Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

10.09.2021 10:06 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Янгы ёл къурула

Бизин уьлкебизде ва республикабызда адамланы социал яшавун, сонг да, коммунал-туруш шартланы яхшылашдырмакъ муратда милли проектлер ва программалар къабул этилген ва уьстюнлю кюйде яшавгъа чыгъарылагъаны хыйлы йыллар бола. Ачыкълашдырып айтсакъ, «Билим берив», «Савлукъ сакълав», «Демография», «Маданият», «Комфортная городская среда», «Къоркъунчсуз ва сан янлы ёллар» деген ва дагъы да башгъа проектлеге ва программалагъа гёре, республикабызны ва олай да районубузну ичинде артдагъы йылларда социал биналар къурулгъан, школалар ва яшлар бавлары янгыртылгъан, адамлар ял алагъан парклар ремонт этилген, орамлар ва ёллар танылмасдай алышынгъан ва безендирилген.

Оьрде эсгерилген тарыкълы ва пайдалы янгыртывлар ва ремонт этив ишлер бугюнлерде де районубузну ичиндеги бары да юртларда ва социал къурумларда къурулуп тура.

Айтагъаным, «Къоркъунчсуз ва сан янлы ёллар» деген милли проектге гёре, Манасгент юртда «Кавказ» деген федерал машин ёлдан «Каспий» деген санаторийге янгы ёл къурулмагъа башлангъан.

Алдагъы гюнлерде Къарабудагъгент районну башчысы Магьмут Амиралиев шо ёлда юрюлюп турагъан ишлени барышына оьзюню тергевюн болдургъан. Ону шо иш сапарында районну яшавлукъ-коммунал хозяйство ва капитал къурулуш управлениесини ёлбашчысы Бозигит Алборуев, къурулуш бирлишивню жаваплы къуллукъчулары узатдылар.

Эсгерилген ёлну узунлугъу 3,8 километр бар. Шо ёл мекенли кюйде къурулуп битсе, бизин районубузну денгиз ягъасыны оьсювюне мекенли кюйде къошум болдурулажагъы ачыкъ.

Демек, белгили кюйде, бизин районубуз гёзел Каспий денгизни боюнда ерлешген. Денгизни ягъасында туристлер ял алагъан кёп санавда базалар бар. Шолагъа гьар йыл 100 минглер булан туристлер ял алмагъа геле.

Шоланы гёз алгъа тутуп, эсгерил­ген ёл этилсе, районубузгъа гелеген туристлени санаву да артажакъ. Олай да, туризм ва ял алыв тармакъ учун онгайлыкълар ва шартлар болажагъы да ачыкъ. Шолар булан бирче Манас посёлокгъа гирмейли, ону ягъасындан таба къыбла Дагъыстангъа ва «Уьйташ» деген халкъара аэропортгъа бармагъа енгил болажакъ.

Озокъда, Манасгент юртда «Кавказ» деген федерал машин ёлдан «Каспий» деген санаторийге янгы ёл къурулса, «Кавказ» деген федерал ёлдагъы машинлени санаву аз болажакъ, манас дёгерекдеги гьал ёрукълашажакъ. Чинкдеси, машин гьайдавчулар ёлда узакъ токътамажакъ ва ёл-транспорт хатабалагьланы санаву аз болажакъ.

Оьзюню сапарыны барышында районну гьакимбашы Магьмут Амиралиев ёлну къурулувуна тергевюн болдура туруп, къурулуш бирлешивню ёлбашчыларын ва район администрацияны тийишли къурумларын шо ишге тюзевлю янашма чакъырды.

Бугюн-буссагьат шо ёлда тереклер, ёлну ягъасындагъы белгилер тайдырылгъан, трассаны уьстюне топуракъ тёгюлген, ёлну бир-нече участкасына темир-бетон быргъылар салынгъан. Олай да, ёлну лап тюпдеги къатлавуна салынагъан къайыр ва чакъа гьазир этилип тура.

Проект-смета хас документлеге ва пачалыкъ контрактгъа гёре, оьрде эсгерилген ёлну къурулушу 1 йылны ичинде, демек, 2022-нчи йылны сентябр айына, тамамланмагъа тарыкъ.

Районну башчысы Магьмут Амиралиев оьзюню тергевюн болдурагъанда онда ишлейген ишчилеге ва оьзге жаваплы къуллукъчулагъа оьзлени борчларын тийишли кюйде кютмеге ва юрютмеге чакъыра туруп, олагъа районну жамиятыны атындан баракалласын билдирди ва яхшылыкълар ёрады.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

3