Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

18.03.2022 10:00 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Тергев ишлерин юрюте

Автор: Багьавутдин Самадов

«Къарабудагъгент район» муниципал районну табилигине гиреген «Архитектура-къурулуш ва сатыв-алыв тергев болдурагъан къуллугъу» деген муниципал къурум 2017-нчи йылны ноябр айыны 1-нде кюрчюлендирилген ва бугюнге ерли шо оьрде эсгерилген тармакъларда оьзюгер салынгъан борчланы ва ишлени кютюп тура. Эсгерилген шо муниципал къурумгъа Шихаев Иман-гьюсен Шихаевич ёлбашчылыкъ эте.

Район газетни баш редакторуну орунбасары Багьавутдин Самадов «Архитектура-къурулуш ва сатыв-алыв тергев болдурагъан къуллугъу» деген муниципал къурумну ёлбашчысы Иман-гьюсен Шихаев булан ёлукъгъан ва эсгерилген къурумну иши гьакъда лакъыр этген. Шо лакъырны охувчуларыбызны тергевюне беребиз.

- Иман-гьюсен Шихаевич, сиз ёлбашчылыкъ этеген къуллукъну аслу борчлары гьакъда баянлыкълар бермекни арив гёребиз.

- Шо борчларыбызны гьакъында ачыкълашдырып эсгерейим. Масала, къурулуш тармакъда оьтгерилеген тергевлени биз юрютебиз. Шону булан янаша сатыв-алыв ва къурулуш ишлени юрютювде законланы бузагъанланы жавапгъа тартабыз, шолай адамлар булан англатыв иш юрютебиз.

Олай да, бизин къурумубуз район администрацияны тапшуруву ва буйругъу булан сатыв-алыв юрютювде, ашамлыкъ ва юрт хозяйство продукцияны болдурувда сатывчуланы ва алывчуланы талапларын яшавгъа чыгъармакъ учун тийишли шартлар болдурмагъа чалышабыз. Шолар булан бирче шу биз оьрде эсгерген тармакълагъа къыйышывлу башгъа къуллукъланы да кютебиз.

- Сиз оьрде эсгерген тармакъларда законну бузагъанлагъа не йимик чаралар гёрюле? Оланы нечик жавапгъа тартасыз?

- Законгъа къыйышмайлы къурулуш яда сатыв-алыв юрютеген далапчыланы бизин къурумубуз жавапгъа тарта. Ачыкълашдырып айтсакъ, биринчилей, биз шо адамлар булан лакъыр этебиз, олагъа авуздан оьзлени кемчиликлерин тайдырмакъны таклиф этебиз.

Гьалиги заман адамлар къурулуш булан кёп машгъул. Биревлер уьйлерин янгырта, бирлери – тюкенлер къура, башгъалары башгъа тюрлю ишлер эте. Шо заман олар къурулуш алатланы (стройматериал) ёлда орамны уьстюнде къоя. Шо буса адамлагъа ва машинлеге пуршавлукъ эте ва юртну гёзеллигин буза. Биз шолай адамланы да жавапгъа тартабыз.

- Иман-гьюсен Шихаевич, артдагъы гюнлерде базарларда ва тюкенлерде багьалар кёп гётерилип тура. Шо якъдан сиз не этгенсиз ва не айтмагъа боласыз?

- Санкцияланы натижасында адамлар къоллайгъан алатланы, ашамлыкъ ва лап да тарыкълы продуталаны багьалары гётерилген.

Гьар хамисгюн Манас базаргъа бизин къуллукъчуларыбыз шонда оьз­лени продукцияларын сатагъанлар булан багьаланы гьакъында англатыв иш юрюте. Артдагъы эки жуманы ичинде биз шо ишни юрютебиз. Багьалар гётерилмеген деп айтмагъа болмайман. Масала, юрт хозяйство продуция 5-6 процентге гётерилген буса, ундан этилеген продукцияны багьалары 5-15 процентге гётерилген. Техника алатлар буса дагъы да къолай гётерилген.

Ашамлыкъ продукталаны багьаларын ёрукъгъа гелтирмек учун бизин къурумубуз оьзюню бойнуна салынгъан борчланы кютежек. Айтагъаным, биз тергев болдурагъан къурумланы жаваплы къуллукъчулары булан бирче тюкенлеге ва оьзге сатыв-алыв этеген хас ерлеге тергевлер этежекбиз.

- Баянлыкълар бергенигизге баракалла. Савболугъуз.

- Сиз де савболугъуз.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

1