Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

10.09.2021 10:13 Пятница
Категории (2):
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Оперштабны генгеши

Автор: Багьавутдин Самадов

Алдагъы гюнлерде ДР-ни Башчысыны заманлыкъгъа борчларын кютеген Сергей Меликовну ёлбашчылыгъы булан коронавирусну яйылывуну алдын алмакъ учун къурулгъан республиканы хас оперштабыны гезикли генгеши оьтгерилди. Шо генгешни барышында, гьаманда йимик, янгы коронавирус яйылывуну бугюнгю гьалына ва вакцина этивню юрюшюне агьамият берилди.

Гезикли генгеш видеоконференция байлавлукъ къайдада оьтгерилди. Ону барышында республикабызны министерликлерини ва оьзге тергев болдурагъан къурумларыны ёлбашчылары булан бирче шагьарланы ва районланы башчылары да оьзлени ортакъчылыгъын болдурдулар.

Генгешни барышында ДР-ни Башчысыны заманлыкъгъа борчларын кютеген Сергей Меликов оьзюню гиришив сёзюнде бугюн-буссагьат республикабызны больницаларында коронавирус ва пневмония аврувлар булан авруйгъанланы санаву 3500 бар экенлигин аян эте туруп, оланы 200-ден къолайы авур кюйде авруйгъанын ачыкълашдырды.

«Озокъда, бугюнлерде авруйгъанланы санаву аз болгъанына биз сююнебиз. Аврувну алдын алмакъ учун гёрюлеген чаралар оьзлени яхшы яндан гьасилин берегенин барыбыз да гёрюп турабыз. Демек, тойларда, ясларда, жамият транспортда ва халкъ жыйылагъан ерлерде авруйгъанлар гюн сайын кемий. Олай да, адамлар вакцина этмекни гьайын этегени де гёрюнюп тура. Вакцина республикада таман чакъы бар. Буссагьат запасда 167 минг оьлчев бар. Демек, шо якъдан чечилмеге болмайгъан иш ёкъ. Вакцинаны этеген ерлерде бары да имканлыкълар ва шартлар болдурулгъан.

Янгы охув йыл башланды. Шону булан бирче яшлар ва муаллимлер школалагъа бармагъа башладылар. Демек, олар бир-бири булан къатнайгъаны белгили. Шо буса, аврувланы санавун артдырмагъа бола. Шо саялы да, школаларда ва оьзге билим берив ожакъларда Роспотребнадзорну таклифлерин ва талапларын яшавгъа чыгъармагъа тапшураман»,-деп айтды оьзюню сёзюнде Сергей Меликов.

Олай да, генгешни барышында 17-19-нчу сентябрде оьтерилежек сайлавларда санитар-профилактика талапланы юрютмеге тапшурув берилди. Демек, участка сайлав комиссияны уьюрлери булан бирче сайлавчулар да сайлавланы вакътисинде перчаткалар ва маскалар гиймеге, антисептиклер къолламагъа гереклиги гьакъда айтылды.

Генгешни барышында ачыкъ болгъан кюйде, коронавирус аврувдан авур авруйгъанлар учун кислород тийишли чакъы етишмей. Масала, гьар гюн шо аврувдан авруйгъанлагъа 30 тон кислород тарыкъ, тек республикада янгыз 15 тон болдурула. Шо саялы да, хоншу регионлардан больницалар кислородну сатып алмагъа борчлу. Шону гёз алгъа тутуп, ДР-ни савлукъ сакълав министерлиги республиканы ичинде хас кислород станция къурмагъа гёз алгъа тута.

Оьтгерилген шо генгешни барышында Къарабудагъгент районну башчысы Магьмут Амиралиев ва Къарабу­дагъгент район больницаны баш врачы Расул Гьиравов о­ьзлени ортакъчылыгъын болдурдулар.

Районну гьакимбашы М.Ами­ралиев эсгерген кюйде, коронавирус булан авруйгъанланы санаву кемигенине къуванмайлы болмайбыз. Амма, болса да, буссагьат больницада авруйгъанлар авур кюйде авруй. Олагъа дестине ва алгъасавлу кюйде кёмек болдурмагъа кислород бар. Район больницаны ёлбашчысы Р.Гьиравов тарыкъ-герек дарманланы ва кислородну гьайын этип чалышагъанын районну башчысы ­ачыкъ этди.

Шоллукъда, районну гьакимбашы М.Амиралиев аврувну ёрукълашгъаны ва бар гьалын дагъы да яхшылашдырмакъ учун халкъны вакцина этмеге чакъырды. Демек, бугюнлерде районну ичинде вакцина этгенлени санаву 6 мингге де етишмей. Шо буса, коллектив иммунитетни болдурмакъ учун нечакъы бола буса да аз. Олай да, Къарабудагъгент район больницада «Спутник V» вакцина таман чакъы бар. Алдагъы гюнлерде гелтирилген 3600 оьлчевню гьали де 3 мингден арты­гъы этилмеген.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

4