Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

13.05.2022 10:25 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Унутулмажакъ Уьстюнлюкню байрамы

Автор: Шихав Къайирбеков

9 Май бизин уьлкени халкълары учун тарихде инг сююнчлю гюн деп айтсакъ, бир де къопдурув болмас. Бу гюнге етишмек учун СССР-ни ватандашлары уллу авурлукъланы, къыйынлыкъланы башдан гечирген, кёп тас болувлагъа тарыгъан, тек къажымагъан, душманны алдында баш иймеген, уьстевюне къанлы ябушувлар кёп миллетли халкъланы арасында дослукъну, бирликни сыкълашдыргъан, адамланы арасында патриот гьислени уятгъан.

1941-нчи йылны июн айыны 22-де немис-фашист Германия бизин уьлкеге дав да билдирмей хапарсыздан намарт кюйде чапгъын этгени бары халкъгъа белгили. Германия намарт хыяллары булан бизин топуракъларыбызны елеме, онда яшайгъанланы есир этме къаст салгъан болгъан.

1941-1945-нчи йылларда фашист Германия булангъы къыргъын давлар совет халкъ учун уллу багьа олтургъан. Шо тенгсиз къанлы ябушувларда уьлкебиз ­янгыз 27 миллион адам гючюн тас этген.

Дав халкъ хозяйствогъа, уьлкени экономикасына этген заралны дазусу да ёкъ.

Тарихчилер де айтагъан кюйде, Германия булангъы къыргъын давну башлапгъы гюн­лери, айлары СССР-ни халкъы учун бек къыйынлы, уллу тас этивлер булан оьтген. Душман давну башлапгъы айларында гюн батышда ерлешген шагьарланы, юртланы бирини артындан бирин елей туруп, Ватаныбызны теренине гирме башлагъан.

Давну башлапгъы девюрюнде СССР-ни Савутлу Гючлери нечакъы тас болувлагъа тарыса да, воинлерибиз, бютюн совет халкъ душмангъа яхшы къаршылыкъ билдирип ябушгъаны ачыкъ.

Совет халкъ, ону гьюрметли Савутлу Гючлери Ватангъа аминлигин гёрсетдилер. Кёп-кёп урушларда совет воинлер чыдамлыкъны, къаттылыкъны гёрсетип ябушгъаны савлай дюньяны халкъына аян болду.

Бизин воинлерибиз фашист Германия булангъы ябушувларда янгыз бизин уьлкебизни харлысызлыгъы, эркинлиги учун къан тёкмеген, олар Европа пача­лыкъланы халкъларын да ХХ асруну чумасындан, фашизмден азат этген.

Муна, гьали биз Уллу Ватан давдан сонг парахат яшайгъаныбыз 77 йыл бола. Уллу Уьстюнлюкню Гюню – 9 Май – бизин халкъ уллу абур, гьюрмет этеген лап агьамиятлы байрамларыбызны бири. Биз, гьалиги ва оьсюп гелеген яш наслу, давну ортакъчыларын, ветеранланы дав майданларда гёрсетген къоччакълыкъ­ларын, игитликлерин бир заманда да унутмажакъбыз, унутма да ярамас.

9-нчу майда, Россияны бары да ерлеринде йимик, бизин районда да Уллу Уьстюнлюкню 77 йыллыгъына байлавлу шатлы чара ­оьтдю.

Шо гюн райцентрда У.Буйнакскийни атындагъы ял алагъан бавда Уллу Ватан давда жанын къурбан этген, давну ветеранларыны эсделигине салынгъан монументге жанлы гюл байламлар салывдан башланды.

Шатлы чарада районну башчысы Магьмут Амиралиев, ДР-ни Халкъ Жыйыныны депутаты Магьаммат Магьамматов, депутатланы район Жыйыныны председатели Адил Салаватов, район администрацияны, райцентр­да иш гёреген къурумланы, идараланы, ихтияр якълав органланы къуллукъчулары, ондан къайры да школаланы муаллимлери, охувчулары ортакъчы­лыкъ этдилер.

Шатлы чараны алдында Уллу Ватан давну ортакъчыларыны эсделигине минутлукъ шыплыкъ билдирилди.

Къарабудагъгентде Уллу Уьстюнлюкню 77 йыллыгъына байлавлу шатлы чараны гиришив сёз булан районну башчысы Магьмут Амиралиев ачды.

«Гьюрметли районну ватандашлары! Уьстюнлюкню Гюню – уьлкебизде лап сыйлы байрам. Бизин райондан фронтгъа 4178 адам гетген, 2309 адам Ватаныбызны харлысызлыгъы, бизин шат яшавубуз саялы дав майданлардан, къыргъын ябушувлардан къайтмагъанлар.

Бугюнлерде бизин яшлар Ватанны алдындагъы сыйлы борчун кюте туруп, хоншу Украинаны халкъыны миллетчиликден, фашизмден къорумакъ учун хас дав чара юрютелер.

Бугюнлерде бизин арабызда гетген давланы ортакъчылары, ветеранлары къалмагъан. Тек биз оланы атларын унутма, Уллу Уьстюнлюкню бир мюгьлетге де эсден тайдырма тарыкъ тюгюлбюз. Бизин уллу наслубуз Ватаныбызны гележеги учун дав майданларда гёрсетген игитликлени унутма тарыкъ тюгюлбюз. Барыгъызгъа да къатты савлукъ, насип, парахатлыкъ ёрайман»,-деди М.Амиралиев.

Райцентрда Уллу Уьстюнлюкню 77 йыллыгъына байлавлу болуп оьтгерилген шатлы митингде ветеранланы эсделигине савутдан атышыв (залп) болду.

Уллу Уьстюнлюкню Гюнюне багъышлангъан шатлы чара райцентрда къурумлу оьтдю. Агъай Къаплановну атындагъы эргишилени хору давгъа багъышлангъан йырланы йырладылар. Охувчулар давгъа, Ватангъа багъышлангъан шиърулар охудулар.

Митингде чыгъып сёйлеген оьзге ёлдашлар да фашист Германияны асгерлерин дагъылтывда совет халкъны ва Къызыл Армияны аслу ролюн эсгерип сёйледилер.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

10