Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

28.01.2022 09:44 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Къутлайман!

Гьюрметли ёлбашчыбыз, Къарабудагъгент школа-интернатны директору Гуляйбат Абдулгьалимовна оьзюню тувгъан гюнюн белгилей.

Бугюн биз, школа-интернатны иш коллективи, сизин тувгъан гюнюгюз булан гьакъ юрекден къутлайбыз!

Оьр макътавгъа тийишли аявлу директорубузну загьмат ёлу алгъа элтсин! Уллудан да уллу, гёз алгъа тутгъан ярыкъдан да ярыкъ, школа интернатдан баш алагъан умутларын яшавгъа чыгъарып, сююнч алма насип болсун! Аявлу директорубузну абуру-сыйы оьр даражагъа ерли артсын!

Директор ишине берилип этеген яхшылыкълары дагъыдан-дагъы уллу, уьстюнлю кюйде яшавгъа чыгъып коллективин ва охувчу яшларын оьктем этердей ярыкъ муратларына етишме насип болсун!

Юрегигиз гюл ачардай, иржаягъан ачыкъ юзюгюз шавла чачардай, макътавгъа тийиш­ли яхшы ишлеригиз ёл гёрсетердей уллу уьстюнлюклеге етишме кёмек этсин. Арив гюнлеригиз кёп болсун.

Сиз оьзюгюз, гьакъыллы сёзюгюз, гьайлы гёзюгюз булан иш ёлдашланы ва юрт­ну халкъыны сюювюн бугюн тюгюл, школа-интернатгъа биринчи абатыгъызны алгъанлы да баракалла къазангъансыз. Дагъы да мен ёрама сюегеним: аявлу Гюляйбат Абдулгьалимовнагъа, яшланы да, иш коллективни де къайнар сюювю бир заманда да кемимесин. Шу тувгъан гюнюгюз йимик гьар гюн де халкъны баракалласын къазанып, янгыз Къарабудагъгент юртубузну айтмайман, сав Дагъыстангъа ва Россиягъа танывлу ёлбашчы, билим берив тармагъында сыйлы атыгъыз, ишге берилгенигиз ва халкъ булан барышып бажарагъанлыгъыгъыз юртубузну, элибизни оьктем этердей оьрлюклеге етишме сизге насип болсун. Гёз алгъа тутгъан, ярыкъдан да ярыкъ умутларыгъызны яшавгъа чыгъарма Аллагь кёмек этсин. Гьар гюнлюк ишигизни Аллагь тюзелтсин!

Яхшылыкълар яшавунга ёл ачсын!

Берекетден абзар-уьюнг толардай,

Арив гюнлер уьюгюзге ёл ачсын.

Арив сёзлер айтылына къалардай,

Танг ярыгъы яшавунга нюр чачсын.

Насип къакъсын терезенги эртен чакъ,

Яхшылыкълар явсун сагъа авадан,

Сен дюрсендир алтын юлдуз, Ай чыракъ,

Ярыкъ яйма ругь алагъан гьавадан.

Умутларынг гёз алдынга тутулгъан,

Уьстюн гелип ёл гёрсетме билердей,

Яшавунгну гьар гюню, гьар сагьаты,

Юрегинге сююнч алып гирердей.

Гуляйбатым, гьалал ишинг ал алсын,

Къанатлангъан умутлагъа етердей,

Школа яшав халкъарада макъталсын,

Макътав ишинг оьр савгъатгъа элтердей.

Яхшылыкълар яшавунга ёл ачсын,

Яшав ёлунг уьлгю болуп яшлагъа,

Гьалал ишинг яшавунга ярашсын,

Абурунгну гётерердей аршлагъа.

Зулейха Атагишиева

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

5