Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

15.10.2021 10:05 Пятница
Категории (2):
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Дагъыстан республикагъа Башчы сайланды

Автор: Шихав Къайирбеков

Тюнегюн, демек октябр айны 14-нде, Дагъыстан Республиканы Халкъ Жыйыныны депутатларыны 7-нчи чакъырывуну экинчи сессиясы болду. Сессияны гиришив сёз булан Дагъыстан республиканы парламентини председатели Аскендеров Завур Асевович ачды ва юрютдю. Сессияны ишинде Россия Федерацияны Президентини Темиркъазыкъ Кавказ федерал округуна толу ихтиярлы вакили Юрий Чайка, Федерация Советини председателини орунбасары Андрей Яцкин, сенаторлар, Пачалыкъ Думаны депутатлары, Темиркъазыкъ Кавказ республикаланы башчылары ортакъчылыгъын болдурдулар.

Сессияда Юрий Чайка Дагъыстан Республиканы Башчысыны къуллугъуна РФ-ни Президенти Владимир Путин таклиф этген ёлдашланы атларын депутатлагъа малим этди. Олар: Дагъыстан республиканы сайлав комиссиясыны толу тавушгъа ихтияры булангъы уьюрю Самир Абдулхаликъов, ДР-ни Халкъ Жыйыныны председателини орунбасары Камал Давдиев ва ДР-ни Башчысыны заманлыкъгъа борчларын кютеген Сергей Меликов.

ДР-ни Башчысыны къуллугъуна кандидатураларын гёрсетген ёлдашлар сессияда депутатланы алдында оьзлени программалары булан чыгъып сёйледилер.

ДР-ни Башчысыны заманлыкъгъа борчларын кютеген Сергей Меликов оьзюню сёйлевюнде республиканы социал-экономика оьсювюн, дагъыстанлыланы яшав даражасын яхшылашдырмакъ учун барыбыз да бел-бюгюп, этек чалып ишлеме, тапшурулгъан ишге жаваплы янашма тарыгъыбызны эсгерди.

Дагъыстан республика Темиркъазыкъ Кавказдагъы республикаланы лап да уллусу. Шолай болгъанда, сайлай регионну, шону ичинде бизин республиканы экономикасын гётеривде, оьзге масъалаларын чечивде бизин гьаракатыбыздан кёп зат гьасил бола. Шо саялы да, биз биригип, бир муратгъа къыйышып, жавапчылыкъны гьис этип чалышма герекли экенибиз гьакъда айрыча эсгерди.

Алгъа салынгъан масъалаланы яшавгъа чыгъармакъ учун, халкъ хозяйствону бары да тармакъларында низамны беклешдирме, жавапчылыкъны артдырма тарыкъ.

Сергей Меликов оьзюню сёйлевюнде: «Ярлылыкъ – Дагъыстанда лап да аслу ва итти токътагъан ­масъалаланы бири. Халкъны алдында тюзлюк болма герек. Бир гюнлюк гьаракат булан масъалалар чечилмей. Алда токътагъан масъалаланы чечивге комплекс къайдада янашма тарыкъ», — деди.

Сергей Меликов сессияда сёзюн тамамлай туруп «Мени ишимни ва яшавумну аслу мурады – халкъыма гьалал къуллукъ этмек», — деди.

Сессияны ахырында ДР-ни Башчысыны къуллугъуна кандидатураларын салгъанлагъа депутатлар яшыртгъын тавуш бердилер. Сессияда ортакъчылыкъ этген 87 депутатны 82-си Сергей Меликовну кандидатурасын якълап огъар тавушларын бергенлер.

С.Абдулхаликъовну кандидатурасына эки, К.Давдиевни кандидатурасына 2 депутат тавушларын берген. Бир депутат тавуш бермеген.

Гьакъыкъатда, ДР-ни Халкъ Жы­йыныны депутатларыны авадан яны Сергей Меликовну якълап, ДР-ни Башчысыны къуллугъуна ­Сергей Меликовну сайлагъанлар.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

2