Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

03.09.2021 10:36 Пятница
Категории (2):
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Къарабудагъгент 2 номерли орта школада

Автор: Нюрсагьадат Изамутдинова

Бары да ерлерде йимик Къарабудагъгент 2 номерли орта школада да Билимлени гюнюне багъышлангъан шатлыкъ оьтгерилди. Шатлы байрамда охувчулар, муаллимлер, ата-аналар ва чакъырылып гелген къонакълар ортакъчылыкъ этди.

Байрамны оьтгермек учун школаны алды шарлар, гюллер булан безенип гьазирленген эди.

Билимлени гюнюне багъышлангъан чараны ачгъан ва юрютген охувчу къызлар Алжанат Атаева ва Минаят Эндреева бары да жыйыл­гъанланы янгы охув йылны башланыву булан къутлады, школагъа, муаллимлеге багъышлангъан дёртлюклени охуду.

Сонг олар бу йыл школагъа биринчи керен абат алагъан 125 гиччипав барны, демек, 1-нчи класланы санаву 5 экенни айтды, оланы биринчи муаллимлерини атларын эсгерди ва оланы байрам линейкагъа чакъырды. Оланы арты булан линейкагъа 11-нчи ва 9-нчу класланы выпускниклери дке гелип тизилип токътагъан сонг, Россияны гимни согъулагъан макъамгъа РФ-ни Байрагъы чыгъарылды.

Байрам чараны выпускниклени ва 1-нчи класланы охувчуларыны йырлавлары безеди.

Школаны ёлбашчысы Гьалимат Гьарумова охувчуланы, оланы ата-аналарын, муаллимлерин, айрокъда бу йыл 1-нчи класгъа гелеген гиччипавланы Билимлени гюню булан къутлады, олагъа савлукъ, чыдамлыкъ, сан янлы билимлер ёрады.

- Аявлу гиччипавлар, сиз хошгелдигиз бизин школагъа!

Гьюрметли ата-аналар, сиз бугюн бизге сиз кёп сюеген, аявлу яшларыгъызны инангъансыз!. Биз сизин яшлар билимли болсун деп, бизин къолубуздан гелеген бары затны этежекбиз. Сиз буса шо ишде бизге оьз къошумугъузну этежек деп умут этебиз. Тангаладан башлап сиз яшларыгъызны клас ёлбашчылары булан бирликде ишлеп, бир мурат булан чалышажагъыгъызгъа инанаман. 10 йылны узагъында биз бирче болажакъбыз. Сонг биз сизин булан да савболашып яшавну генг ёлуна саларбыз! – деп сёзюн тамамлады ол.

Сонг сёз берилген районну социал сиясат бёлюкню ёлбашчысы, Къарабудагъгент районну башчысыны янында Къатынланы советини ёлбашчысы Гюлжанат Темирова охувчуланы, муаллимлени ва ата-аналаны Билимлени гюню булан къутлады, олагъа савлукъ, сан янлы билимлер ёрады.

Сёз берилген бу йыл 1-нчи класгъа гелген гиччипавлар муаллимлеге, школагъа багъышлангъан шиъруланы гёнгюнден охуду.

Къутлав сёз булан сёйлеген 1-нчи класны муаллими Шарапат Муселемова гиччипавланы атына исси сёзлер айтды, билимлеге ес болмакъ учун школада бары да имкан­лыкълар болдурулгъанны эсгерди.

1-нчи класны охувчуларына выпускниклер оьзлени шиъруларын багъышлады.

Биринчи зенгни къакъмагъа заман етишгенде, чараны юрютювчюлери ону къакъмагъа 11-нчи класны выпускниклери Сайит Алхасовну ва Алжанат Атаеваны чакъырды.

Биринчи зенг къагъылгъан сонг бары да охувчулар Билимлени дюньясына, демек школаны ичине, оьзлени класларына гирме чакъырылды.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

3