Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

25.02.2022 09:51 Пятница
Категории (2):
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Савлукъ биринчи ерде

Автор: Шихав Къайирбеков

Февраль айны 22-нде район администрацияны жыйынлар оьтгерилеген уллу залында администрацияны аппаратыны гезикли жыйыны болду. Жыйында районну башчысы М.Амиралиев, ону орунбасарлары, администрацияны бёлюклерини ёлбашчылары, юртланы башчылары, райцентрде иш гёреген къурумланы ёлбашчылары ортакъчылыкъ этдилер. Чараны гиришив сёз булан районну башчысы М.Амиралиев ачды ва юрютдю.

М.Амиралиев залдагъылар булан саламлашып битген сонг, жыйылгъанлагъа арагъа салынып къаражакъ масъалаланы малим этди.

Район администрацияны шо гюн оьтгерилген жыйынында районда савлукъ сакълав тармагъыны гьалы теренден анализ этилинди.

Бу масъалагъа байлавлу жыйында С.А.Абусуевни атындагъы Къарабудагъгент район больницаны баш врачы Расул Гьиравов гьисап берди. Ол оьзюню сёйлевюн булай башлады:

- Районну халкъыны савлугъун сакъламакъ ва болдурмакъ учун район больницаны структурасында 17 сав этив профилактика къурум иш гёре. Дёргели, Къурбуки, Къакъашура юртлардагъы участка больницалар, юртларда 8 амбулатория, 6 фельдшер-акушер пунктлар ишлей. Ондан къайры да сменде 300 адамны къабул этеген район поликлиника, (200) ва Къурбуки юртдагъы участка больницаны поликлиникасы (100).

Савлукъ сакълав къурумну загьмат чалышывуну гьасилин суратлайгъан зат – ватандашланы оьлюмюню санаву. Докладчыны сёйлевюнден ачыкъ болгъаны йимик 2021-нчи йылда, 100 минг адамгъа гьисап этгенде, 375 адам оьлген. Шо, 2020-нчы йыл булан тенглешдиргенде, хыйлы аз.

Расул Гьиравов оьзюню сёйлевюн узата туруп районда яшлар табыв да артагъанны айтды. Гетген йыл районда 1685 яш тувгъан. Шо, 2020-нчы йыл булан тенглешдиргенде, бираз аз буса да, гёрмекли натижа. Районда яшланы оьлюмю де кемий. 2021-нчи йылда 19 яш оьлген. Шоланы 4-сю бизин районда яшамайгъанлар.

Расул Гьиравов районда савлукъ сакълав тармакъны ишин анализ этип сёйлевюнде гьар-тюрлю аврувланы сав этивде, шо аврувланы алдын алывда етишген уьстюнлюклени гьакъында да айрыча токътап сёйледи.

Масала, яш табывда аналаны оьлюмю болгъан гезик болмагъан. БСК аврув себеп болуп оьлегенлени алдын алывда врачларыбыз, орта медицина къуллукъчулар оьзлени бары бажарывлулугъун салып чалыша. БСК-ден оьлгенлени санаву, гетген йыл булан тенглешдиргенде, бир къадар кемиген. 100 минг адамгъа гьисап этгенде, 2021-нчи йылда 167 адам оьлген. 2020-нчы йылда шо санав 198 болгъан.

Район больницаны баш врачы Расул Гьиравовну сёзлерине гёре, районну ватандашларыны савлугъуну гьайын этивде, аврувну болжалында токъташдырыв агьамиятлы ерни тута. Шо саялы да халкъланы арасында гьар-тюрлю аврувланы алдын алывда ярыкъландырыв ишни, диспансеризацияны ролю уллу. Шогъар гёре больницаны врачлары гьар-тюрлю аврувланы алдын алывда район газетни бетлеринден, оьзге маълумат къуралланы имканлыкъларындан генг кюйде пайдаланагъанын ачыкълашдырып сёйледи.

Диспансеризацияны гьа­къында сёзюн давам эте туруп, Р.Гьиравов 2021-нчи йылда 15239 адам диспансеризациядан чыкъма тарыкъ эди, 10996 адам чыкъгъан. Шо 71 ,2 процент болуп токътай.

Баш врач оьзюню сёйлевюнде коронавирус инфекция аврувну алдын алывда этилген ишлени гьакъында айта туруп, авруйгъанланы санаву тёбенлешгенин эсгерди, тек рагьатланма гьали де тез. Аврувну алдын алывда вакцина этив ишни давам этме, шо гьаракатда юртланы башчылары, оьзге жаваплы къурумланы ёлбашчылары англатыв ишлени узатма герегин эсгерди. Буссагьатгъы вакътиде больницаны инфекция бёлюгюнде 37 адам ятгъанын, оланы 6-сыны гьалы авур экенин аянлашдырды.

Расул Гьиравовну сёйлевюнде уьйлеринде ковидден 180 адам авруйгъаны ачыкъ болду ва олар барысы да тарыкълы дарманлар булан тегин таъмин этилегенин эсгерди.

Район больницаны баш врачы Р.Гьиравов оьзюню гьисап берив сёйлевюнде больницаны материал-техника базасыны, оьр ва орта медицина къулулкъчулар булан таъминлигин санавлар гелтирип токъ­ташдырды.

Баш врач чарада оьзюню сёйлевюн тамамлай туруп, районну халкъыны савлугъун беклешдирмек, сакъламакъ муратда районну медицина къурумуну касбучулары уллуланы, яшланы арасында аврувну алданокъ токъташдырмакъ ва оланы сонггъу алдын алыв чараланы гёрмек учун профилактика ишлени дагъыдан-дагъы гючлендирме гёз алгъа тутулгъанын, халкъланы арасында санитар-англатыв ишлени жанландырма гёз алгъа тутгъанын аян этди.

Чарада районну башчысы М.Амиралиев районну ватандашларыны савлугъуну гьайын эте туруп, 2022-нчи йылда савлукъ сакълав тармакъда этме, къурма гёз алгъа тутулгъан объектлени тарыкълы кагъызларын онгарма тийишли службаланы ёлбашчыларына тапшурувлар берди.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

3