Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

22.10.2021 09:53 Пятница
Категории (2):
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Ишлер юрюле ва узатыла

Автор: Багьавутдин Самадов

Белгили кюйде, октябр айны 17-нде ёл хозяйствону къуллукъчусуну гюню белгиленди. Эсгерилген тармакъны жаваплы къуллукъчулары халкъ­ны яшаву яхшылашсын ва олай да адамлагъа ва машинлеге ёл алмагъа енгил болсун учун ёлланы онгара, тегишлей, шоланы уьстюне асфальт ва бетон сала. Олар чакъны гьалына да къарамайлы, ёл юрюшде яхшы шарт­лар болдурмакъны гьайында тура. Олай да, оланы усталыгъындан, жавапчылыгъындан ёл юрювчюлени ва машин гьайдавчуланы аманлыгъы да гьасил бола.

Шоллукъда, алдагъы гюнлерде «Районну яшаву» газетни баш редактору Асадулла Гьажиев ва ону орунбасары Багьавутдин Самадов «Карабудахкентское ДЭП №17» акционер жамиятны ёлбашчысы Вагьапгьажи Алиев булан ону иш кабинетинде ёлукъгъан ва эсгерилген идараны къуллукъчулары районну ичиндеги юртларда ва оьзге социал биналарда этген иши гьакъда баянлыкълар алгъан.

Гьали шо лакъырны бизин охувчуларыбызны тергевюне беребиз.

- Вагьапгьажи Абдуллаевич, сиз ёлбашчылыкъ этеген «Карабудахкентское ДЭП №17» акционер жамият районну ичинде нечакъы ёлну гьалына къарай? Бу йылда не йимик ишлени кютдюгюз?

- «Карабудахкентское ДЭП №17» акционер жамият умуми алгъанда районну ичинде 246 километр узунлугъу булангъы ёлланы гьалына къарай. Шоланы 98 чакъырымы республика, 148 чакъырымы буса ерли агьамияты булангъы ёллар.

Демек, районну ичиндеги бары да юртларда ёлланы ремонт этив, оланы тазалыгъын болдурув, олагъа ёл белгилер салыв, ёл ягъалагъа акъ чабыв ва оьзге дагъы да тюрлю ишлени кютебиз. ­Ачыкълашдырып айтсакъ, районну ичиндеги бары да юртлардагъы ёлланы ва орамланы гьалына, адамлар ва машин гьайдавчулар учун онгайлыкълар болдурмагъа къарайбыз ва къаст этебиз.

- Бизин республикабызда артдагъы йылларда «Мени Дагъыстаным – мени ёлларым» деген программа оьтгериле. Шо хас программагъа гёре сиз ёлбашчылыкъ этеген къурум не ишлер этген?

- Республикабызда артдагъы йылларда «Мени Дагъыстаным – мени ёлларым» деген программа юрюлюп тура. Шо программаны яшавгъа чыгъара туруп, республикабызны бары да шагьарларында ва районларында ёллагъа, орамлагъа ремонт этиле, шолар тегишлене ва асфальт салына.

2021-нчи йылда бизин районда шо программагъа гёре бир къадар иш этил­ген. Масала, районубузну ичиндеги Къарабудагъгент,, Къурбуки, Манас, Зеленоморск, Аданакъ, Гьели ва оьз­ге юртларындагъы орамлагъа чакъа тёгюлген, тегишленген ва уьстюнден асфаль салынгъан.

Эсгерилген республика программаны аслу мурады ва маънасы – машин гьайдавчулардан жыйылгъан транспорт налогну къадарына гёре гьар юртда орамлагъа ва ёллагъа асфальт салмакъ. Ачыкълашдырып айтсакъ, 2021-нчи йылда гьар юртда этилген иш 2019-нчу йылда машин гьайдавчулардан жыйылгъан транспорт налогну оьлчевюне гёре этилген.

