Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

25.03.2022 10:34 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Ашамлыкъ ва сурсат аманлыкъ

Автор: Багьавутдин Самадов

Оьтген арбагюн, 22-нчи мартда, район администрацияны жыйынлар оьтгерилеген уллу залында районну администрациясыны гезикли генгеши оьтгерилди. Генгешни барышында район администрацияны жаваплы къуллукъчулары ва юртланы башчылары булан бирче районну ичиндеги юрт хозяйство предприятиелени ёлбашчылары да ортакъчылыкъ этдилер. Олай да, шо генгешде ДР-ни юрт хозяйство ва сурсат министрини заманлыкъгъа борч­ларын кютеген Шарип Шарипов ва шо министерликни бёлюклерини ёлбашчылары ­оьзлени ортакъчылыгъын болдурдулар.

Оьтгерилген генгешни ачгъан ва юрютген район администрацияны башчысы Магьмут Амиралиев, бугюн-буссагьат дюньяда болуп турагъан агьвалатланы эсгерген сонг, бизин элибизни ашамлыкъ ва сурсат аманлыгъын болдурмакъ учун уьлкебизде гёрюлеген чараланы гьакъында айтды.

Генгешни башында ДР-ни юрт хозяйство ва сурсат министрини заманлыкъгъа борчларын кютеген Шарип Шарипов, республикабызда, уьлкебизде ич ва тыш сиясат гьалны гьакъында айтгъан сонг, Къарабудагъгент районну юрт хозяйство мал болдурувчуларыны къайратлы ва уьстюнлю загьматы гьакъда эсгерди. Демек, бизин районубузну авлакъчылары ва фермерлери республикабызда болдурагъан хыйлы ашамлыкъ ва сурсат продукталаны болдурувда оьзлени къошумун эте.

Ондан сонг трибунагъа районну юрт хозяйство управлениесини ёлбашчысы Шагьабутдин Мустапаев гётерилди ва 2021-нчи йылда районну юрт хозяйство мал болдурувчуланы гелимини гьасиллери гьакъда тындырыкълы кюйде маълуматлар берди. Ону сёзлерине гёре, ашлыкъ, памидор, эт ва ­оьзге тюрлю юрт хозяйство продукталаны болдурувда районубузну фермерлери ва далапчылары гьар йыл ­оьзлени гелимин артдыра.

Сонг трибунагъа район администрацияны топуракъ ва мюлк аралыкълагъа къарайгъан бёлюгюню ёлбашчысы Солтан Халилов гётерилди ва юрт хозяйство тармакъда уьстюнлю кюйде ишлемек учун топуракъгъа ихтияры барлыгъын мекенлешдиреген хас документлени онгармагъа тарыкълыгъын ­ташдырды.

Район администрацияны башчысыны орунбасары Сапиюлла Сайитов оьзюню сёйлевюнде УСН ва ЕСХН налогланы оьлчевлери тюшюрюлгенин ва ватандашлагъа касбу ишин юрютеген саялы салынгъан налогну оьлчевю Пенсия фондуна ва оьзге шолай фондлагъа тёленеген налоглардан кем экенин аян этди.

Олай да, шо гюн оьтге­рилген генгешни барышында «Анжелина» деген жамиятны генеральный директору Абдусамат Гьажиев сёйледи. Ол оьзюню сёйлевюнде оьзю ёлбашчылыкъ этеген идараны бугюнгю чалышыву гьакъда генг кюйде баянлыкълар берген сонг, залда олтургъан юрт хозяйство предприятиелени ёлбашчыларыны ва далапчыланы хыйлы соравларына мекенли жаваплар къайтарды.

ДР-ни юрт хозяйство министерлигини оьсюмлюк ва топуракъ аралыкълагъа, олай да гьайванчылыкъ масъалалагъа къарайгъан управлениелерини ёлбашчылары Жанболат Шайипов ва Юсуп Юсупов сёйледилер. Олар оьзлени сёйлевлеринде юрт хозяйство мал болдурувчулагъа пачалыкъны янындан кёмек гьисапда гёрсетилеген акъча маяланы гьакъында ачыкълашдырып маълуматлар бердилер.

Оьтгерилген генгешни ахырында ону гьасиллерин чыгъара туруп, районну башчысы Магьмут Амиралиев, гьаманда йимик, оьзюню ойларын ва пикруларын айтды. Демек, бугюнлерде элибизни ёлбашчыларыны тапшурувуна ва буйругъуна гёре, бары да ерде халкъны ашамлыкъ ва сурсат якъдан аманлыгъын болдурмагъа тарыкъ. Шо саялы да, юрт хозяйство тармакъда загьмат тёгегенлеге ва доланагъанлагъа пачалыкъны къурумларыны ва ерли гьакимиятны янындан кёмеклер болдурулмагъа буйрукъ берилген.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

2