Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

29.04.2022 08:58 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Намуслу кюйде ишлеп гелген

Автор: Шихав Къайирбеков

Районубузну социал-экономика, савлукъ-сакълав, билим берив, маданият, спорт тармакъларында ватандашланы яшав даражасын яхшылашдырывда, гьар гюнлюк къуллукъларын кютювде, буссагьатгъы вакътиде етишген уьстюнлюклерде гьар адамны къошуму бар. Биревники аз, оьзгеленики кёп. Адамны районуна этеген къошуму ону къуллугъундан, касбу бажарывлулугъундан, билиминден гьасил бола.

Бугюн биз оьзюню гьакъында язма урунгъан ёлдашны да районубузну ­оьсювюнде , чечекленивюнде, адамланы яшав гьалын яхшылашдырывда этген къошуму аз тюгюлдюр деп эсиме геле. Ол къайсы къуллукъда ишлесе де, тапшурулгъан ишге жаваплы янашып, алгъа салынгъан тапшурувланы яшавгъа чыгъарывда жавапчылыкъны гьис этип ишлеп гелген адам.

Къапур Исаев 1949-нчу йылны апрель айыны 30-нда Къарабудагъ­гент юртда сабанчыны агьлюсюнде тувгъан. Яш йылларындан тутуп Къапур Абдулвагьапович чарчымлы, бары затны билме сюеген яш эди деп, айтма боламан. Школада охуйгъан йылларында Къ.Исаев яхшы охуйгъанындан къайры да, школаны гьар-бир ишинде актив кюйде ортакъчылыкъ эте эди. Айрокъда школаны спорт ишлеринде, енгил атлетика, волейбол, столну уьстюнде теннисден ­оьтгерилеген ярышларда ол яхшы натижалар гёрсете эди.

Мен Къапурдан эки клас тюпде охуй эдим. Бизин клас оланы класы булан школаны майданчасында волейбол, баскетбол ойнайгъан гезиклер аз болмагъан. Озокъда, бизден оьмюрге де, бойгъа да уллу яшлар бизин утагъан гезиклер кёп бола эди. Яш йылларыбызда гёрген, эсибизде къалгъан затланы аян этейим.

Къапур Исаев оьр класларда охуйгъан вакътиси. Бу класны ­уланъяшлары школада физкультурадан дарс береген муаллим булан (атын эсгермеймен) еринден туруп атыла эдилер. Ким утду деп эсигизге геле? Къапур еринден туруп атылагъанда белги гьисапда салынгъан мезгилден чыкъгъан саялы, ону гьасилин гьисапгъа алмадылар. Шо класда Къапур Исаев булан бирче охуйгъан Магьамматрасул Гьажиев муаллимден хыйлы арекге атылгъаны бугюн йимик эсимде.

Бу калималаны негьакъ эсге алмайман. «Тегенекни билеп итти этмей» дегенлей, Къапур Абдулвагьапович Исаев де яшлайын оьзюню танытып гелген улан эди.

Къ.Исаев 1967-нчи йыл школаны алтын медалгъа битдирген. Орта охув ожакъны тамамлагъан сонг, ол Дагъыстан пачалыкъ университетни технологлар гьазирлейген бёлюгюне охума тюше ва оьр охув ожакъны да уьстюнлю кюйде тамамлай.

Загьмат ёлун ол Къарабудагъгент районну хозрасчёт кюрчюде ишлейген жамият ашамлыкъ бирлешивню ёлбашчысы болуп башлай. Шо йылларда ону гьаракаты булан районну жамият ашамлыкъ бирлешивюнде кёп ишлер этиле. Юртларда сатыв этеген янгы-янгы точкалар къурула ва ачыла. Къ.Исаев ишге яратывчу къайдада янаша. Ону сиптечилиги булан районну хозрасчёт жамият ашамлыгъыны тармагъында ишни прогрессив «самообслуживание» къайдалары гийириле.

Бажарывлу касбучуну гьаракатын, усталыгъын республиканы, районну ёлбашчылары гьис эте ва ону 1974-нчю йылда Ленин райПО-ну председателини орунбасары этип гёчюрелер. Янгы къуллукъда Къ.Исаев дагъыдан дагъы къурумчулукъ, бажарывлулукъ гёрсетип ишлей. Ону сиптеси, таклифи булан районну сатыв-алыв тармагъында кёп уллу ишлер этиле. Демек, Манас бойда хаммал сакълайгъан складлар, районну юртларында тюкенлер къурула. Бизин районну сатыв-алыв къурумуну ишлери Дагпотребсоюзну жыйынларында алдынлы коллективлерден саналагъан, аты эсгерилеген бола.

1976-нчы йыл Къапур Исаев Ленин райПО-ну правлениесини председатели этилип сайлана. Бу яш касбучу учун уллу инамлыкъ. Къапур шо инамлыкъны тас этмес учун, бек гьаракат эте, районну халкъыны талапларын кютювде бары бажарывлулугъун салып чалыша. Тюкенлени мал айландырыву бир нече керенге арта. Шо заманларда Къ.Исаевни гьаракаты булан давну ортакъчылары учун маллар сатылагъан тюкен ачыла. РайПО-ну ишлери республика оьлчевде уьлгю гьисапда эсгерилеген бола. «Къазанчы къайнамаса, къазан къайнамас!» — дегенлей, райПО-ну ёлбашчысы Къ.Исаевни иш бажарывлулугъу, гьаракаты, жавапчылыгъы болмагъан буса, шо заманлар районну сатыв-алыв тармагъында этилген ишлени кёплери яшавгъа чыкъмай да къалар эди.

