Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

30.12.2020 08:55 Среда
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Бюджетге алмашынывлар

Автор: Багьавутдин Самадов

Район администрацияны жыйынлар оьтгерилеген уллу залында «Къарабудагъгент район» муниципал къурулувуну депутатларыны Жыйыныны 4-нчю чакъырывуну гезикли 3-нчю сессиясы оьтгерилди. Сессияны барышында депуталар булан бирче районну башчысы Магьмут Амиралиев ва юртланы башчылары оьзлени ортакъчылыгъын болдурдулар.

Оьтгерилген сессияны район Жыйыныны ёлбашчысы Адил Салаватов ачды ва юрютдю. Ол инг башлап, жыйылгъанланы сессияны гюнлюк низамы булан ювукъдан таныш этди.

«Къарабудагъгент район» муниципал районну депутатларыны Жыйыныны 2020-нчы йылгъа ва планлашдырылгъан 2021-2022-нчи йыллагъа къабул этилген бюджети гьакъдагъы» къарарына алмашынывлар гьакъда маълуматлар булан район администрацияны финанс управлениесини ёлбашчысы Абубакар Шагьманаев сёйледи.

Демек, ол эсгерген кюйде, республика бюджетден таба районну бюджетине 17 миллион 328 минг манатны къадарында акъча маялар тюшген. Шо акъчагъа районну ичинде хыйлы иш этилинмеге болажагъын ол ачыкъ этди.

«Къарабудагъгент район» муниципал районну депутатларыны Жыйыныны 2021-нчи йылгъа ва планлашдырылгъан 2022-2023-нчю йыллагъа къабул этилген бюджетине алмашынывлар» гьакъда да маълуматлар булан район администрацияны финанс управлениесини ёлбашчысы Абубакар Шагьманаев баянлыкълар берди.

Ону сёзлерине гёре, 2021-нчи йылда 272 миллион 646 минг манатны оьлчевюнде налог гелимлер къаравуллана. Олай да, 1 миллиард 600 миллион манатны къадарында умуми чыгъышлар болажакъ.

А. Шагьманаев эсгерген кюйде, муаллимлени, тарбиялавчуланы, маданият къуллукъчуланы, ДЮСШ-лени ва ДДТ-ни къуллукъчуларыны алапалары гелеген йылда Президентни указына гёре гётерилмеге гёз алгъа тутулгъанын аян этди.

Сессияны барышында рай­онну гьакимбашы Магьмут Амиралиев де оьзюню ойлары ва пикрулары булан сёйледи. Ол эсгерген кюйде, транспорт налогдан жыйылгъан акъчагъа районну ичиндеги бары да юртларда ёллагъа асфальт салынгъан.

Сонг да, оьтген йылны ичинде райода хыйлы этилген ишлер булан янаша 2021-нчи йылда бары да тармакъларда дагъы да кёп ишлер этилмеге герек.

Магьмут Амиралиев оьзюню сёйлевюню ахырында район Жыйыныны депутатларын ва бары да халкъын етип гелеген Янгы йыл булан къутлай туруп, къатты савлукъ ва насип булан берекет ёрады.

Депутатлар сессияны барышында тийишли къарарлар къабул этди.

Район Жыйыныны ёлбашчысы Адил Салаватов да оьзюню гезигинде депутатланы атындан районну халкъын Янгы йыл булан гьакъ юрекден къутлады.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

3