Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

30.12.2021 10:23 Четверг
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Йылны тамамлай туруп…

Автор: Нюрсагьадат Изамутдинова

Муна бирдагъы бир йылны ёлгъа сала турабыз. Йылны ичинде «Районну яшаву» газетибизде ерлешген макъалаланы этилген ишлени гёзден гечире туруп, дюньяны елеген, бары затгъа четимликлер тувдургъан коронавирус инфекциягъа къаршы ябушув инг де гёрмекли ерни елегенни, аслу тергев шогъар берилгенни эсгермей болмайбыз. 2019-нчу йылда халкъны арасында яйылма башлагъан къоркъунчлу коронавирус инфекция, 2021-нчи йылда да оьзюню агъусун айланагъа чачып турду. Нечесе адам аявлуларындан айрылды, нече-нечелер авур къайдада авруп, больницаларда ятып чыкъды. Демек, шо аврув савлай дюньяда йимик, бизин районда да оьзюню къатты хатирсизлигин гёрсетди.

Газетибизни биринчи номеринден ахырынчы номерине ерли гьар номерде шо аврувгъа къаршы юрюлеген чараланы гьакъында, больницалардагъы гьалны, аврувгъа къаршы вакцина этивню гьакъында язылып, маълуматлар берилип турду. Нечакъы къыйын ва авур заманлар болса да, яшав узатыла. Яшавгъа гёре гьар-бир тюрлю ишлер этиле, адамлар да тангалабызгъа, яхшы гележегибизге багъып талпынабыз. Демек, алгъа багъып абат алабыз. Гележекде ачыкъ гюнлер болажагъына, аврувну озма боларбыз деп гьакъ юрекден инанабыз. Гележекге умут булан яшавну къурма гьаракат этебиз.

Бу йылны узагъында бизин районда районну ёлбашчылары булан бир тагьар гёрмекли ишлер этилди. Шо ишлер барысы да бизин газетни бетлеринден таба охувчулагъа малим болуп да турду.

Демек, районну ватандашларыны яшаву яхшылашсын, юртлар безендирилсин учун районда бир къадар иш этилген.

Шоллукъда, районубузну ичиндеги бары да юртларда орамлар ва ёллар онгарыла бара – олагъа чакъа тёгюлдю, асфальт салынды.

Олай да, «Комфортная городская среда» деген программагъа кюрчюленип, районну бир-нече юртларында адамлагъа ял алмакъ учун гюлбавлар, парклар, жамият майданчалар ачылды ва безендирилди. Шо хас ерлерде энни ата-аналар ва яшлар ял алмагъа ва заманын пайдалы оьтгермеге бола.

Шо ишлер булан янаша районну ичиндеги школаларда ва яшлар бавларында ремонт ва янгыртыв ишлер де оьтгериле. Шоларда ишлейген муаллимлеге ва билим алагъан яшлагъа онгайлы шартлар болдурула.

Сонг да маданият тармакъда да алгъа багъып бурулувлар бар деп айтма ярай.

Ачыкълашдырып айтсакъ, Дёргели ва Къакъашура юртларда маданият къалалар мекенли кюйде янгыртылды ва капитал ремонт этилди.

Олай да, Губден юртда социал биналар къурмакъ учун гёрсетилген майданчада янгы Маданият уью къурулмагъа башлангъан.

Билим берив тармакъда этилген ишлени гьакъында мекенлешдирип айтсакъ, районубузну ичиндеги юрт­лардагъы школалар «Юз школа», «Точки роста» деген хас проектлерде ортакъчылыгъын болдургъан ва шолагъа гёре районну 7 школасында ремонт ишлер этилген, гьар тюрлю предметлерден кабинетлер къурулгъан ва ясандырылгъан.

Артдагъы йылларда школаларда билим алагъан охувчулар китаплар булан таъмин этилегени республикабызны ва районубузну ёлбашчылары шо ишге тюзевлю янашагъаны гьакъда айта. Олай да, охув ожакъларда иссилик болдурагъан системалар янгыртыла, аманлыкъны болдурув ишлер оьтгере туруп видео-камералар салына. Савлукъ сакълав идараларда да коронавирус ва оьзге аврувланы алдын алмакъ муратда ишлер юрюлюп тура. 2020-нчы йылда аврувлагъа дарманлар ва уколлар, сонг да таза гьава (кислород) етишмей эди буса, бу йылны барышында шолай масъалалар арагъа аз чыкъды.

2020-нчы йылны гьасиллерине гёре, ДР-ни Башчысыны хас указына кюрчюленип, бизин районубуз тюзлюкде ерлешген районланы арасында социал-экономика оьсювде етишген уьстюнлюклери саялы 3-нчю ерге ес болгъан.

Демек, юрт хозяйство, промышленност, акъча маяланы (инвестицияланы) къуршав, ёл-транспорт хозяйство ва оьзге тармакъларда районубузну натижалары гёрмекли.

Адамланы газ ва ярыкъ, сув булан таъмин этив масъалалар нечакъы да итти токътагъан. Шоланы чечмек муратда да районну ва юртланы башчылары оьзлени къолундан гелеген ишни юрюте.

Бу йыл бизин район газетибизни тарихинде де уллу агьвалат болду. Демек, «Районну яшаву» газетибиз оьзюню 70-йыллыкъ юбилейин белгиледи.

Шо агьвалатгъа байлавлу болуп, газетибизни гьар номеринде дегенлей шо тархгъа байлавлу макъалалар язылды. Масала, кёп йылланы боюнда газетде редакторлар, мухбирлер ва оьзге къуллукъчулар болуп загьмат тёкгенлени гьакъында макъалалар берилди. Школаланы, китапханаланы ёлбашчылары ва охувчулары редакциягъа къонакълыкъгъа гелди ва редакцияны коллективини иши булан ювукъдан таныш болду.

Йылны узагъында оьзге макъалалар ва маълуматлар булан янаша районубузну белгили адамларыны гьакъында макъалалар язылып турду. Шо макъалаларда оланы яшав ва загьмат ёллары гьакъда маълуматлар ва баянлыкълар берилди, оланы уьстюнлюклери ва оьр­люклери гьакъда язылды. Шолар гьалиги ва оьсюп гелеген наслулар учун уьлгюлю ва пайдалы болур деп ойлайбыз.

Озокъда, бизин газетибизни бетлеринде район, республика ва федерал даражаларда юрюлген чаралар, генгешлер, байрамлар гьакъда да кёп санавда макъалалар печат этилди.

Бизин халкъыбызны тарихинде Уллу Ватан дав ва ону ортакъчылары аслу ерни тута. Шо саялы да Уллу Ватан давну ортакъчыларыны, ветеранларыны, олай да тылны ва загьматны ветеранларыны гьакъындагъы макъалалар газетибизни бетлеринде оьзлени ерлерин тапды.

Газетибизни бетлеринде район администрацияны иши булан янаша район Жыйыныны депутатларыны чалышыву гьакъда да охувчуларыбызны таныш этип турдукъ.

2021-нчи йылны ичинде уьстюн­люклер булан бирче гьар кимни оьзюню оьсювю де болду. Демек, билим, илму, сынав, пагьму ва касбу бажарывлугъубуз артды ва энниден сонг дагъы да артажагъына инанабыз.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

7