Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

14.01.2022 11:48 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Газет – адамны ругь азыгъы

1991-нчи йыл болгъунча “Печатны гюню” гьар йыл май айны 5-нде оьтгерилип гелген. 1917-нчи йыл 5-нчи майда большевиклени “Правда” деген газетини биринчи номери басмадан чыкъгъан. Пачалыкъ басмахана гьакъда биринчи Декрет 1917-нчи йылны декабр айыны 29-нда къабул этилген. РФ-ни Оьр Советини Президиумуну 1991-нчи йыл 28-нчи декабрде къабул этилген къарары булан байрамгъа “Россияны печатыны гюню” деген ат берилген ва гьар йыл 13-нчю январда белгилене.

Россияны Печатыны гюнюн 13-нчю январда белгилемегини маънасы да бар. 1703-нчю йылны январ айыны 1-нде Россия империяда I Пётрны Указы булан “Ведомости” деген газетни биринчи номери басмадан чыгъа. Буссагьатгъы вакътиде РФ-де 42 мингден де къолай газет ва журнал чыгъарыла, Дагъыстанда буса республика оьлчевюнде 140-дан да къолай газет ва журнал чыгъарыла, шоланы арасында район ва шагьар газетлер, демек, бизин районубузну халкъы учун чыгъарылагъан “Районну яшаву” газет де бар.

Районубузну газети 1951-нчи йыл­ны ноябр айындан берли чыгъарыла. Бизин газетибиз оьзюню 71 йыллыгъына абат алды. Шо заманны узагъында газетибизни аты бир нече керенлер алышынгъан: “Коммунизм учун”, “Коммунизм ярыгъы”, “Коммунизм шавласы”, “Юртну юзю”, “Районну яшаву”.

Бизин район газетде бек пагьмулу, къаламы итти ёлдашлар ишлеп, ёлбашчылыкъ этип гетген.

Газетни биринчи редактору Хизри Гьажиев болгъан. 1953-нчю йылда район газетге Магьаммат Салигьов ёлбашчылыкъ этме башлагъан.

Район газетни тарихи, материал-техника базасы, газетге ерли кадрлар танглав ва оьсдюрюв Магьаммат Салигьовну загьмат чалышыву булан тыгъыс байлавлу. Ол бажарыв­лу, пагьмулу журналистден къайры, бажарывлу иш къурувчу, ёлбашчы, педагог, насигьат беривчю, газетде ишлейген яш касбучулагъа герти ёл гёрсетивчюсю, сабур, къатты чыдамлыгъы, тюзлюкню сюеген, ишни талап этеген ёлбашчы болгъан.

Район газетни редакциясыны гьалиги бинасын кюрчюсюнден башлап Магьаммат Салигьов ишлетген. М.Салигьов район газетге тайышывсуз 25 йыл ёлбашчылыкъ этген. Ондан сонг да хыйлы йыллар мухбир болуп ишлеген.

Газетге оьтген девюрню ичинде хыйлы ёлдашлар: Абдулвагьап Межитов, Мурат Къурбанов, Шаравгьажи Гьажиев, Сагьадулла Юсупов, Магьамматмурат Канзитдинов ёлдашлар ёлбашчылыкъ этген. 2019-нчу йылны апрель айындан тутуп газетге Асадулла Гьажиев ёлбашчылыкъ эте.

Бизин газетде гьар тюрлю йыллар республикада аты белгили журналистлер ишлеген. Олар – язывчулар, шаирлер: Абдуллабек Абдуллабеков, Солтанбек Солтанбеков. Шарапутдин Сулейманов, Бадрутдин Магьамматов, Абдулвагьап Межитов, Къурбанали Шамсутдинов.

Шаир Узлипат Ибрагьимова «Районну яшаву» газет булан оьзюню савлай яшавун байлагъан деп айтма ярай. Гьали ол пенсиягъа чыгъып, уьйде.

