Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

06.05.2022 09:38 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Къоччакълыкъны, бирликни, дослукъну байрамы

Автор: Шихав Къайирбеков

СССР-ни ва Россия Федерацияны тарихинде белгили, къуванчлы байрамлар кёп, тек биз гьар йыл 9 майда белгилейген Уьстюнлюкню Гюню шолай байрамланы арасында айрыча ерни тута. Шо гюн Уллу Ватан давда СССР-ни Савутлу Гючлери, совет халкъ, фашист Германияны асгерлерин дагъыл­тып, уьст болгъан гюн. 2022-нчи йылда бизин уьлкени кёп миллетли ­халкълары ва дюньяда бизге дос пачалыкъларда Уллу Уьстюнлюкню 77 йыллыгъын лайыкълы кюйде къаршылама къаныгъыв­лу кюйде гьазирлик гёрюлюп тура. Уллу Уьстюнлюкню тарихин, оьтген 77 йылны ичинде байрам гюнню белгилевню мердешлерин эсге гелтирейик.

Уллу Ватан дав 1941-нчи йыл 22-нчи июнда башлангъан ва 1945-нчи йылны май айыны 9-нда фашист Германия ва ону савутлу гючлери толу кюйде, шексиз капитуляция этген. Дёрт йылны узагъында юрюлген давну натижасында СССР-ни 26 миллиондан да къолай ватандашы уьйлерине къайтмагъан. Мунда сёз янгыз дав майданларда жан берген солдатлардан къайры, парахат яшав сюрегенлер де къурбан болгъанлар.

Яш наслуланы кёплери Россияда Уллу Уьстюнлюкню Гюнюн 9 майда неге белгилей деген соравну гётере. Гертилей де, кёбюсю пачалыкълар Уьстюнлюкню Гюнюн 8 майда белгилей. Бизин пачалыкъда Уллу Уьстюнлюкню Гюнюн 9 майда белгилемекни себеби булай, хас кюйде дыгъаргъа 8 майда 23 сагьат 01 минутда къол салынгъан, тек мунда сагьат пояслар рол ойнай, хас документлер Москвагъа гечортадан сонг, демек, 9 майда етишдирилген.

Совет Армия фашист Германиядан уьст гелген деген сююнч мюгьлетни савлай дюньягъа малим этме СССР-ни телевидениеге ва радио берилишлеге къарайгъан Пачалыкъ комитетини Бютюнсоюз радиосуну диктору Юрий Левитангъа тапшургъан.

«Немис-фашист елевчюлеге къаршы совет халкъ юрютген Уллу Ватан дав уьстюнлю кюйде тамамлангъан, фашист Германия бютюнлей дагъыл­тылгъан»,- деген Левитанны бу шат хабары уллу уьлкебизни бары да мююшлерине яшмындай етишген.

Давну йылларында Юрий Левитан дав майданларда болуп турагъан агьвалатланы, уьлкени Савутлу Гючлерини башкомандованиеси Иосиф Сталинни къарарларын ­халкъгъа малим этип тургъан.

Уьстюнлюкню Гюнюнде парад, георгий лентлер, пайпелеклер (гвоздикалар), «Бессмертный полк» болмагъан. Бары да халкъ уьйлеринден орамлагъа чыгъып, бир-бири булан къучакълашгъан, шатлы чаралар оьтгергенлер. Озокъда, къанлы ябушувларда сав къалгъан, яралары булангъы адамларыны фронтдан къайтывун сабурсуз кюйде къаршылагъанлар. Дав битгенге байлавлу болуп, уьлкебизни тахшагьары Москвада зор салют ­оьтгериле.

1945-нчи йыл Уьстюнлюкню парады болгъан, амма парад 9-нчу майда болмагъан, шо йылны июн айыны 24-нде болгъан.

Эсгерме тарыкъ, Уьстюнлюкню парады янгыз Москвада оьт­герилип къалмай, бары да Игит шагьарларда, дав округларда ва Россияны оьзге уллу шагьарларында ­оьтгериле.

Заманлар гетген сайын Уьстюнлюкню байрамына аз агьамият берилеген болуп бара. Бир тайпалар билме де сюймей, дав бизин пачалыкъгъа, ону халкъларына нечик къыйынлыкълар гелтирген. Россияда, шону ичинде Дагъыстанда, бизин районда давну агъусун гёрмеген ожакъ ёкъ.

Бизин районда Уллу Ватан давну ветеранлары къалмагъан. Тек, бизге дав майданларда, тылда Уьстюнлюкню Гюнюн ювукълашдырмакъ учун авлакъларда айлар булан къалып загьмат тёкген, загьмат фронтну батырларыны атларын бир мюгьлетге де унутма тюшмей.

Уллу наслу гьалиги эркин, шат, парахат яшав саялы кёп авурлукъланы, къыйынлыкъланы, ачлыкъны башдан сезгенлер. Биз даим де давну ветеранларыны алдында борчлубуз.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

3