Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

04.12.2020 08:52 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Гьар гюн сыйлама тарыкъ!

Автор: Нюрсагьадат Изамутдинова

Дюньяда янгыз къатынгишиге гёрсетилген бир аслу мурат бар – о аналыкъ. Ана яшны тувгъан биринчи гюнюнден башлап ону гьайында тура: къыркъ тамурдан сют бере, бешигин чайкъай ва гьайлек йырлар айта, яшы авруса, гечелер гёзюн юммай оьтгере, ону булан бирче гьар тиш чыгъагъанын да, къурсагъы, къулагъы авруйгъанын да гьис эте, биринчи абатын алмагъа уьйрете… Яш учун дюньяда «анам» деген сёзден сыйлы ва татли сёз ёкъ. Яшлар ­оьсюп уллу болса да, нечакъы бажарывлу, пагьмулу адамлар ва касбучулар болса да, ата-ананы уьюнден «учуп» къайсы якълагъа гетсе де, яшлары учун ана гьар заман да инг тарыкълы адам кюйде къалажакъ. Анагъа буса яшлары гьар даим яшы кюйде къалагъаны ачыкъ.

Неге десенг, яшыны осал ерлерин де, кемчиликлерин де ондан яхшы бирев де билмей. Ана арекден де яшына алгъышлар этип, огъар Аллагьдан савлукъ да, кёп яхшылыкълар да тилеп тура. Ананы гёзю юмулгъунча, ол яшына этеген алгъышын да, дуасын да токътатмай. Ананы яшына этеген дуасы дюньяда парахатлыкъны болдура деп гьисап этебиз. Башгъача болуп да болмай…

Россияда Ананы гюню ноябр айны ахырынчы къатты­гюнюнде белгилене.

Бу байрамны белгилемеге башлагъаны олай кёп болмай, демек, жагьил байрам. 1998-нчи йылны январ айыны 30-нда РФ-ни Президенти Борис Ельцинни 120 номерли къарарына гёре къабул этилген. Байрамны белгилемекни сиптечиси Пачалыкъ Думаны къатынланы, агьлюню ва яшёрюмлени ишлерине къарайгъан Комитети, башында депутат А.Апарина булан болгъан. Шолайлыкъ­да, Россияны аналары ­оьзлени хас байрам гюнюн белгилемеге башлагъан. Ананы гюнюню белгиси кёк тюсдеги оьтесиз арив ва гёк юлдузгъа ошайгъан «незабудка» деген авлакъ чечек болгъан.

Дюньяны гьар еринде Ананы гюнюн башгъа-башгъа заманларда белгилей. Тек къачан белгилесе де, шо гюнню маънасы бир. Гьар яш шо гюн гиччи буса да, уллу болса да, анасын къутлама алгъасай, оьзю учун тёкген къыйынлары саялы баракалла билдире, ойлашмай этген кемчиликлери, хатирин къалдыргъан гезиклери саялы, гечмекни тилей. Аллагьдан анасына савлукъ ва оьмюр тилей…

Тарихге тергев этип къарасакъ, Ананы гюню биринчилей 1915-нчи йылны декабр айында башлангъан. Шо гюн дюньягъа яшав береген къатынгишилер учун оланы сыйлап биринчи керен Петроградда байрам белгиленген. Шолайлыкъда, аналаны сыйлайгъан байрам гьар йыл белгиленип тургъан. Сонг, уьлкеде болгъан алмашыныв­ланы натижасында Ананы гюнюн белгилев токътатылгъан. 1991-нчи йыл шо байрам янгыдан белгиленмеге башлангъан. 1988-нчи йылда Бакюде яшайгъан орус тил ва адабият дарсланы муаллими Элмира Гьюсейнова школада аналагъа багъышлап бек уллу ва маъналы байрам чара оьтгерген. Шо байрамны гьакъында газетлеге язылгъан сонг, башгъа ерлерде де шо гюнню якълагъан ва оьтгермекни арив гёрген.

Бу байрам даимликни байрамы десек, тюз болур. Наслудан-наслугъа гьар адам учун яшавунда инг де тарыкъ адам – ана! Ана оьзюню бютюн яшавун баласына багъышлай.

Къатынгишиде, анада дюньядагъы инг де яхшы хасиятлар бар: рагьмулукъ, сююв, гьай этив, чыдамлыкъ, иссилик, оьзюн толу кюйде яшлагъа багъышлайгъанлыкъ.

Аналаны атына не яхшы сёз, не макътав этсек де, кёп болмайгъаны ачыкъ, не этип къойсакъ да, аналаны къыйынын къайтарып болмайгъаныкъ да мекенли. Ананы гюнюне бирев де тергевсюз къалып болмай! Аналагъа арты битмесдей арив сёзлер де, макътавлар да тийишли. Яшларына береген сюювю, иссилиги, йымышакълыгъы, гьай этивю саялы биз аналагъа баракалла билдиребиз, оланы алдында гьар даим баш иебиз!

Аявлу аналар! Сизге янгыз байрам гюн тюгюл, гьар даим яшларыгъыздан сююне, оланы сююндюре яшамакъны ёрайбыз.

Гьар ана гьар гюн яшларыны исси сёзлерин эшитсин, юреги хош, ойлары парахат болсун! Яшларыгъызны къайгъыларын гёрмей яшама Аллагьым сизге къатты савлукъ ва узакъ оьмюр берсин!

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

3