- Вагьапгьажи Абдуллаевич, республикабызда артдагъы йлларда «Мени Дагъыстаным – мени ёлларым» деген ва оьзге программаланы гьакъында мекенли айтсагъыз?

- «Мени Дагъыстаным – мени ёлларым» деген республика программа булан янаша «100 школа», «Дагавтодор» ва оьз­ге хас проектлеге кюрчюленип, районну ичиндеги юртларда ва социал биналаны айланасында ёлланы ва майданчаланы ремонт этив ишлери юрюлген.

Шо гьакъда бир-эки мисаллар гелтирейим.

Къурбуки юртгъа гиреген ёлдагъы дёгерекден (кольцо) шо юртну администрациясыны бинасына ерли эки чакъырым узунлукъгъа асфальт салынгъан. Олай да, шо эсгерилген ёлну адамлар юрюйген тротуарлары янгыртылгъан ва кёпюрге де ремонт этилген. Шо ишлеге харж «Дагавтодор» идарадан гёрсетилген.

Олай да, районубузну 3 юртунда гиччипавлар учун янгы яшлар бавлары къурулгъан. Демек, Къарабудагъгент, Дёргели ва Жанга юртларда къурулгъан янгы яшлар бавларыны айлана ягъы ва шолагъа гелеген ёллар онгарылгъан ва олагъа асфальт салынгъан.

Къарабудагъгент гимназияны, 1 ва 2 номерли орта школаланы майданчаларына да чакъа тёгюлюп тегишленген сонг, асфальт салгъанбыз.

Къарабудагъгентден Къакъашурагъа барагъан ёлну башлапгъы 8 чакъырымына асфальт этилмеге 2021-нчи йылны планына гирген эди. Тек, бир-бир себеплеге гёре, шо ёлгъа асфальт салыв 2022-нчи йылда болажакъ. Шо гьакъда тарыкъ-герек документлер гьазир этилген.

Барыбыз да гёрюп турагъан кюйде, Уллубийавулда, Дагъыстанда биринчи болуп, 4 минаралы осман тюрк къайдада къурулгъан янгы межит бар. Алдагъы гюнлерде районубузну башчысы Магьмут Амиралиев булан Уллубийавулда сапарда болдукъ ва межитни айлана ягъына тергев этдик.

Эсгерилген янгы межитни майданчасына ва айлана ягъына мукъаятлы сан янлы асфальт салмагъа гёз алгъа тутдукъ.

- Вагьапгьажи Абдуллаевич, сиз ёлбашчылыкъ этеген коллективни сынавлу касбучулары ва ишчилери гьакъда баянлыкълар бергенигизни сюебиз.

- «Карабудахкентское ДЭП № 17» акционер жамиятда 50 адам ишлей. Олапр къайсы да оьзлени борчларын намуслу кютеген ва сынаву булангъы ёлдашлар. Оьзлеге тапшурулгъан ишлени олар оьз болжалында тындырыкълы кюйде кютелер.

Болса да, бир-экисини атларын айтайым. Асфальт салагъан машинни гьайдавчусу – Камалитдин Тавлуев, машин гьайдавчулардан – Абакар Паталиев, грейдер гьайдавчу – Рашит Даниялов, асфальт тегишлейген катокну гьайдавчусу – Карамитдин Мутдагьиров ва олай да, ишчилер – Нюрмагьаммат Къаранаев, Магьамматшарип Муттагьиров, Завур Минатуллаев ва дагъы да оьзгелери макътавгъа лайыкълы къуллукъчулар.

Сизин булангъы ёлугъув булан пайдаланып, мен ёлбашчылыкъ этеген къурумну бары да къуллукъчуларын тюнегюн-бирисигюн гетген хас касбу байрамыбыз булан къутлайман, олагъа къатты савлукъ, ожакъларына насип, ишинде буса уьстюнлюклер ёрайман.

- Баянлыкълар бергенигиз саялы баракалла. Савболугъуз.

- Сиз де савболугъуз. Сизге де баракалла.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

6