Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

01.04.2022 09:57 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

«Игитлени вахтасы» бизде

Автор: Багьавутдин Самадов

Бу гюнледе бизин республикабызгъа Россия Федерацияны 14 Игити сапар булан гелгенлер. Демек, март айны 30-ндан апрель айны 2-си болгъунча бизин игитлерибиз республикабызны гьар тюрлю шагьарларында ва районларында халкъ булан, айрокъда, охувчулар ва яшёрюмлер булан, ёлугъувлар оьтгермеге гёз алгъа тутгъан.

Эсгерилген шо делегациягъа РФ-ни Пачалыкъ Думасыны депутаты, «Россияны Игитлерини Ассоциациясы» деген Бютюнроссия жамият къурумну президенти, РФ-ни Игити, генерал-полковник Владимир Шаманов оьзюню ёлбашчылыгъын болдура.

«Игитлени вахтасы» республикабызда ДР-ни милли сиясат ва дин масъалалагъа къарайгъан министерлигикни сиптечилиги булан оьтгериле ва Ватаныбызны якълавда къоччакълыкъ, игитлик гёрсетген Игитлерибиз булан ёлугъувлар оьтгермеге гёз алгъа тута.

Шоллукъда, 31-нчи мартда бизин районубузда «Игитлени вахтасы» оьтгерилди. Шо чарада абурлу къонакъ гьисапда Россияны Игити, ДР-ни Аманлыкъ Советини секретары, пачалыкъ ва дав чалышывчу, генерал-майор Магьаммат Гьюсейнович Баачилов оьзюню ортакъчылыгъын болдурду. Ону булангъы ёлугъувгъа районубузну ичиндеги школаланы актив охувчулары, яшёрюмлени патриот къурумларыны ортакъчылары чакъырылгъан эдилер.

Чараны ачгъан ва юрютген район администрацияны яшёрюмлени ва социал сиясатгъа жаваплы бёлюгюню ёлбашчысы Гюлжанат Темирова оьзюню гиришив сёзюнде бизин районлу 300 жагьил яш контрактны кюрчюсюнде РФ-ни Савут Гючлери булан ишге тюшгенлигин ва оланы 156-сы бугюнлерде Украинада юрюлюп турагъан хас дав чарада ортакъчылыкъ этегенин ачыкъ этди.

Ону сёзлерине гёре, бизин районлу 3 жагьил улан Украинадагъы халкъны миллетчилерден ва фашизм ойланы якълавчулардан тазаламакъ учун юрюлеген хас дав чарада оьзлени жанларын къурбан этген. Олар – Расул Алиев, Рашит Умалатов ва Магьамматмухтар Миятлиев. Гюнагьларындан Аллагь гечсин!

Сонг сёз Россияны Игити Магьаммат Баачиловгъа тапшурулду. Оьзюню сёйлевюню башында ол бугюн-буссагьат бизин районубузну топуракъларында, демек, Уьйташ микрорайонда, яшайгъанын оьктем кюйде айтды. М.Баачилов Украинада яшлары оьлген ата-аналаны атына оьзюню къайгъырышывларын билдирген сонг, Россияны Игити, паравуллу Магьамматшамил Абдурагьимовну гьакъында лакъыр этди. Айтагъаным, М.Абдурагьимов ол ёлбашчылыкъ этеген взводда къуллукъ эте болгъан.

Магьаммат Баачилов «Игитлени вахтасы» биринчилей 1992-нчи йылда ­оьтгерилгенин айтгъан сонг, бугюнлерде шолай вахта элибизни 50-ден артыкъ регионунда оьтгерилегенин ачыкълашдырды. Оьзюню сёйлеювню ахырында Россияны Игити Магьаммат Баачилов районну ёлбашчыларына ва халкъына дав агьвалатларда къурбан болгъан жагьиллени агьлюлерине ва олардан къайтгъанлагъа гьакъ кюйде абур ва гьюрмет этмекни тилеген сонг, олар булан кёп ёлугъувлар оьтгермеге ва оланы къыйынларына-дертлерине тынгламагъа таклиф этди.

Ёлугъувну барышында афгъанлы ветеранланы Къарабудагъгент райондагъы бёлюгюню ёлбашчысы Татав Алиев, Губден орта школаны директору Магьамматдагьир Вагьапов ва Россияны Игити Абдулмалик Магьамматовну къызы – Мадина Багьавутдинова сёйледилер. Олар оьзлени сёйлевлеринде ёлугъувгъа гелген ва ортакъчылыкъ этеген Магьаммат Баачиловгъа баракалласын билдирген сонг, оьсюп гелеген наслубуз Ватаныбызны ярыкъ ва насипли гележеги учун къурбан болгъанланы бир заманда да унутмажагъын ташдырдылар. Шо ерде Мадина Багьавутдинова Магьаммат Баачиловгъа оьзюню атасыны гьакъында язылгъан китапны савгъат этди.

Чараны барышында районну ичиндеги бир нече школаны охувчулары Игитлеге ва Ватангъа багъышлангъан шиъруланы гёнгюнден охудулар.

Ёлугъувну ахырында район администрацияны башчысыны орунбасары Жалалутдин Жамалутдинов сёйледи ва дав агьвалатларда ортакъчылыгъын болдургъан асгер къуллукъчулар булан ёлугъувлар оьтгерилежегин ва оланы яшав шартларын яхшылашдырмагъа къаст этилежегин ачыкъ­лашдырды.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

3