Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

13.05.2022 10:07 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Эренлер булан тенг болуп…

Автор: Нюрсагьадат Изамутдинова

Хапарсыздан немис фашистлер Совет Союзгъа чапгъын этип, Уллу Ватан дав башлангъанда, Совет халкъ эргишиси, къатынгишиси булан ватанын душмандан азат этмек учун гечесин-гюнюн бир этип ябушгъан ва чалышгъан. «Бары да халкъ, оьз Ватанын душманлардан къорумакъ учун, сесленме герек!» — деген чакъырывну эшитген жап-жагьил къызъяш Мадинат Ахунжанова да оьзюн фронтгъа йибергенни сююп арза язгъан.

Шо заман огъар 17 йыл бола болгъан. Ону тилевюн къабул этип, М.Ахунжанова фронтгъа бакъдырыла. Ону булан бирче дагъыстанлы къыз Валентина Климова да болгъан. Грозныйда дагъыстанлы къызланы батальону къурула. Шо ­йылны июн айында Грозныйны къыбла боюна душманлар бомбалар ­атышмагъа башлай.

Парахат яшап тургъан жагьил къыз Мадинатгъа давда хыйлы къыйынлыкъны гёрме тюше. Тек ачлыкъ, сувукълукъ, бурчакъ йимик явагъан гюлле Мадинатны къоркъутмагъан. Душманлар Грозныйгъа вагьши кюйде чапгъын этген заман Мадинатны батальону Моздокда болгъан. Бир гече сагьат экиде, эсде ёкъ ерден Мадинатны къырыйында миномёт атылгъан, сонг ол аз замангъа шып­лыкъны сезген. Айланагъа тергев этген сонг, ювукъда бирев баргъа шекленген. Ол айлананы немислер елегенни анг­лагъан. Къоччакъ къыз телефондан таба башгъа телефонисткагъа иш гьалны билдирмеге бажаргъан. Оланы къолгъа алма турагъанда, тезликде совет солдатлар етишип гелген ва немислени есирге алгъан.

1944-нчю йылда дагъыстанлы къызлардан къурулгъан хас батальон Румыниягъа бакъдырыла, Мадинат Дорохон деген шагьардагъы агъачлыкъда постда токътай. Къагь­рулу къыш, тобукъдан оьрге гелеген къар, сувукълукъ, янгызлыкъ адамны юрегин къутурта. Ол аякъгийимлери бузлайгъанны гьис эте, къаркъарасын сувукълукъ елеме башлай, тек чыдама герегин яхшы англай. Бир вакъти ювукъ болагъан аякъ авазланы эшите. Шо оьзюню гезигин алышдырма гелеген Мария Нуждина экенни билип, бек сююне.

“Гьар совет адамны юрегинде йимик, мени юрегимден де биз уьст болажакъбыз деген инаныв бир де таймай эди”, — дей болгъан М.Ахунжанова савунда.

Мадинатны яшавунда инг де шатлы гюн – Уьстюнлюкню гюню. Шо заман ол постда токътагъан болгъан. Сменни алышдырма гелеген адам огъар шо гьакъда шатлы хабарны гелтирген. Сонг взводну командири Уьстюн­люкню гюнюн белгилеп, автоматны бары да гюллелери битгинче атып, салют бермекни къызгъа тапшура.

Биз оьз районлубуз, къан ичивчю душманлагъа къаршы ябушгъан къатынгиши Мадинат булан бугюнде де оьктем болабыз. Неге тюгюл,ол бизге бу ярыкъ гюнлени гелтиривде ортакъчы болгъан. Эренлер булан тенг болуп душмангъа къаршы ябушгъан.

Мадинат савунда хас школада тарбиялавчу болуп ишлеген ва ­оьзюню бажарывлу касбучу гьисапда танытгъан. Ол башчылыкъ этеген экинчи бёлюкню охувчулары школада лап да яхшы яшлардан санала болгъан. Оланы яхшы охуву, тарбиясы Мадинатны къайратлы загьматыны гьасили болгъаны ачыкъ. Мадинат яшлагъа ана да, уллулагъа насигьатчы да болуп гелген. Огъар районну бары да халкъы абур этген.

Не ишде ишлесе де, Ахунжанова халкъны разилигин алып, ишин тюзевлю юрютюп бажаргъан. 1965-нчи йыл Мадинатны гьаракатчы иши саялы партияны райкомуна, къатынланы арасында иш гёреген бёлюгюне инструктор этип белгилеген. Арадан заман оьтген сонг, ол школагъа гёчюрюле, сонг партия къурумну секретары болуп ишлемеге башлай.

Мадинат янгыз ишин оьр даражада кютюп къоймай, ол уьягьлюсю булан адамлар сукъланардай яшавун да къургъан, яшларын да къылыкълы этип тарбиялагъан.

Мадинат Ахунжанова ана Ватанына дав къоркъунчлугъу гелген гюнлерде, къызьяш экенине де къарамайлы, эргишилерден кем болмагъан кюйде къоччакълыгъын гёрсетген, загьматда да ол оьзюн айрыча гьаракатчы ва уьлгюлю гьисапда танытгъан.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

5