Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

24.09.2021 09:46 Пятница
Категории (2):
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Вакцина этив юрюле

Автор: Багьавутдин Самадов

Коронавирус аврув савлай дюньяны елегени йыл ярымдан айлангъан. Шо вакътини ичинде миллионлар булан адамлар авруду ва арабыздан гетди. Эсгерилген аврувну яйылывун токътатмакъ муратда гьар тюрлю чаралар гёрюле. Гьатта адамлар уьйде къамавда къалдылар, пачалыкъланы арасында самолётлар учмайгъан да болду. Коронавирус аврувну алдын алмакъ учун, дюньяны уьстюндеги оьзге уьлкелерде йимик, бизин элибизни ёлбашчылары ва алимлери тюрлю-тюрлю чаралар гёрмеге ва шо аврувгъа къаршы вакцинаны чыгъармагъа чалышып айландылар.

Шоллукъда, бизин уьлкебизни алимлери ва докторлары, дюньяны уьстюнде биринчилерден болуп, вакцинаны этмеге ва ону къолламагъа башладылар. Дюнья оьлчевюндеги халкъара ва белгили медицина журналлар ва масса маълумат къураллар бизин алимлерибиз чыгъаргъан вакцинаны сан янына оьр багьа бердилер.

Айтагъаным, бизин алимлерибиз ва докторларыбыз «Спутник V» деген вакцинаны дюньяда биринчилей чыгъардылар ва ону къолламагъа таклиф этдилер. Инг башлап, олар оьзлер шо вакцинаны оьзлени къаркъараларында тергедилер ва къолламагъа заралы ёкъ деп гьукму чыгъардылар.

РФ-ни Президенти Владимир Путин 2021-нчи йылны январ айында «Спутник V» вакцинаны ватандашлагъа масса кюйде этмеге тапшурду. Шо гюнден башлап, савлай уькебизде вакцина этив чара юрюле ва бугюнлерде де давам этилип тура. «Спутник V» вакцина булан янаша россиялы алимлер дагъы да 3 тюрлю вакцинаны этдилер ва шоланы да адамлагъа къолламагъа тапшурдулар.

Вакцина этив иш, Россияны оьзге шагьарларында ва районларында йимик, бизин районда да узатылып тура. Шо ишни къурумлу юрютмек муратда районну башчысы Магьмут Амиралиев оьзюню хас буйругъуна къол салгъан ва районну ичиндеги бары да идараланы ва къурумланы ёлбашчыларына, юртланы башчыларына тапшургъан.

Къарабудагъгент район больницаны баш врачыны орунбасары Гюлженнет Расулова алдагъы гюнлерде вакцина этивню гьакъында бизге маълуматлар ва баянлыкълар берген. Шолар булан сизан ювукъдан таныш этебиз.

Сентябр айны 21-не районну ичинде вакцина этгенлени санаву 6373 бар. Оланы 6099-зу «Спутник V» препаратны этдирген, 224-сю – «ЭпиВакКорона», 50-си – «Спутник Лайт».

Шо адамланы 5173-сю вакцинаны эки де бёлюгюн алгъан, къалгъанлары буса ювукъ гюнлени ичинде экинчи бёлюгюн этдирмеге герек.

Гьаманда йимик, вакцина этив ишде билим берив ва медицина къуллукъчулар алдынлыкъны алып юрюй. Айтагъаным, оланы 90 процентден къолай яны вакцинаны этдирген.

Олай да, артдагъы айланы узагъында ишлемей деп саналагъан адамлар да вакцинаны актив кюйде этдирмеге гиришген. Масала, шолайлардан саналагъан 2753 адам вакцина этдирген.

Къарабудагъгент ЦРБ-ни жаваплы къуллукъчусу берген маълуматлагъа гёре, 60 йылдан оьмюрю уллу адамлар ва узакълашгъан (хронический) авруву барлар вакцина этив ишге осал къуршалгъан. Масала, 133 пенсионер ва 18 узакълашгъан авруву бар адамлар вакцина этдирген.

Гьюрметли районлулар, коронавирус аврувну яйылывун токътатмакъ ва халкъны савлугъуну гьайын этмек учун вакцинаны этмеге чакъырабыз!

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

2