Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

05.07.2024 09:51 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Яшланы яйлыкъ ял алыву

Автор: Шихав Къайирбеков

Июль айны 1-нде район администрацияны жыйынлар оьтгерилеген залында администрацияны аппаратыны гезикли жумалыкъ жыйыны болду. Жыйында районну башчысыны орунбасарлары, управлениелерини, бёлюклерини ёлбашчылары, юртланы башчылары, райцентр­де иш гёреген къурумланы ёлбашчылары ортакъчылыкъ этдилер.

Чараны гиришив сёз булан районну башчысыны заманлыкъгъа борч­ларын кютеген Эльдар Давутов ачды ва юрютдю. Ол залдагъылар булан саламлашып битген сонг, аслу масъалалагъа къарама гиришгинче, юртланы башчыларын Телеграмм каналгъа салынагъан маълуматланы тергевюню тюбюнде сакълама, бизин районгъа тиеген затлар бар буса, тийишли къурумлар булан бирликде маълуматланы халкъгъа тюз етишдирме, англатма тарыгъын эсине салды. “Телеграмм каналгъа не затны да салып къоя”, – деди районну башчысыны заманлыкъгъа борчларын кютеген Эльдар Давутов.

Июль айны 1-нде болгъан аппарат жыйында яйлыкъ каникулланы вакътисинде яшланы савлугъун камиллешдирив, ял алывун болдурув масъалалагъа къаралды.

Бу масъалагъа гёре район администрацияны яшёрюмлерини ишине къарайгъан бёлюгюню ёлбашчысы Насибат Алхасова гьисап берди.

Районда яйлыкъ каникулланы вакътисинде яшланы савлугъун камиллешдирив, ял алывун болдурувгъа айрыча агьамият бакъдырыла. Яшланы ял алывун болдурув социальный масъаланы яшавгъа чыгъарыв.

Докладчы оьзюню сёйлевюнде районну территориясында, гёзел «Каспий» денгизни боюнда ерлешген ял алагъан базалар яйлыкъ каникулланы вакътисинде яшланы ял алывун болдурувгъа тийишли къурумлар, къуллукълар булан бирликде ял алыв сезонну алдында тергелгенин малим этди. Демек, уьч де ял алагъан лагерлер сезонгъа толу кюйде гьазирлигин ташдырды.

Н.Алхасова районда яшланы яйлыкъ ял алывуну гьакъында сёзюн узата туруп, уьч де ял алагъан лагерлерде бир сменада бир минге ювукъ яш ял алма болагъанын ачыкълашдырды. Докладчыны сёйлевюнден ачыкъ болгъаны йимик, бизин районну денгиз бойда ерлешген ял алагъан лагерлеринде Украина булан дазуда ерлешген областланы яшлары да арив ял алып гетгенин ва буссагьат да «Солнечный берег» деген лагерде Белгород областдан 200 яш ял алып турагъанын мекенлешдирди.

Насибат Алхасова районда яй­лыкъ каникулланы вакътисинде яшланы ял алывуну гьакъында сёзюн давам эте туруп, 94 яш райондан тышгъари лагерлерде ял алагъанын ташдырды. Ондан къайры да, буссагьатгъы вакътиде СВО-ну ортакъчыларыны 26 авлети лагерлерде савлугъун камиллешдирип тура.

Районда яшланы ял алыву къурумлу бара. Лагерлерде яшланы интереслерине гёре спорт-масса ишлер къурумлу салынгъан. Яшлар уллуланы узатыву булан районну табиатыны гёзел ерлерине чыгъалар, яшлар бырынгъы Дербент шагьаргъа, табиатны гёзел ерлерини бири – Солакъ каньонгъа экскурсиягъа баралар.

– Яшланы ата-аналары, яшлар ­оьзлер де ял алывуна рази, – деди Н.Алхасова.

Чарада оьзюню гьасил чыгъарып сёйлевюнде Эльдар Давутов СВО-ну ортакъчыларыны авлетлерини гьайын этме тарыгъын эсгерди. “Яшланы аталары къолунда савут да булан душман булан дав эте, уьлкени интереслерин, бизин парахат яшавубузну сакълай. Биз буса оланы авлетлерини ял алывуну гьайын этме, оьзге талапларын кютме тарыкъбыз”, – деди Э.Давутов.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

0