Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

20.08.2021 09:32 Пятница
Категории (2):
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Ашлыкъ къайтарыв

Автор: Багьавутдин Самадов

Гьаманда йимик, оьтген талатгюн, август айны 17-нде, районну администрациясыны аппаратыны гезикли генгеши оьтгерилди. Генгешни ишинде район администрациясыны бёлюклерини ёлбашчылары булан бирче районну ичиндеги юртланы башчылары да ­оьзлени ортакъчылыгъын болдурдулар.

Генгешни ачгъан ва юрютген районну башчысы Магьмут Амиралиев, генгешни ортакъчылары булан саламлашгъан сонг, районну юрт хозяйство управлениесини ёлбашчысы Шагьабутдин Мустапаевни 2021-нчи йылда оьтгерилген районну авлакъчыларыны ашлыкъ къайтарывуну гьасиллери гьакъда баянлыкълар бермеге трибунагъа чакъырды.

Трибунагъа гётерилген районну юрт хозяйство управлениесини ёлбашчысы Ш.Мустапаев оьзюню докладында эсгерген кюйде, 2020-нчы йыл булан тенглешдиргенде, 2021-нчи йылда районну авлакъчылары ашлыкъ къайтарыв чараларда бир къадар уьстюнлюклеге етишген.

«2021-нчи йылда ашлыкъны тюшюмюн артдырмакъ муратда бизин авлакъчыларыбыз ва фермерлерибиз 13573 гектар майдангъа ашлыкълар чачгъан эди. Шоланы 9870 гектары – гюзлюк ва 3703 гектары – язлыкъ ашлыкъ тарлавлар.

Умуми алгъанда, районубузну авлакъчылары 31468 тон ашлыкъ къайтаргъан, орта гьисапда гьар гектардан 23,2 центнер тюшюм алынгъан. Гюзлюклеге яхшы къуллукъ этген бир-бир фермерлер гьар гектардан 40 центнер тюшюм алгъанлары да бар.

2021-нчи йылдагъы ашлыкъ къайтарыв чаралагъа савлай районда 42 хас юрт хозяйство техника къуршалгъан эди. Бугюнлерде топуракъда доланагъан фермерлерибиз ашлыкъ къайтарылгъан авлакълардагъы саламны тайлагъа къысмакъ учун чалышып айлана»,-деди Ш.Мустапаев оьзюню сёйлевюнде.

Олай да, районну юрт хозяйство управлениесини ёлбашчысы районну ичиндеги юрт хозяйство мал болдурувчуланы сугъарагъан сув булан таъмин этмек учун, насос станцияланы ремонт ва янгыртмакъ чаралагъа 17 миллион манатны къадарында харж гёрсетилгенин эсгерген сонг, шо эсгерилген насос станциялардагъы насосланы янгыларын алмагъа ва шоланы алышдырмагъа тарыкълыгъын таклиф этди.

Генгешде арагъа салынып ойлашылгъан аслу масъалагъа гёре районну гьакимбашы Магьмут Амиралиев оьзюню ойларын айтды ва таклифлерин берди.

Демек, М.Амиралиев районну юрт хозяйство управлениесини ёлбашчысы Ш.Мустапаевни насосланы янгыртмагъа ва алышдырмагъа тарыкъ деген таклифин якълайгъанын ачыкълашдыргъан сонг, шо гьакъда республикабызны жаваплы къуллукъчуларына ва Минмеливодхозну ёлбашчыларына шо гьакъда билдирежегин айтды.

Олай да, генгешни барышында районну башчысы, гьаманда йимик, артдагъы вакътилерде лап да аслу масъала – коронавирус аврувну яйылывуну алдын алыв ва шогъар къаршы вакцина этив чараланы гьакъында бирдагъы керен генгешни ортакъчыларыны эсине салды.

Демек, район администрацияны башчысыны орунбасарларына, район администрацияны жаваплы къуллукъчуларына хас гюплер къурмагъа ва районну ичиндеги уллу юртларда вакцина этив гьакъда тийишли чаралар гёрмеге буварды.

Оьзюню сёйлевюню ахырында районну башчысы Магьмут Амиралиев район администрацияны къуллукъчуларына оьзлени тувра иш борчларын тийишли кюйде кютмеге чакъыра туруп, республика ва федерал даражаларда къабул этилген милли хас программаларда ва проектлерде гьаракат этип ортакъчылыкъ болдурмагъа тапшурду.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

3