Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

07.05.2020 16:20 Четверг
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Оьз къошумун этген

Автор: Шихав Къайирбеков

Бир гюнден биз Уллу Уьстюнлюкню 75 йыллыгъын белгилежекбиз. Бу сыйлы байрамны лайыкълы къаршылама къудратлы уьлкебизни бары да ерлеринде гьазирлик гёрюлюп тура эди. 21-нчи асруну чумасы – коронавирус инфекция аврув гёз алгъа тутулгъан планланы алышдырма борчлу этди. Россияны Президенти В.Путин Уллу Уьстюнлюкню 75 йыллыгъына байлавлу болуп, дав парадны гьакъында булай деди: “Бары да затдан бизге адамланы савлугъу алда. Уьлкеде коронавирус инфекция аврувну къоркъунчлугъу тайып битмеген. Шо саялы Къызыл майданда 9 майда оьтгерме герекли парадны артгъа тебергенбиз. Парадны биз генг кюйде ­оьтгережекбиз, тек бираз геч оьтгерме тюшежек. Буссагьат бизин арабызда бар игитлерибизге, арабызда ёкъ давну ортакъчыларыны гьюрметине гьавада самолётланы, вертолётланы парады болажакъ. Ветеранлар оьзлени уьйлерини балконларындан таба шо мюгьлетлени гёрме болажакълар».

Биз,газетни къуллукъчулары, да Уллу Уьстюнлюкню 75 йыллыкъ юбилейини алдында давну ортакъчыларыны атларын къайтып-къайтып эсгеребиз, оланы дав ёлларын, къанлы ябушувларда гёрсетген къоччакълыкъ­ларын яш наслугъа етишдирме, таныш этме къаст этебиз.

Бу макъалабызда биз давну ортакъчысы Магьаммат Салигьовну дав ёлун суратлама хыял этебиз.

М.Салигьов 1920-нчы йылда Къарабудагъгент юртда тувгъан. 1937-нчи йыл 7 класны битдирген сонг, ол Магьачкъала шагьарда медицина техникумгъа охума тюше.

Орта охув ожакъны 3-нчю курсунда Магьамматны Ватанны алдындагъы сыйлы борчун кютме армиягъа чакъыргъан. Асгер борчун Иркутск областда Байкал кёлню ягъасындагъы Кутук деген посёлокда ерлешген горнизонда башлагъан, медсанчастда инструктор болуп ишлеген.

Уллу Ватан дав башлангъан сонг, ол къуллукъ этеген асгер бёлюкню Манжурия дазугъа бакъдыргъан. Мунда олар темир ёл къурувда ортакъчылыкъ этген ва дазу сакълагъан.

Ол бизин булангъы лакъырларында: “Туврадан-тувра давда ортакъчылыкъ этмесек де, гьал бек къыставлу эди. Японлар бизин булангъы дазуда къыставуллукъну сакълап, тюртюшюп тура эдилер”,- дей бола эди. Командирлерибиз солдатлагъа хантав турмагъа ярамайгъанны айтып тура эди. Бары зат­гъа гьазир турма, жинаятчы ишлеге ёл берилме ярамайгъаны гьакъда кёп айта эди деп хабарлай эди ол.

Дав гюнбатышда битген, 4 йылны узагъында юрюлген къанлы ябушувларда совет воинлер игитликлер, къоччакълыкълар гёрсетип ябушгъанлар. Бары къыйынлыкъ, ­ачлыкъ, сувукълукъ артда къалып, совет солдатлар Уьстюнлюкню ал къызыл байрагъын рейхстаггъа къакъгъанлар.

Уллу Уьстюнлюкню гюнюнден сонг солдатлар частларына къайтма башлайлар.

М.Салигьов да 1946-нчы йыл ата юртуна къайтгъан.

Давдан къайтгъан сонг, М. Салигьов гьар тюрлю къуллукъларда ишлеген. 1951-нчи йылда М.Салигьов оьр партия школагъа охума тюше. Ол билимли, гюч­лю агитатор-пропагандист эди. Шогъар гёре болма да ярай районну башын тутгъанлар ону район газетни редактору этип бакъдыргъанлар. О йылларда район газет Буйнакск шагьарда чыгъа эди. М. Салигьов – районда агитация-масса ишлени гётеривде аслам къошумун этген адам.

Район газетге ёлбашчылыкъ этеген йылларында ону яратывчулукъ пагьмусундан къайры, къурумчулукъ пагьмусу да малим бола.

1956-нчы йыл ону гьаракаты, чабып айланышы булан редакцияны гьалиги бинасына кюрчю салына. Бина пайдаландырывгъа берилгинче, М.Салигьов рагьатлыкъ тапмай. Бина къурулуп къалгъан булан да болуп къалмай чы, редакцияны материал-техника базасын беклешдирме тарыкъ. Бу ишни де М.Салигьов уьстюнлю кюйде яшавгъа чыгъарма бажарды.

М.Салигьов газетде ишлеме адамланы танглавда ва гьазирлевде кёп заманын йиберген, тюз яратывчулукъ ёлгъа салгъан.

М.Салигьов район газетде 40 йылдан да къолай загьмат тёкген. Шону 25 йылын газетни баш редактору болуп ишлеген. Ол тюзлюкню сюеген, газетде ишлейгенлени хадирин билип, бек якълап, тийишли еринде таъсирли сёзю булан журналистни ругьун гётерме бажара эди.

М.Салигьов районну яшавунда актив кюйде ортакъчылыкъ эте эди.

Уллу наслу немис-фашист елевчюлерден уьст гелгенден къайры да, уьлкени экономикасын гётеривде де аслам къошумун этгенлер. М.Салигьов да шолайланы бириси деп санала.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

3