Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

07.06.2024 10:46 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Аманлыгъыбызны, эркинлигибизни ва харлысызлыгъыбызны байрамы

Июн айны 12-нде бизин уьлкебизни лап да сыйлы пачалыкъ байрамы — Россияны Гюню белгилене. 1990-нчы йылны июн айыны 12-нде РСФСР-ни халкъ депутатларыны 1-нчи Съезди Россияны пачалыкъ харлысызлыгъыны (суверенитет) Декларациясын къабул этген. Тек шо гюн байрам гьисапда белгиленмеге арадан 4 йыл оьтюп башлангъан. Олай да, 1991-нчи йылны июн айыны 12-синде РФ-ни Президентини къуллугъуна, РФ-ни тарихинде биринчилей болуп, ачыкъ тавуш берив булан сайлавлар оьтгерилген. Шо сайлавларда ортакъчылыкъ этген россиялыланы 57 проценти Борис Ельцинни РФ-ни Президентини къуллугъуна сайлагъан.

1990-нчы йылда къабул этилген Декларациягъа гёре, РФ-ни Аслу Закону референдумда къабул этил­ген, пачалыкъ байракъ, гимн ва герб гючге гийирил­ген, РФ-ни ич ва тыш сиясат ва социал масъалалары белгиленген.

РФ-ни Президентини указына гёре, 1994-нчю йылдан берли шу байрамда ял алагъан гюн бериле. Олай да, 1998-нчи йылдан берли шу пачалыкъ байрамгъа – Россияны Гюню деп айтыла. Хас гьисап беривлерде, репортажларда 12 июн – Россияны гюню деп айтылып турса да, 2002-нчи йылда шо гюн законлу къайдада Загьмат кодексге гийирилген.

Кёп йылланы узагъында Россияны гюню янгыз ишлемейген гюн гьисапда белгиленип турду. Тек артдагъы йылларда шо гюн байрамча, айрыча агьамият берилип оьтгерилмеге башланды.

Бу йыл бизин элибизни харлысызлыгъына 34 йыл бола. Россияны гюню – жагьил байрам. Болса да, Ватаныбызны артдагъы йыллардагъы уьстюнлюклери ва оьрлюклери гёрмекли ерни тута ва бизин сююндюре.

ХХ-нчы асруну ахырынчы йылларында элибиз, СССР йимик, тозулмагъа бир аз къалды. Олай да, 90-нчы йылларда уллу-уллу олигархлар элибизни бары да байлыкъларына, мал-матагьына, табии маъданларына есилик эте эди.

Дюньяны халкъларыны арасында РФ-ни абуру артагъанын алдагъы йылларда бизин элибизге къаршы гийирилген санкциялардан да гьис этебиз. Сонг да, РФ-ни ёлбашчылары пачалыкъ­ны байлыгъын ва мюлкюн къайтарып оьз есиликге алгъаны оьзюню халкъыны гьайын этегенин гёрсете.

Бугюнлерде Россияны Гюню – эркинликни байрамы, ватандаш парахатлыкъны, законгъа гёре разилешивню ва тюзлюкню гюню. Бу байрам – бизин миллетлени бирлешивюн, Россияны гележеги учун бары да халкъ бир йимик жаваплы экенин гёрсете. Россияны ватандашларыны харлысызлыгъын, оланы патриот ругьун, уьлкени бугюнюн ва тангаласын яхшылашдырмакъ, миллетлени арасында татывлукъ болдурмакъ, оланы бирлешдирмек ва якъламакъ, ватаны булан оьктем болмакъ учун уьлкебизни башчылары бары гьаракатын болдура.

Озокъда, артдагъы йылларда бизин Россия элибиз учун къыйын йыллар болуп тура. Тыш пачалыкъ­ланы башын тутгъанлар Россияны аякъгъа къатты тургъанына рази тюгюл. США ва Англияны ёлбашчылары Украинаны къолу булан Россиягъа къаршы иш юрюте. Украина ва Россия аралыкъларда Россияны гюнагьлай, сав дюньяны бизге къаршы этмекни гьайында чалыша. «Россия Украинагъа чапгъын этген, елеме сюе» деген ялгъанлар булан тура. Россиягъа къаршы салынагъан санк­цияланы арты-алды да ёкъ. Россияны халкъыны арасында да къалмагъаллар этмекни, башгётеривлер болдурмакъны уьстюнде ишлей. Тек, оланы иши бир заманда да оьр болмажакъ. Россиялылар оланы намарт политикасын яхшы англай ва элин якълама гьар даим де гьазир тура.

2007-нчи йылда байрамны алдында «Бирлешген Россия» ва «Яш гвардия» деген яшёрюмлерини къурумларыны активистлери биринчилей бютюнроссия акция оьтгерген. Шону барышында олар россиялылагъа бизин милли байрагъыбызны тюслериндеги миллиондан да къолай лентлер тапшургъан. Шондан берли шо акция бизде адатланып къалгъан ва гьар йыл юрюле.

Гьаманда йимик, Россияны Гюнюнде РФ-ни Президенти Владимир Путин Кремлде белгили жамият-сиясат чалышывчуланы, артистлени, спортчуланы, алимлени ва кёп оьзге тармакъланы къуллукъчуларын къонакълай чакъыра ва къабул эте, олагъа пачалыкъ савгъатлар тапшура.

Россияны гюнюнде уьлкебизни бары да ерлеринде парадлар, демонстрациялар оьтгериле. Йылдан-йылгъа байрамны маънасы ва агьамиятлыгъы арта.

Оьз мухбирибиз

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

2