Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

06.05.2022 09:16 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Игит атгъа тенг...

Автор: Багьавутдин Самадов

Бу йыл Уллу Ватан давда адамурлукъну лап кёп къан тёгювчю ябушувларында Совет Армия уьстюн гелгенли 76 йыл тамамланды. Айтагъаным, 9-нчу Майда Къызыл Майданда Уллу Уьстюнлюкню 76 йыллыгъына багъышлангъан Парадда уьлкебизни асгер бёлюклери ортакъчылыкъ этежек. Шо Парад оьтгерилегени адатгъа айлангъаны россиялыланы авадан кёп янын къувандыра.

Бизин уьлкеде дав йылланы акъубалы агьвалатлары тиймеген агьлю болмагъан ва ёкъдур десек, янгылыш болмасбыз. Аналары–балаларындан, яшлары–аталарындан, олжалары яшав ёлдашларындан айрылды. Тек хатирсиз заман Уьстюнлюкню гелтирген давну ортакъчыларын тюгюл, дав йылланы уллу къайгъы-дерт булан эсге алагъан ва налатлайгъан оланы авлетлерини сыдраларын да йылдан-йыл сийреклешдире бара.

Болса да, заманлар, девюрлер оьтсе де, халкъны къоччакълыгъын, душман булангъы оьжетли ябушувларын оьсюп гелеген наслулагъа унутмагъа ярамай. Чинкдеси буса, Уллу Уьстюнлюк байрамны сыйлылыгъын, гьюрметин гележек наслулагъа сакъламагъа ва таза кюйде бермеге борчлу экенибизни билмеге тарыкъбыз. Гертилей де, шолай этсек, оьз тарихибизни билсек, ахтарсакъ, аявласакъ, бизин гележек яшавубуз ярыкъ ва таза болажагъына шек ёкъ.

Олай болгъанда, Уллу Ватан давда игит, къоччакъ кюйде дав юрютген ортакъчылары булан янаша даимликге дав майданда къалгъан игитлерибизни де атларын гьакъ кюйде алтын гьарплар булан тарихибизге язмагъа ва билмеге бизин аслу борчубуз. Озокъда, о къагьрулу, къыйынлы Уллу Ватан давда бизин уьлкебизни бары да халкъы бир гёнгюлден ортакъчылыкъ этген. Совет халкъ ва армия оьзлени игитлигин, къоччакълыгъын, парахатлыкъны якълайгъанын шо давда савлай дюньягъа малим этген.

Советлер Союзуну бары да миллетлери булан бирче Дагъыстанны миллетлери де Уллу Ватан давда оьзлени къошумун болдургъан. Дагъыстанлылар булан янаша Уллу Ватан давгъа бизин анадаш районубуздан гёнгюллю кюйде 4187 адам гетген. Шоланы 1878-и дав майданлардагъы къызгъын ябушувларда къурбан болгъан. Бизин районлуланы арасында районубуздан оьтюп, республикабызны оьктемлиги, къагьруманы, Макътавлукъ орденлени толу кавалери, мисгин Абдурагьман Арсланбекович Ширавов да тарихибизде аслу ерни тута.

Ширавов Абдурагьман яшлайын етим къала, мактапгъа юрюй, уллусу къызардашы Селевге уьй- ожакъда кёмек эте. Яшлай колхозда ишге къуршала. Оьзюгер 19 йыл болагъанда, ол Таибат дейген къыз булан уьйлене.

Уллу Ватан дав башлангъанда, Абдурагьман Арсланбекович оьзюню ватанын намарт елевчюлерден азат этмек учун гёнгюллю кюйде давгъа гете. Ол давну Кармас деген шагьарда къаршылай. Шонда 13 гече-гюнню ашсыз, сувсуз, юхусуз оьтгере.

Сонг, нечик де армияны штабын таба. Ону начальниклери огъар кёп уллу агьамиятлы тапшурувлар тапшура. Абдурагьман дав (военная) школасында миномётчикни касбусуна ес бола ва Белоруссиягъа миномётчик гьисапда йибериле. Онда огъар яра тие, сонг сав болуп, къайтара ябушувун давам эте.

1944-нчю йылны язбашында Ширавовгъа старший сержант деген ат бериле, шо йыл ону партиягъа да къабул эте. 1944-нчю йыл огъар Макътавлукъну 3-нчю даражалы орденин бере. Ол шо йыл октябр айда кёп гючлю къанлы давда ортакъчылыкъ эте. Шо давда оьзю Ширавов 12 немис солдатны ва офицерни йыгъа. Шонда гёрсетген къоччакълыгъы саялы, 1944-нчю йылны декабр айында Ширавовгъа Макътавлукъну 2-нчи даражалы орденин тапшура.

Олай да, Ширавов Абдурагьман Прибалтиканы ва гюнчыгъыш Европаны намарт немис-фашистлерден азат этген.

СССР-ни Оьр Советини Президиумуну Указы булан 1946-нчы йылны май айыны 5-нде Ширавов Абдурагьмангъа Макътавлукъну 1-нчи даражалы ордени тапшурула. Шоллукъда, А.А. Ширавов Макътавлукъну орденлерини толу кавалери бола.

Уллу Ватан давну дарслары ва Уьстюнлюкню гелтирген Абдурагьман Ширавов йимик солдатланы ярыкъ келпетлери оьсюп гелеген яш наслуну патриот ругьда тарбиялавда мекенли далил болуп токътай. Уллу Ватан давда Уллу Уьстюнлюклеге етишген совет солдатлагъа, совет халкъгъа даимлик макътав болсун!

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

2