1980-нчи йылда Къ.Исаевни Манас­дагъы соклар этеген цехге ёлбашчы этип бакъдыра. Цехны ишин жанландырмакъ, этилеген сокланы жураларын артдырмакъ учун, юрт хозяйство предприятиелерден, адамлардан емишлер, оьзге тюрлю овошлар сатып алып иш гёрелер. Манасдагъы сок этеген цехны коллективи оьзлер чыгъарагъан продукцияны сан янына айрыча тергев бакъдыра. Шо саялы да Манасда чыгъарылагъан юзюмню, емишлени, помидорну соклары республикада тюгюл, уьлкени оьзге регионларына да йибериле.

1989-нчу йылда Манасдагъы сок­лар этеген цех промышленный-производство бирлешивге айлана. Къапур Исаев шо бирлешивню ёлбашчысы гьисапда 2002-нчи йылны август айына ерли ишлей.

2002-нчи йылда Къ.Исаев «Къарабудагъгент район» муниципал районну башчысыны къуллугъуна сайлана. Бу ону учун уллу инамлыкъ. Къапур Абдулвагьапович Исаев республиканы ёлбашчылары, районну халкъы оьзюгер этген шо оьр инамлыкъны ер этмеди, деп айтма болабыз.

Къапур Исаев халкъны герегин, талапларын, районну ичинде бар масъалаланы яхшы биле эди. Ол гьар гюн шо ва оьзге тюрлю масъалаланы яшавгъа чыгъармакъны, экономика, социал масъалаланы чечмекни, уьстюнде ишлей эди.

Къапур Исаев оьзюню ишин пачалыкъ структуралар, жамият бирлешивлер, политика партиялар, районну ичиндеги дин бирлешивлер булан ­тыгъыс кюйде юрютюп гелген. Тувулунгъан масъалаланы уста кюйде чечген адам. Тувулунгъан гьалдан чыкъма тюз ёллар табып, алгъасавлукъда чечмекни ёлларын излеп бажаргъан ёлбашчы. Булар барысы да районда жамият-политика гьалны ёрукълу сакълама болушлукъ этген. Оьр къурумчулукъ, бажарывчулукъ, намуслукъ, жавапчылыкъ, низамлыкъ – булар барысы да Къ.Исаевге хас затлар эди.

Къ.Исаев районгъа башчы болуп ишлейген йылларда, ол районну юрт хозяйство тармагъын гётермек, топуракъланы ишлетивню къадарын артдырмакъ, юзюмчюлюк, бавчулукъ ва оьзге тармакъланы гётермек, адамлагъа иш ерлер болдурмакъ учун кёп гьаракат этди, деп айтма ярай.

Юртланы, шагьарланы социал-экономика оьсювюнде бизин район даим ал сыдраларда бола эди. Шо уьстюнлюклерде районну башчысы гьисапда Къ.Исаевни гьаракатын, къошумун бирев де инкар этме болмас.

Къ.Исаевни районну халкъыны, республиканы ёлбашчыларыны арасында яхшы абуру бар эди.

Къ.Исаевни загьмат ёлуну гьакъында айта туруп, районгъа онда яшайгъанлагъа этген уллу иш, ону гьаракаты, тийишли къуллукълагъа чабып айлана туруп, районгъа минг гектардан да къолай топуракълар къайтарылып, адамлагъа дачалар гьисапда уьлешингени де ону гьаракаты булан яшавгъа чыкъгъанны унутма ярамас.

Къапур Абдулвагьаповични бары англавлу яшаву гьар-тюрлю жаваплы къуллукъларда ишлей туруп оьтген. ХОП-ну, райПО-ну председатели, Манасдагъы сок заводну ёлбашчысы, 13 йылгъа ювукъ районну башчысы болуп ишлеп гетген адам. Къапур Исаев халкъына, районгъа этген къуллукълар, ишлер кёп. Оланы барысында эсгерме, халкъгъа малим этме газетни бетлери имканлыкъ бермей. Тек, ким не айта турса да, районубузну социал-экономика оьсювюне, халкъланы къуллукъларын кютювде намуслу кюйде ишлеп гелген адам.

Районну, республиканы сациал-экономика оьсювюне этген къошуму саялы Къ.Исаев бир нече керенлер Дагъыстан републиканы, жамият бирлешивлени, “Бирикген Россия” политика партияны Гьюрметлев грамоталары булан савгъатлангъан.

1914-нчю йыл ону Дагъыстан республиканы Башчысы хас сагьат булан савгъатлагъан.

Республиканы районну социал-экономика оьсювюне, халкъыны арасында парахатлыкъны, дослукъну ва бирликни беклешдиривде этген оьр къошуму саялы Къ.Исаев «Дагъыстан республиканы алдындагъы къуллугъу саялы» деген орден булан савгъатлангъан.

Яшавда Къапур Абдулвагьапович етишген бары да оьрлюклер, барлыкъ – ону даим алгъа талпыныву, къайратлы загьматы булан амалгъа гелген.

Адамгъа тувмакъ йимик, оьлмек де бар, тек Къапур Исаев районуна, халкъына этген къуллукъну адамлар унутмай.

Апрель айны 30-нда Къ.Исаев тувгъан гюн. Бугюн огъар 73 йыл битежек эди. Не этме герек, оьлюм биревге тез, оьзгеге геч геле. Ахырат ёлу тюз болсун, Тенгирибиз огъар женнетлени насип этсин!

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

1