Меню
16+

Сетевое издание "Району яшаву"  «Будни района»

24.03.2023 09:50 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Умуми субботник оьтгерилди

Автор: Багьавутдин Самадов

Адамны савлугъун ва табиатны гёзеллигин сакъламакъ учун, табиатны ва айлана якъны тазалыгъын болдурмагъа тарыкълыгъы ачыкъ. Озокъда, инсан яшагъан сонг, нас-алагъожасы ва чёбю болмайлы къалмай. Шоллукъда, шо болдурулгъан насны ва чёпню жыймагъа, топламагъа ва тарыкълы хас ерлеге ташламагъа тарыкъ. Шолай этилсе, гертилей де, табиатны ва айлана якъны сакълаву ва къоруву болажакъ.

Шу оьрде эсгерилген ойланы яшавгъа чыгъармакъ учун гьар йыл язбашда, ачыкълашдырып айтгъанда, апрель айны ичинде, савлай республикабызда тазалыкъны айы билдириле ва субботниклер оьтгериле. Шо гьаракат бизин районда да уьстюнлю кюйде юрюлюп тура деп айтмагъа ярай.

Оьтген сонггъугюн, 18-нчи мартда, ДР-ни Башчысы Сергей Меликовну таклифине гёре, савлай республикабызда умуми субботник оьтгерилди. Шо тазалыкъ болдурув чарада республикабызны ичиндеги бары да шагьарланы ва районланы халкъы актив кюйде ортакъчылыкъ этди.

Республикабызны ёлбашчысы таклиф этген тазалыкъ болдурув чараны бизин районлулар да якълады ва шо ишге намуслу кюйде янашды. Айтагъаным, районну администрациясыны ёлбашчыларыны буйругъун кюте туруп, районну ичиндеги бары да юртларда субботник оьтгерилди.

Шо пайдалы гьаракатда районну ичиндеги къурумланы ва идараланы ёлбашчылары ва коллективлери булан бирче юртлу адамлар да оьзлени ортакъчылыгъын болдургъанын айрыча эсгермеге тюше. Демек, адамлар да айлана якъны ва табиатны тазалыгъын ва гёзеллигин болдурмакъны гьайын этегенине сююнмейли болмайсан. Шолай болмагъа да тийишли.

Белгили кюйде, бизин анадаш районубуз республикабызны орталыгъында ерлешген, ону топуракъларындан республика даражадагъы машин ёллар булан бирге федерал даражадагъы ёл да оьте. Шо саялы да, эсгерилген ёлланы ва оьзен бой ягъаланы тазалыгъын да болдурмагъа тюше.

18-нчи мартда оьтгерилген умуми республика даражадагъы субботникни барышында районну ичиндеги бары да къурумланы ва идараланы къуллукъчулары оьзлени ортакъчылыгъын болдурду, оьзлеге гёрсетил­ген ёл ягъаланы ва орамланы гьар тюрлю нас-алагъожадан тазалады.

Субботникни барышында, гьаманда йимик, гьаракатчылыкъ гёрсетип школаланы муаллимлери ва охувчулары айлана якъны тазалыгъын ва гёзеллигин болдурдулар. Демек, олар гьар школагъа ва класгъа белгиленген участканы нас-алагъожадан тазаладылар.

Школаланы охувчулары орамланы ва ёл бойланы тазалыгъын этив булан бирге оьзен бойларда, юрт ягъаларда ташлангъан кёп тюрлю чёпню жыйдылар ва топладылар. Шо ишге бары да юртланы школаларыны хувчу яшлары уьлгюлю кюйде къуршалгъанын айрыча агьамият берип эсгермекни тийишли гёребиз.

18-нчи мартда оьтгерилген бютюн­умуми республика тазалыкъ болдурув субботник­де бизин райондан 4 минге ювукъ адам (шоланы кёбюсю – школаланы охувчу яшлары), 40-дан къолай хас авур техника (трактор, КАМАЗ, Амкадор) ортакъчылыкъ этди ва 450 кубометр нас-алагъожаны ва чёпню жыйдылар. Шо чёпню «КарЭкоДом» деген хас предприятиени къуллукъчулары ва чёпню ташлайгъан машинлери тарыкълы ерине етишдирдилер.

17-нчи мартда оьтгерилмеге гёз алгъа тутулгъан субботникни гьакъында район администрацияны жыйынлар оьтгерилеген уллу залында генгеш оьтгерилген эди. Шо генгешни барышында шу оьтгерилеген субботникге бек агьамият ва тергев берилежеги гьакъда айтылгъан эди.

18-нчи мартда оьтгерилген тазалыкъ болдурув субботникни гьасиллерин чыгъара туруп, районну башчысы Магьмут Амиралиев юрт­ланы башчыларына, къурумланы ва идараланы ёлбашчыларына ва къуллукъчуларына, айрокъда школаланы коллективлерине ва охувчуларына район администрацияны атындан барысына да баракалласын ва разилигин билдирди.

Гертилей де, «Халкъ бирлешсе, эл тувар», «Тазалыкъ – иманны яртысы» деген ва оьзге ата-бабалардан къалгъан терен маъналы айтывларыбыз бар.

Биз шо терен гьакъыллы айтывларыбызгъа гёре юрюсек, ишибиз гьар даим онг болажагъына ва алгъа баражагъына инамлыкъ бар.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.

11