Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

25.12.2020 09:54 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Милли проектлер ва программалар

Автор: Багьавутдин Самадов

Гьаманда йимик, талатгюн район администрацияны аппаратыны гезикли генгеши оьтгерилди. Генгешни ишинде район администрацияны бёлюклерини ёлбашчылары ва жаваплы къуллукъчулары булан бирче юртланы башчылары да оьзлени ортакъчылыгъын болдурду.

Оьтгерилген генгешни ачгъан ва юрютген районну башчысы Магьмут Амиралиев район администрацияны биринчи орунбасары Ибрагьим Абдулмежитовгъа 2020-нчы йылда районну ичинде милли проектлеге ва оьзге хас программалагъа гёре оьтгерилген хас ишлени гьакъында гьисап бермеге чакъырды.

Трибунагъа гётерилген И.Абдулмежитов оьзюню сёйлевюнде сув быргъыланы, ёлланы, къурулагъан школаланы ва яшлар бавланы, газ быргъыланы ва оьзге тарыкъ-герек хас документлени онгарывуну гьакъында генг кюйде баянлыкълар берди.

Ачыкълашдырып айтсакъ, ол эсгерген кюйде, Къакъашура-Къакъамахи сув быргъыны салмакъ учун хас документлери гьазирленген. Олай да, Дёргели юртдагъы сув быргъыланы ва сув чыгъармакъ учун Гьелиде урулагъан эки къуюну документлери де гьазирлене тура.

Олай да, ону маълуматларына гёре Къакъашура, Къурбуки ва Дёргели юртларда маданият уьйлени мукъаятлы кюйде онгарылыву этилинип битген. «Мест­ные инициативы» деген проектге гёре Губденде кёпюр, Къакъашурада тротуар, Аданакъ, Манас, Паравул юртларда сув жыйылагъан резервуарланы, Къарабудагъ­гент юртда «Бекенез» стадионну ва Къарабудагъгент 1 номерли орта школаны ремонт ишлери яшавгъа чыгъарыла тура.

И.Абдулмежитов районну ичиндеги 8 орта школаны пищеблоклары янгыртылгъанын эсгере туруп, шоланы онгарывда аш ашайгъан охувчуланы санавуна гёре ишлер кютюлгенин айтды. Олай да, Къарабудагъгент 5 номерли орта школаны хас проект-смета документлерин мекенлешдирме гереклигин англатды.

Районну башчысыны биринчи орунбасары оьзюню сёйлевюнде Янгы Паравулда 1400 охувчу учун янгы школаны къурмакъ учун 3 гектар майданча гёрсетилгенин ва кагъызлары онгарылгъанын аян этген сонг, ДР-ни билим берив ва илму министерлигинден гьалиге жавап ёкъ экенин айтды.

Оьзюню сёйлевюню ахырында И.Абдулмежитов «100 школа» деген проектни харж янындан янгыз Жанга ва Къарабудагъгент 3 номерли орта школалар дыгъарларын мекенлешдирмегенин ­ачыкъ­лашдырды.

Районну администрациясыны биринчи орунбасарыны гьисабын гёзден гечире туруп, районну башчысы Магьмут Амиралиев оьзюню ойларын ва пикруларын айтды. Демек, «100 школа» деген проектни гьисабын ва оьзге натижаларын жуманы ахыры болгъунча битдирмекни тапшурду.

Сонг да, районну ичиндеги юртланы халкъын сув булан таъмин этмек муратда онгарылмагъа тарыкълы хас документлени гьайында турмагъа юртланы башчыларына ва район администрацияны жаваплы къуллукъчуларына буйрукъ этилди.

Оьзюню сёйлевюню ахырында районну гьакимбашы М.Амиралиев районну ичиндеги бары да школалар дезинфекция этмек учун хас къураллар алма тарыгъын ­ташдырды. Олай да, ол милли проектлеге ва оьзге хас программалагъа гёре районну ичинде яшавгъа чыгъарылмагъа тарыкълы бир нече иш йырылгъанын ва артгъа теберилгенин яшырмады.

Гележекде шолай кемчиликлени алдын алмакъны тапшура туруп, районну башчысы гьар ким оьзюню борч­ларын тийишли ва намуслу кюйде кютмеге гереги гьакъда айтды.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

5