Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

  • Всего материалов:
    5 979
  • Самый ранний:
    26.11.2016
  • Самый поздний:
    09.06.2023
09.06.2023

Аманлыгъыбызны, эркинлигибизни ва харлысызлыгъыбызны байрамы

Июн айны 12-нде бизин уьлкебизни лап да сыйлы пачалыкъ байрамы — Россияны Гюню белгилене. 1990-нчы йылны июн айыны 12-нде РСФСР-ни халкъ депутатларыны 1-нчи Съезди Россияны пачалыкъ харлысызлыгъыны (суверенитет) Декларациясын къабул этген. Тек шо гюн байрам гьисапда белгиленмеге арадан 4 йыл оьтюп башлангъан. Олай да, 1991-нчи йылны июн айыны 12-синде РФ-ни Президентини къуллугъуна, РФ-ни тарихинде биринчилей болуп, ачыкъ тавуш берив булан сайлавлар оьтгерилген. Шо сайлавларда ортакъчылыкъ этген россиялыланы 57 проценти Борис Ельцинни РФ-ни Президентини къуллугъуна сайлагъан.
09.06.2023

«Сув йимик сыйлы болгъур»

Июн айны 6-нда район администрацияны жыйынлар оьтгерилеген уллу залында администрацияны аппаратыны гезикли жумалыкъ­ жыйыны болду. Жыйында районну башчысыны орунбасарлары, управлениелерини, бёлюклерини ёлбашчылары, юртланы башчылары, райцентрда иш гёреген къурумланы ёлбашчылары ортакъчылыгъын болдурдулар.
09.06.2023

Бюджет харжланы къоллав…

Мердешленген кюйде, жуманы гьар итнигюнюнде Дагъыстан республиканы башчысы Сергей Меликовну ёлбашчылыгъы булан республикабызны социал-экономика ­оьсювюне, ватандашланы яшав гьалын яхшылашдырывгъа къарайгъан хас оператив штабыны жыйыны оьтгериле.
09.06.2023

Районну башчысы къутлады

Июн айны 1-нде, демек Яшланы якълавуну халкъара гюнюнде, Къарабудагъгент районну башчысы Магьмут Амиралиев Къарабудагъгент район ЦРБ-ни баш врачы Расул Гьиравов ва оьзге медицина къуллукъчулар булан Къарабудагъгентдеги реабилитация центргъа барып, савлугъу осал яшланы байрам булан къутлагъан, олагъа савлукъ, насип ва парахат яшав ёрагъан.
09.06.2023

Солдатларыбызгъа савгъат

Белгили кюйде, Россияны Савутлу гючлерини бир бёлюгю Украина бойларда дазулангъан хас дав чара оьтгерегени бир йылдан да кёп бола. Бугюнлерде де юрюлюп турагъан хас дав чараны ортакъчыларына пачалыкъны янындан кёмек болдурулуп турагъаны да ачыкъ.
09.06.2023

Асувлулугъу гётериле

Июн айны 6-нда республикабызны тахшагьары Магьачкъалада Ленинни атындагъы майданчада ерлешген «Дослукъну уьюнде» ДР-ни муниципал къурулувларыны Ассоциациясыны жыйыны болду. Жыйынны башында районну башчысы Магьмут Амиралиев де булан бизин районну делегациясы да ортакъчылыкъ этди. Шо жыйында гьалиги шартларда муниципал къурулувлагъа ёлбашчылыкъ этивню асувлулугъун гётермек деген темагъа бизин районну гьакимбашы Магьмут Амиралиев доклад этди.
09.06.2023

Гьели юртда ёлугъув

Июн айны 7-нде Къарабудагъгент райондагъы Гьели юртну администрациясында асгер къуллукъгъа дыгъар байлавну масъаласын англатмакъ муратда юртну активи булан ёлугъув оьтгерилди.
09.06.2023

Игитлерибизни агьлюлери унутулмай

Дагъыстан республиканы башчысы Сергей Меликовну тапшурувуна гёре ДР-ни информация ва маълумат къуралланы Аген­ствосуну ёлбашчысы Абдуразакъ Жамалутдинов бизин районда болгъан ва Украинада уьлкени Савутлу Гючлери юрютеген дазулангъан хас дав чарада жанларын къурбан этген игитлерибизни агьлюлерине баргъан ва оланы авлетлерин Яшланы якълавуну халкъара гюню булан къутлагъан.
09.06.2023

Ватанын якъламакъ – сыйлы борч

Эревюллю уланлар элине къыйынлы гюн табулалар. Тенгирибиз дагъы бетерин гёрсетмесин, бугюнлерде Россия Федерацияны Савутлу гючлери Украинада миллетчиликни, фашизмни алдын алмакъ учун дазулангъан хас дав чара юрютегени йыл ярымгъа ювукъ бола тура. Бизин бажарывлу офицерлерибиз, къоччакъ воинлерибиз ЛНР-ни, ДНР-ни хыйлы топуракъларын Украинаны фашист режиминден азат этип, онда яшайгъанлагъа парахатлыкъ, эркинлик гелтирип тура.
09.06.2023

Тапшурувларын кютеген коллектив

Районну ичинде иш гёреген «ДЭП-17»-ны коллективи юртланы орамларына асфальт салывда, онгарывда, ёл юрюшлени низамын токъташдырагъан белгилер салывда, федерал, республика агьамияты булангъы ёлланы айлана ягъын къоруп сакълавда, ёлланы яхшы гьалда сакълавда гьар йыл кёп ишлер этегенни гёрюп турабыз.
09.06.2023

«Анжи-Арена» стадионда байрам чара

Июн айны 1-нде, демек Яшланы якълавуну халкъара гюнюнде, Каспийск шагьардагъы «Анжи-Арена» стадионну майданчасында яшлар учун уллу шатлыкълар оьтгерилди. Байрам шатлыкъда республикабызны бары да районларындан гелген яшлар ортакъчылыкъ этди.
09.06.2023

От тюшювлерден къорума тарыкъ

ìЯй толу ихтиярларына гире геле. Гьаваны иссилиги гюн сайын арта. Айлана якъдагъы отлар, тав бетлер къаврама башлагъан. Бу йылны тюшюмю учун чачылгъан къылчыкълы гюзлюк ашлыкъ­лар да саргъайып геле. Яй айда жамият гьайванлагъа массовый кюйде къатты емлер топланагъан заман.