Район газетни редакциясы оьзюню тарихинде районну жамият-сиясат, экономика яшавунда актив кюйде ортакъчылыкъ эте. Газетни журналистлери районну ёлбашчылары оьтгереген кёбюсю чараларда ортакъчылыкъ эте, газетни бетлеринден таба охувчулагъа, районну халкъына етишдирме гьаракат этелер.

Район газетни къуллукъчуларыны газетни бетлеринден таба районну ёлбашчылары юрютеген социал-экономика сиясатны, этилип турагъан ишлени газетни охувчуларына малим этивде къошуму аслам.

Газетни бетлеринде гьар тюрлю тармакъларда чалышагъан алдынлы, бажарывлу касбучуланы гьакъында кёп материаллар языла.

Районда юрт хозяйство производствону гётеривде, топуракъланы, сугъарыв сувланы асувлу къоллавда, алдынлы фермерлени, муаллимлени иш сынавун, спортсменлерибизни уьстюнлюклерин пропаганда этивде, ерлерде этилеген оьзге ишлени малим этивде газетни къуллукъчулары ягъада токътамагъан.

Газетни бетлеринде танкъыт этилеген материаллар да аз язылмай. Шолай материаллар бар кемчиликлени алдын алма, тийишли чара гёрме районну ёлбашчыларына болушлукъ эте.

Газетни бетлеринде ватандашланы районубузну ичинде болуп турагъан ишлер, янгылыкълар булан таъмин эте туруп, гьар номеринде тюрлю макъалалар, материаллар печат этилине. Озокъда, район администрацияны генгешлери, жыйынлары, район депутатланы Жыйыныны сессиялары булан да газетибизни охувчуларын таныш этебиз. Районубузну халкъы учун чалыша туруп, оланы район, республика, пачалыкъ оьлчевюнде жамият-сиясат, социал-экономика, билим берив, савлукъ сакълав, маданият, спорт тармакъларда болагъан ишлер гьакъда маълуматлар булан, районда гьар тюрлю проектлеге ва программалагъа гёре юрюлеген ишлени барышы булан ватандашланы ювукъдан таныш этебиз.

Шо ишлер булан янаша газетибизни бетлеринде даимлешдирилген рубрикалар ва сагьифалар бар.

Шо сагьифаларда юрт хозяйство, дин, тарих, билим берив, савлукъ сакълав, яшёрюмлени, тарбия ва къылыкъ масъалаланы да гётеребиз. Сонг да, бизин охувчуларыбыздан гелген кагъызланы, арзаланы, олар гётереген масъалаланы чечмек мурат булан да йыл бою макъалалар чыгъарып турабыз.

Озокъда, газетни янгыз бирев чыгъармагъа бажарылмайгъаны бары халкъгъа ачыкъ. Газетни гьар номерин тийишли кюйде чыгъармакъ учун коллектив биригип, сыкъ­лашып районну жамияты учун чалышагъаны ачыкъ.

Коллективни ичинде кёп бай сынаву булангъы оьз ишине мекенли берилген касбучулар да бар. Олар: Абдуллабек Самадов (ишлейгени 56 йыл), Шихав Къайирбеков (ишлейгени 44 йыл). Газетни баш редакторуну орунбасары Багьавутдин Самадов, жаваплы секретары Нюрсагьадат Изамутдинова оьзлени къысматларын газет булан байлагъан десек, янгылыш болмасбыз. Операторлар Муъминат Зайналова, Айпатимат Юсупова ва Умсалимат Гьанипаева газетни безендиривде, ону материалларын жыйывда, газетни чыгъарывда, аслам къошумун болдура.

Пачалыкъны яшавунда басмадан чыгъарылагъан газетлер ва журналлар, озокъда, пайдалы ва бек агьамиятлы. Кёбюсю гьалда халкъ мекенли маълуматланы газетлерден ала.

Бары да къаламдаш ёлдашларыбызны хас байрамы булан къутлайбыз ва олагъа савлукъ, шат яшав, агьлю насип, узакъ оьмюр ишинде уьстюнлюклер ёрайбыз.

“Районну яшаву” газетни редакциясы

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

1