Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

08.04.2022 10:04 Пятница
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Бугюнлерде юзюмлюклерде

Автор: Шихав Къайирбеков

Язбашны геливю булан авлакъ ишлени барышын да чалтлашдырмаса бажарылмай. Неге десегиз, неге тюгюлде чакъгъа исси тюшген сайын юзюм, емиш тереклени бюрю тербенме башлана. Бир-эки гюн чагъыбыз шайлы исси болгъан сонг, къумлу емиш тереклер: кюреге, шаптал, коканны бир-тюрлю журалары – бютюнлей чечек ачып битген. Салкъын, булутлу гюнлер болмай къалса чы, яхшы эди.

Районубузну юзюм бавларында загьматны зангы оькюре. Артдагъы йылларда районубузну юзюмчюлери, механизаторлары борланы гьар-бир къуллукъларын заманында ва сан янлы кюйде кютюп, яхшы натижаланы къолда эте гелегени, юрекни къувандырмай болмай. Фермерлер тюшюм учунгъу гьаракатда илмуну янгылыкъларын, топлангъан бай сынавну къоллап, иш юрютювню алдынлы къайдаларын производствогъа гийире туруп, гёрмекли натижалагъа етише гелелер.

2021-нчи йыл районну юзюмчюлери учун айрокъда къуванчлы йыл болду. Демек 19,88 минг тон гюнешни емиши сатывгъа чыгъарылды ва ишлетеген къурумлагъа берилди.

Артдагъы йылларда, айрокъда уьлкеде юзюмчюлюкню оьсдюрювню ва чагъыр этивню гьакъында къабул этилген федерал закондан сонг, юзюмню къабул этеген ва ишлетеген къурумлар да юзюмню яхшы багьагъа алма башлагъанда, бу тармакъда чалышагъан фермерлени ругьу дагъыдан-дагъы гётерилди.

Бугюнлерде ишчилер, механизаторлар 2022-нчи йылны тюшюмюне мугькам кюрчю салмакъ муратда, борланы гьар-бир къуллукъларын сан янлы кюйде оьтгерип юрюйлер.

Районда 2111 гектар майданланы юзюмлюклер елеген. Шо участкаланы 1600 гектаргъа ювугъу планлы кюйде тюшюм береген бавлар .

Мол тюшюмге кюрчю салывда тюекни къуру бутавундан кёп зат гьасил бола. Шо ишни яхшы билеген адам кютме тарыкъ. Агротехника талап этеген кюйде, борланы бу къуллугъу тюекге сув тюшгюнче тамамланса, яхшы бола. Бу йыл тюек бутав лап макъталгъан болжалларда тамамланды.

Бугюнлерде ерлерде юзюм тюекни байлав, сыдра араларындагъы чырхыны чыгъарыв, шпалерлеге ремонт этив, теллени беклешдирив ишлер юрюле. Олар булан янаша айры-айры юрт хозяйство предприятиелени механизаторлары юзюмлюклени сыдра араларын культивация этме башлагъанлары да бар.

Тюекни байлавну гьакъында айта туруп, айрокъда юзюмню эрте бишеген журалары бар фермерлеге байлав ишлени чалтлашдырмакъны чарасын гёрюп иш гёрсе, яхшы болур. Эрте бишеген «Августин», «Рошфор» ва оьзге тюрлю журалы юзюм тюеклени бюрю шайлы тербенген. Чакъ шулай гетсе, эки-уьч гюнден, бюр шайлы оьсме бола. Шолай вакъти байлав ишлени кютегенде, бюр тёгюлме имканлы. Бюр тёгюлсе, болажакъ тюшюм тас болувлагъа тарый.

Авлакъ ишлени къурумлу оьтгеривде районда лап да уллу юзюмчюлюк хозяйство «Герей-тюз» ООО агрофирманы ишчилери, механизаторлары яхшы сипте гёрсетип ишлейлер.

Тюшюм учунгъу гьаракатда КФХ «Шанс», ООО «Дагнефтепродукт» КФХ «Далап» ва оьзге предприятиелени атларын борланы гьар-бир къуллукъларын кютювде, авлакъ ишлени оьтгеривде уьлгю гьисапда эсгерме ярай.

Юзюм бавларда чёп отлагъа къаршы ябушув юрютме де заман болгъан.

Районну фермерлери алгъа салынгъан планланы яшавгъа чыгъарыв гьаманда участкаланы ерли ва минерал кюйлевючлер берип топуракъны моллугъун гётерме пайдаланагъанланы санаву арта геле. Бираз алда янгыз “Герейтюз” ООО Агрофирманы ёлбашчылары юзюмлюклеге кёп къадарда ерли кюйлевючлер тёге эди. Гьали участкаланы тюшюмлюгюн артдырывда кюйлевючлени агьамиятлылыгъын англайгъанланы санаву арта, участкалгъа ерли кюйлевючлер чыгъарма гьаракат этелер. Масъала, А.Сайитов Ж.Алиев, Жалилов, Р.Даниялов ёлдашлар ва ­оьзгелери, юзюмлюклерине ерли кюйлечючлер берип, сонг сюргенлер. “Къурбуки” КФХ-ны ёлбашчысы да юзюмлюк­лерине кюйлевючлер берип сонг сюрдюрген.

Уллубийавуллу фермерлер де участкаларын моллугъуну гьайын этегенин эсгерме герек.

«Украинада бизин асгерлерибиз юрютеген хас чарагъа байлавлу болуп, бандерлени миллетчи фашист политикасын якълап, США ва ону уьюрлери бизин уьлкеге къаршы билдирген гючлю санкциялардан сонг, агъулу дарманланы багьалары нечик болур экен?!»- деген сорав топуракъда доланагъанлагъа рагьатлыкъ бермей...

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

3