Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

10.09.2021 10:15 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Элимни эревюллюсю

Автор: Багьавутдин Самадов

Тюнегюн, сентябрны 9-нда, районубузну бырынгъы юртларыны бириси Уллубийавулда белгили жамият чалышывчу, инкъылапчы ва оьз халкъыны уланы Уллубий Даниялович Буйнакский тувгъанлы 131 йыл тамамланагъанына байлавлу болуп, митинг ва оьзге чаралар оьтгерилди.

Оьтгерилген шо чарада республиканы ва районну даражасында белгили адамлар, депутатлар, жамият чалышывчулар оьзлени ортакъчылыгъын болдурдулар. Олай да, шо митингде Къарабудагъгент ва Уллубийавул юртланы муаллимлери ва охувчулары ортакъчылыкъ этдилер.

Чараны башында ону ортакъчылары ДР-ни халкъ артисти Байсолтан Осаевни композициясына гёре, Уллубий Буйнакскийни эсделигини алдына жанлы гюллер салдылар.

Митингни ачгъан Уллубийавул юртну башчысы Руслан Абуев оьзюню сёзюнде бу шатлыкъгъа чакъырылып гелген гьюрметли къонакълагъа, къумукъ ва оьзге миллетлени вакиллерине юртну жамиятыны атындан баракалласын билдирген сонг, сёзню У.Буйнакскийни атындагъы мемориал музейни илму къуллукъчусу Зайнутдин Магьамматовгъа тапшурду.

Гьаманда йимик, З.Ма­гьамматов оьзюню сёйлевюнде Уллубий Буйнак­скийни яшав ва, айрокъда, инкъылап ёлу гьакъда мекенли маълуматлар булан сёйледи. Демек, Уллубий яш йылларындан тутуп, оьз халкъын ва ватанын сюйгенин, оьзюню бары да ойларын ва пикруларын халкъны яшавун яхшылашдырмакъ учун багъышлагъанын, билимде ва ишде гьар заман уьлгюлю болгъанын ташдырды.

Ондан сонг, чараны барышында ДР-ни Халкъ­ Жыйыныны ёлбашчысыны орунбасары, КПРФ-ни фрак­циясыны ёлбашчысы Магьмут Магьмутов, Жалалутдин Къоркъмасовну атындагъы фондну ёлбашчысы Гьюсейин Адилов, КПРФ-ни Къарабудагъгент райондагъы бёлюгюню биринчи секретары Фатима Элмурзаева сёйледилер.

Олар да оьзлени сёйлев­леринде Уллубий Буйнакский ва ону инкъылапчы ёлдашлары ХХ-нчы асруну башында Россияда болгъан тюзсюзлюклеге ва зулмугъа къаршы тургъанын ва халкъны насип ва ярыкъ гележеги учун оьзлени жанларын аямагъанын ачыкъ этдилер. Олай да Уллубийни уллу умутлары яшавгъа чыкъгъанын, ону ойлары халкъны арасында бугюнлерде де яшайгъанын ачыкъ­лашдырдылар. Демек, Уллубий оьлюмден бирдокъ да къоркъмагъанын, оьзюню ёлдашларындан айрылмагъанын ва олар булан бирче оьлтюрюлгенин айтдылар.

Кёп йылланы боюнда юртда гьар тюрлю къуллукъларда загьмат тёкген Камил Магьамматов юртлуларыны атындан гелген къонакълагъа, школаланы муаллимлерине ва охувчуларына бирдагъы керен баракалласын билдире туруп, Уллубий Буйнакский йимик адамлар чыкъгъанына районубузну халкъы оьктем болмагъа болагъанын айтды.

Митингни барышында, Къарабудагъгент бир номерли орта школаны охувчуланы «Уллубий деп билип къойгъан атынгны» деген Багьавутдин Самадовну шиърусун гёнгюнден охудулар.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

5