Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

10.12.2021 10:37 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Атларыгъыз унутулмажакъ

Автор: Багьавутдин Самадов

Белгили кюйде, 9-нчу декабрде бизин элибизде Ватанны Игитлерини гюню белгилене. Шо гюн байрам гьисапда оьтгерилмеге 2007-нчи йылда башлангъан. Демек, шо гюн СССР-ни, РФ-ни Игитлерини ва Макътавлукъну орденлерини кавалерлерини атлары эсгериле ва оланы игитликлери, къоччакълыгъы гьакъда айтыла.

Шоллукъда, тюнегюн, 9-нчу декабрде, Ватанны Игитлерини гюнюне багъышлангъан чаралар бизин районда да оьтгерилди. Инг башлап, республикадан гелген гьюрметли къонакълар булан бирче районну ёлбашчылары Губден юртгъа бардылар ва Россияны Игити Абдулмалик Магьамматовну уьюнде ону къызы ва дос-къардашы булан ёлугъув оьт­гердилер.

Шо ёлугъувну барышында ДР-ни Гьукуматыны председателини орунбасарыны заманлыкъгъа борчларын кютеген Мурат Казиев, Къарабудагъ­гент районну башчысы Магьмут Амиралиев, Къарабудагъгент райондагъы МВД-ни бёлюгюню ёлбашчысы Герей Гереев, олай да районну башчысыны орунбасары Магьамматгьанипа Зугьумов ва оьзге ёлдашлар ортакъчылыкъ этдилер.

ДР-ни Гьукуматыны председателини орунбасарыны заманлыкъгъа борчларын кютеген Мурат Казиев оьтгерилген ёлугъувну башында Россияны Игити Абдулмалик Магьамматовну къызына ДР-ни Башчысы Сергей Меликовну атындан къутлав кагъыз тапшура туруп, пачалыкъны жаваплы къуллукъчулары гьар даим де оланы агьлюсюне оьзлерден болагъан кёмегин болдуражагъын ташдырды. Районну башчысын Магьмут Амиралиев де оьзюню гезигинде районну администрациясы А.Магьамматовну атын оьр этмек ва даимлешдирмек учун оьзюнден болагъанын этежегин ачыкълашдырды.

Олай да, 9-нчу декабрде оьрде эсгерилген гьюрметли къонакълар ва оьзге ёлдашлар У.Буйнакскийни аты къоюлгъан ял алагъан паркда Ватанны Игитлерини гюнюне багъышлангъан митингде ортакъчылыкъ этдилер. Инг башлап олар афгъанлыланы, ич ишлер къурумларыны къуллукъчуларыны ва Уллу Ватан давну ортакъчыларыны эсделиклерине жанлы гюллер салдылар.

Демек, шо чарада ДР-ни Гьукуматыны председателини орунбасарыны заманлыкъгъа борчларын кютеген Мурат Казиев, районну башчысы Магьмут Амиралиев, район Жыйыныны председатели Адил Салаватов, районну башчысыны орунбасарлары Жалалутдин Жамалутдинов ва Магьамматгьанипа Зугьумов, МВД-ни район бёлюгюню ёлбашчысы Герей Гереев, районну Жамият палатасыны ёлбашчысы Абдулгьамит Мамагишиев, Къарабудагъгент гимназияны, 1 ва 3 номерли орта школаланы муаллимлери ва охувчулары оьзлени ортакъчылыгъын болдурдулар.

Чараны юрютген район администрацияны социал ва яшёрюм сиясат масъалалагъа къарайгъан бёлюгюню ёлбашчысы Гюлжанат Темирова байрамны тарихи, райондан чыкъгъан белгили игитлерибизни гьакъында маълуматлар берди.

Чарада сёйлеген районну башчысы Магьмут Амиралиев ва ДР-ни Гьукуматыны уьюрю Мурат Казиев, районубуздан ва республикабыздан чыкъгъан ва къоччакъ ишлери булан белгили адамланы гьакъында айтгъан сонг, олар булан оьсюп гелеген наслубуз оьктем болмагъа тарыкълыгъын айтдылар. Районну башчысы М.Амиралиев муаллимлеге школаларда шолай белгили ва игит адамларыбызны гьакъында тындырыкълы ва генг кюйде айтмагъа тапшурду. Чараны барышында Къарабудагъгент гимназияны ва 3 номерли орта школаны охувчулары шиърулар охудулар, А.Къаплановну атындагъы эргишилени хоруну ёлбашчысы Аскендер Исрапилов ва ЦТКНР-ни йыраву Гилянханым Агьматова оьзлени йырларын къаравчулагъа багъышладылар.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

16