Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

10.12.2021 10:33 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Агьамиятлы масъалалар

Автор: Шихав Къайирбеков

Декабр айны 7-нде, талатгюн, мердешли кюйде район администрацияны аппаратыны гезикли жыйыны болду. Жыйында администрацияны башчысыны орунбасарлары, управлениелерини ёлбашчылары, юртланы башчылары, райцентрде иш гёреген къурумланы ёлбашчылары, школаланы директорлары ортакъчылыгъын болдурдулар.

Шо гюн оьтген чараны районну башчысы Магьмут Амиралиев ачды ва юрютдю.

Ол залдагъылар булан саламлашып битген сонг жыйында къаралажакъ масъалаланы малим этди.

7-нчи декабрде район администрацияда оьтген чарада эки масъала арагъа салынып ойлашылды. Биринчи масъала районну бюджетини гелим гесегини толуву. Экинчи масъала районну ватандашларын, идараларын, къурумларын, оьзге объектлени къыш айларда тайышывсуз кюйде электрик ярыкъ булан таъмин этмек учун район, оьрде токътагъан къурумлар этген ишлер анализ этилди.

«Къарабудагъгент район» муниципал районну бу йылгъа консолидированный бюджетини хайыр гесегини толуву гьакъда район администрацияны башчысыны орунбасары Сапиюлла Сайитов гьисап берди.

Ону сёйлевюнден ачыкъ болгъаны йимик, 2021-нчи йылны декабр айыны 1-ине районну бюджетини налоглардан, налоглардан тышгъари жыйылагъан гелим гесегини толуву 93 процент. План булангъы 242053,5 минг манатны ерине оьрде эсгерил­ген болжалгъа 224375,1 минг манат жыйылгъан. Докладчы оьзюню сёйлевюн узата туруп, районда бу йыл гетген йыл булан тенглешдиргенде транспортный налог 20 миллион манатгъа кёп жыйылгъанын аян этди.

Сонг да С.Сайитов районда налогланы жыйылывун артдырмакъ, налоглардан баш къачырагъан авур юк ташыйгъан машинлени ессилери, есликни гьар тюрлю къайдаларында иш гёреген къурумлар тёлеме герекли налогланы район бюджетге гелтирмек учун районну суд приставлары булан бирликде иш гёрегенни эсгерди. Ону сёйлевюнден ачыкъ болгъаны йимик районну суд пристав къурумуна 95 миллион манатны къадарына кютюв ишлер йиберилгенин ачыкълашдырды.

С.Сайитов сёйлевюн тамамлай туруп, гьалиде йыл тамамланма бир ай бар, тийишли къуллукъланы вакиллери, юртланы башчылары булан бирликде район бюджетни гелим гесегин толу кюйде толувун болдурма гьаракат этежегине, бюджет толажагъына районну башчысын, залдагъыланы инандырды.

Районну юртларын электрик ярыкъ булан таъмин этив масъала гьакъда районну башчысыны 1-нчи орунбасары Ибрагьим Абдулмежитов маълумат берди. Ону сёйлевюнден ачыкъ болгъаны йимик районну юртларыны ватандашларын электрик ярыкъ булан тайышывсуз кюйде таъмин этивню яхшылашдырмакъ учун районну гючю булан КТП-ни, ТП-ни, ЛЭП-ни ва оьзге алатланы алышдырывда хыйлы иш этилгенин, Дагэнергону янындан районда бу йыл бир ишде этилмегенин малим этди.

Чараны ахырында гьасил чыгъарып сёйлей туруп, районну башчысы Магьмут Амиралиев районну халкъын электрик ярыкъ булан тайышывсуз кюйде таъмин этмек, электрик ярыкъны урлайгъанланы, законсуз ишлер этегенлени алдын алмакъ муратда полицияны къуллукъчулары, Дагэнергону вакиллери, ерли администрацияланы къуллукъчулары булан бирликде комиссия къуруп иш гёрме тапшурувлар берди.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

6