Меню
16+

Сетевое издание «Будни района»

13.11.2020 09:43 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Байрам чара оьтгерилди

Автор: Багьавутдин Самадов

Белгили кюйде, бизин уьлкебизде 10-нчу ноябрде ич ишлер къурумланы къуллукъчусуну гюню белгилене. Демек, шо гюн эсгерилген къурумларда буссагьат ишлейгенлени ва кёп йылланы узагъында чалышгъан ветеранланы атына лайыкълы ва макътавлу сёзлер айтыла, оланы къоччакъ ва игит ишлери эсгериле.

Шоллукъда, ноябр айны 10-нда, талатгюн, РФ-ни МВД-сини Къарабудагъгент райондагъы бёлюгюню бинасыны алдындагъы майданчасында ич ишлер къурумланы къуллукъчусуну гюнюне багъышлангъан шатлы чара оьтгерилди.

Байрам чарада районну ич ишлер бёлюгюню къуллукъчулары булан бирче районну башчысы Магьмут Амиралиев, район судну ёлбашчысы Батыр Мусаев, районну прокурору Рашитхан Рашитханов ва оьзге ёлдашлар оьзлени ортакъчылыгъын болдурдулар.

Къарабудагъгент ОМВД-ни къуллукъчулары майданчада тизилген сонг, олар бир-бирине рапорт бердилер. Ондан сонг сёзню Къарабудагъгент районну башчысы Магьмут Амиралиевге тапшурду.

- МВД-ни Къарабудагъгент райондагъы бёлюгюню къуллукъчулары ва ветеранлары! Район администрацияны ва районну ичиндеги бары да халкъны атындан сизин хас касбу байрамыгъыз булан гьакъ юрекден къутлайман.

Сиз гьар заман низамлыкъны ва законну якълавчуларысыз, ватандашланы жинаятчылыкъдан къоруйсуз, олай да ватаныгъызгъа къуллукъ этесиз.

Бугюнлерде, савлай дюньяда йимик, бизин пачалыгъыбызда да коронавирус инфекция яйылгъан. Шо аврувну алдын алмакъ учун юрюлеген чараларда да ич ишлер къурумланы къуллукъчулары оьзлени алдына салынгъан борчланы ва талапланы оьр даражада кюте ва аврувну яйылмагъа къоймай.

Касбу байрамыгъыз булан къутлай туруп, сизге барыгъызгъа да агьлюлеригизге парахатлыкъ, насип, къаркъараларыгъызгъа къатты савлукъ ва ишигизде уьстюнлюклер ёрайман, — деди ­районну башчысы М.Амиралиев оьзюню къутлав сёзюнде.

Чараны барышында къутлав сёзлер булан районну прокурору Р.Рашитханов, район судну ёлбашчысы Б.Мусаев, ич ишлер къурумланы ветераны М.Гьажиев сёйледилер ва полицияны къуллукъчуларына макътав сёзлер айтдылар.

Шатлыкъны барышында Къарабудагъгент РОВД-ни бир нече къуллукъчусуна гезикли хас званиелер берилди. Олай да, районну башчысы М.Амиралиев район администрацияны атындан ич ишлер къурумланы бир нече къуллукъчусуна гьюрметлев грамоталар ва баракалла кагъызлар тапшурду.

Сонг да, ич ишлер къурумланы къуллукъчусуну гюнюне багъышланып оьтгерилген чараны барышында тюбеклерден залп этдилер ва оьз борчун кютювде жанын къурбан этген къуллукъчуланы эсделигине салынгъан памятникге жанлы гюллер салдылар.

Оьтгерилген шатлы чараны ахырында къонакълар ва полицияны къуллукъчулары эсделикге суратлар чыгъардылар.

Ич ишлер къурумланы къуллукъчуларыны гюнюне багъышлангъан шатлы чара Роспотребнодзорну талапларын яшавгъа чыгъара туруп оьтгерилди.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

5