Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

05.03.2022 10:34 Суббота
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Сугъарыв ишлени гьазирлигине къаралды

Автор: Шихав Къайирбеков

Март айны 1-нде район администрацияны аппаратыны гезикли жыйыны болду. Жыйында районну башчысыны орунбасарлары, администрацияны бёлюклерини ёлбашчылары, юртланы башчылары, райцентрде иш гёреген къурумланы ёлбашчылары ортакъчылыгъын болдурдулар.

Чараны гиришив сёз булан районну башчысы Магьмут Амиралиев ачды ва юрютдю. Ол залдагъылар булан саламлашып битген сонг, шо гюн арагъа салынып къаражакъ масъаланы малим этди.

Март айны башында болгъан жыйында районну территориясындагъы татавулланы, кёллени, Октябр революцияны атындагъы каналны, 1-нчи ва экинчи сув чыгъарагъан насос­ланы сугъарыв сезонгъа мукъаятлы кюйде гьазирлемек, районну юрт хозяйство продукталар болдурувчуларын тайышывсуз кюйде сугъарыв сув булан таъмин этмек учун этилген ишлеге ва 2022-нчи йылда сугъарыв сувну масъаласын ёрукълу чечив масъалагъа къаралды.

Районну юрт хозяйство продукталар болдурувчуларын сугъарыв сув булан таъмин этмек муратда этил­ген ишлени гьакъында далиллер берме ДР-ни ФГБУ «Минмелводхозуну» бизин райондагъы филиалыны ёлбашчысы Казбек Гьамзатовну сагьнагъа чакъырды.

К.Гьамзатов оьзюню сёйлевюнде районну сугъарыв топуракъларыны къадарын, шо топуракъларда чачылагъан оьсюмлюклени, сугъарылагъан биченликлени малим этди. Районда 10 минг гектардан къолай сугъарылагъан топуракълар бар. Шо участкалагъа сугъарыв сув Гьели-Паравул, Бекенез, Жанга, КОР татавуллардан таба таъмин этиле.

Казбек Гьамзатов оьзюню сёйлевюнде районну юрт хозяйство продукталар болдурувчулары сугъарыв сув булан 80 процентге таъминлилигин ачыкълашдырды.

Барыбызгъа да белгили кюйде, 2021-нчи йыл къургъакъ гелегенине гёре, районубузну территориясында чыгъагъан булакъланы суву мекенли аз болгъан эди, юртлу загьматчылар, айрокъда Уллубийавул юртну халкъы сугъарыв сувну къытлыгъын бек гьис этди. Сугъарыв сувну гьакъында сёзюн давам эте туруп, Казбек Гьамзатов юрт хозяйство продукталар болдурувчулар ДР-ни ФГБУ “Минмелиоводхозну” Къарабудагъгент юртдагъы филиалы булан дыгъар этме тарыгъын эсгерди.

Чарада Казбек Гьамзатов районну сув хозяйствосу 2022-нчи йылда сугъарыв сезонгъа гьазирлик гёре туруп этген ишлени малим этди. Ону сёйлевюнден ачыкъ болгъаны йимик, гетген йылны март айыны экинчи 10 гюнлюгюнде болгъан янгурлар, явгъан къалын къар районну сугъарыв системасына бек зарал этгенин, шону натижасында татавуллар лайыгъып, кёллер сюрюкген ерлери бар эди. Татавулланы онгарывда кёп ишлер этилди. Масала, Р-18 татавулда, Бекенез, «Гьамзат-татавул», «Аданакъ», «Манасгент», «Жанга» ва оьзге татавуллар онгарылды. Оратор оьзюню сёйлевюнде районну ичинде бар сув кёллени буссагьатгъы гьалын да анализ этип сёйлей туруп булай деди:

- Районда 12 сув кёл бар. Янгыз шоланы 7-де сав йылны боюнда сувну запасын болдурма бола, къалгъан 5-исини техника гьалы къоркъунчлу.

Казбек Гьамзатов оьзюню сёйлевюнде районну юрт хозяйство продукталар болдурувчуларын сугъарыв сувгъа бакъгъан талапларын яшавгъа чыгъара туруп, насосланы онгарывда этген ишлени де эсгерди. Ону сёйлевюнден ачыкъ болгъаны йимик, 1-нчи ва 2-нчи сув чыгъарагъан насослагъа ремонтлар этил­ген. Март айны 3-де алданокъ тергемек учун жаваплы къуллукъчуланы ортакъчылыкъ этивю булан насосланы къошуп къаражагъын аян этди.

Чарада оьзюню сёйлевюн тамамлай туруп, Казбек Гьамзатов март айны 15-не районну сугъарыв системасы эрте язбашгъы авлакъ ишлеге толу кюйде гьазир болажагъына инандырды.

Чарада гьасил чыгъарып сёйлей туруп, районну башчысы Магьмут Амиралиев юртланы башчыларына оьзге тапшурувланы кюте туруп, коронавирус инфекция аврувну алдын алыв чараланы да унутма тюшмейгенин эсине салды. Районда вакцина этдиргенлени санаву 71%, ювукъ заманны ичинде шо санавну 75 процентге етишдирме тапшурув берди.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

2