Гьиравов оьзюню коллективине де коронавирус инфекциягъа къаршы ябушувда оьзлени бажарывлугъун гёрсетип, ишине амин болуп чалышгъаны, ватандашлагъа кёмек этгени саялы разилигин билдирди.

Чараны барышында рай­онну медицина къуллукъчуларыны атына кёп макътавлу ва лайыкълы сёзлер айтылды. Оланы атлары эсгерилди ва савгъатлар тапшурулду.

ЦРБ-ни баш врачы Расул Гьиравовгъа ва терапия бёлюкню врачы Камил Магьамматовгъа «ДР-ни ат къазангъан врачы» деген Гьюрметли атлар берилди.

Медицина къуллукъчулар: Гьапсат Абдуллаевагъа, Гюлжаминат Гьарумовагъа, Гюлбарият Гьюсейновагъа, Гьалимат Исмайыловагъа, Зугьра Магьамматовагъа РФ-ни Президентини атындан Баракалла кагъызлар,

Гюлжанат Гьажиевагъа «За заслуги перед Отечеством» деген орденни 2-нчи даражалы медалы тапшурулду.

Къарабудагъгент район ЦРБ-ни янындан

Гюлжанат Жалилова, Кристина Колмакова, Тетеси Гьюсейнова, Гюлжанат Гьажиева, Тазминат Абдуллагьатова, Зумрут Сотаева, Разият Ирзаева, Жамиля Абдуллатипова, Лалаханым Гьажиева, Умурашидат Салигьова, Патимат Шарапова, Кюмсият Мустапаева, Шайитханым Гьасанбекова, Татув Гьажиева, Гюлнарат Къысгъагьажиева, Патимат Муташева, Бурлият Чопалаева, Гьапсат Таштемирова, Шайитханым Ибадуллаева, Нурият Гьасанбекова, Зулайхат Гьайдарова, Руманият Гьажиева, Тутубике Къарабудагъова, Саният Къаранаева, Гюлжанат Керимгьажиева, Сурхай Агьматов, Шайитханым Расулова, Зарияханым Шихмурзаева, Зайнап Къазанматова, Зулайхат Алиева, Найида Мусаева, Русайдат Мусаева, Раупат Гьажиева, Гюлжанат Османова, Даражат Абдуразакъова, Нюриян Чучаева, Жамиля Шагьманаева, Сайгидат Къазиева, Насибат Давутова, Гюлханым Пашаева ёлдашлагъа Баракалла кагъызлар тапшурулду.

ДР-ни савлукъ сакъ­лав министерлигини янындан къызыл зонада ишлеген ЦРБ-ни къуллукъчуларына Гьюрметлев грамоталар тапшурулду:

Даниял Ильясов – врач-рентгенолог, Зугьра Гьажиева – врач-терапевт, Даният Магьамматова – участковый врач-терапевт, Малика Магьамматова – врач-анестезиолог-реаниматолог, Дерияханым Исрапилова – врач-инфекционист, Хабибулла Муташгьажиев – Къурбуки участка больницаны врач-рентгенологу, Сепият Ягьияева – яшланы бёлюгюню старший медсестрасы, Гюлнара Магьамматова – терапия бёлюкню медсестрасы, Илмурият Къапланова – яш табагъан бёлюкню акушеркасы, Зулайхат Балашова – хирургия бёлюкню старший медсестрасы, Кавсарат Сайитова – Къурбуки больницаны терапевт бёлюгюню старший медсестрасы, Умурашидат Изамутдинова – рентген-лаборатория, Рапияханым Къайирбекова-реанимация ва интенсивный терапия бёлюкню медсестра -анестезиологу, Апсерханым Салагьбекова – инфекция бёлюкню медсестрасы, Инсапханым Умаева – инфекция бёлюкню палата медсестрасы.

«Къарабудагъгент рай­он» муниципал районну администрациясыны янындан медицина къуллукъчуланы байрамына байлавлу болуп ва коронавирус инфекциягъа къаршы ябушгъан медицина къуллукъчулагъа Гьюрметлев грамоталар тапшурулду:

Патимат Зайналова, Агьмат Лежбединов, Бурлият Магьамматова, Акай Гьюсейнов, Мадина Шагьманаева, Зарипат Абдуллаева, Пержияханым Магьамматова, Салигьат Умарова, Бурлият Арсланбекова, Жамиля Салаватова, Пайзулла Багьавутдинов, Гюлбийке Хожаева, Умузагьрат Абушева, Салмуханым Гьажиева, Маржанат Исрапилова, Инжили Халилова, Зумрут Магьмутова, Нюрлюгьаят Умалатова, Гюлженнет Расулова, Жаминат Имакъова, Найида Мутагирова, Атий Расулова, Диана Алиева, Зугьра Даниялова, Жамиля Идрисова, Барият Умарова, Лимпурат Пашаева, Патимат Гьюсейнова, Мадинат Тавлуева, Азинат Багьандова, Лайла Абдуллаева, Нарият Ягьияева, Зарият Муселемова, Калимат Алиева, Гюлжанат Къаппарова, Шайитханым Валиева, Адавият Гьажиева, Айида Мамаева, Умалат Алчагъыров, Гьалимат Къаппарова, Гюлжанат Магьурова, Марат Къурмалиев, Диана Османова.

Олай да, Къарабудагъгент район ЦРБ-ни къуллукъчуларына район администрацияны янындан баракалла билдирилди:

Нажабат Мусакъаева, Абаси Гьажиумарова, Гюлбарият Абакарова, Гюлмира Гьакимова, Аллахберди Мамедов, Ризван Гьажиев, Къыстаман Гьажиева.

Къарабудагъгент рай­он администрацияны атындан коронавирус инфекциягъа къаршы ябушувда оьзлени бажарывлугъун гёрсетгени саялы Омар Абачараев, Асмар Рамазанов, Шавлукъ Амиров, Тамила Ражапханова Гьюрметлев грамоталар булан савгъатлангъан.

Россияны къатынларыны союзуну Дагъыстан республикадагъы бёлюгюню председатели Интизар Мамутаева Гюлжаминат Гьарумова, Гюлженнет Расулова, Рапияханым Къайирбекова ёлдашланы медаллар булан савгъатлады.

Маликат Жалилованы, Барият Гьажиеваны Баракалла кагъызлар булан савгъатлады.

Зулайхат Гьайдаровагъа Гьюрметлев грамота тапшурулду.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

6